www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Tam Gün Yasası

4106 (1 Kayıtlı Ve 4105 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 07-18-2012, 20:44   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.207
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Tam güne iptal kararı, sadece yetki kapsamına girmediği için

Tam güne iptal kararı, sadece yetki kapsamına girmediği için alınmış

Anayasa Mahkemesi tam gün özelinde 6223 sayılı sayılı yetki kanuna dayalı olarak çıkarılan KHK'larla ilgili önemli bir karar vermiştir. Yüksek Mahkeme tam günü de içeren 650 sayılı KHK'nın tümünün iptalini istemini görüşürken 17 maddeyle ilgili iptal istemini reddetti ancak 27 madde hakkındaki iptal istemini kabul etti. Ancak bu karar hemen yürürlüğe girmeyecek...

MAHKEME KARARININ ANLAMI
Anayasa Mahkemesi içinde "doktorların tam gün çalışmasını da düzenleyen" hükümlerin yer aldığı 650 sayılı KHK'yla ilgili önemli bir karar verdi.
1- Mahkemeye 27 maddenin, 2011 yılında çıkarılan 6223 sayılı yetki Kanunu kapsamına girmediğini karara bağladı. Yani Yüksek Mahkeme, yetki kanunu bağlamında bir değerlendirme yapmıştır.
2- İptal sonrasında TBMM'ye yeni düzenleme için 6 süre tanınmıştır.
3- Anayasa Mahkemesi İptal kararını, yetki kanununun kapsamına girmediği yönüyle ele aldığı için, muhtemelen yeni yasama döneminde hükümet söz konusu hükümleri, Meclisteki çoğunluk çerçEvesinde yeniden çıkaracaktır.
4- Özetle iptal kararı şuan için bir anlam ifade etmemektedir. 6 ay boyunca da etmeyecektir.
TAM GÜNE DAİR İPTAL KARARI VERİLEN HÜKÜMLER
MADDE 38 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”
“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.”
MADDE 39 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Meslekî faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı
EK MADDE 27 – Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”
MADDE 40 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;
a) 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamaz.”
b) Geçici 58 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 59 – Yükseköğretim kurumları dışında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.”
MADDE 41 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar; yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri dışında meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Bu öğretim üyelerine 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası ile 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz.”
ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI


Konusu
Verilen Kararın Sonucu
8.8.2011 günlü, 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:
A- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile Eki (1), (2) ve (3) sayılı listelerin,
B- 4. maddesiyle değiştirilen 6.1.1982 günlü, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile bu bentten sonra gelmek üzere eklenen (h) bendinin,
C- 5. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 10. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin,
D- 6. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
E- 7. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’a eklenen 19/A ve 19/B maddelerinin,
F- 8. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’a eklenen 52/A maddesinin,
G- 10. maddesinin,
1- (1) numaralı fıkrasıyla 2575 sayılı Kanun’un 19., 26., 27., 52., 55., 84. ve 86. maddelerinde yapılan değişikliklerin,
2- (2) numaralı fıkrasıyla 2575 sayılı Kanun’un 55. maddesinin ikinci fıkrasına “Yüksek Disiplin Kuruluna” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Başkanlar Kuruluna” ibaresinin,
H- 12. maddesiyle 4.2.1983 günlü, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin,
I- 15. maddesiyle 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişikliğin,
K- 16. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yapılan değişikliklerin,
L- 26. maddesiyle 23.7.2003 günlü, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 11’in,
M- 36. maddesiyle 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin ikinci fıkrasına “uzman olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla” ibaresinin,
N- 38. maddesiyle 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” cümlesinin,
O- 39. maddesiyle 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen Ek Madde 27’nin,
P- 40. maddesinin (a) bendi ile 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesine eklenen fıkranın,
R- 41. maddesiyle 17.11.1983 günlü, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen fıkranın,
iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.
8.8.2011 günlü, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:
A) 1- 1., 5., 6., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 26., 32., 35., 42., 43. ve 44. maddeleri, 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olduğundan, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,
2- 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddeleri 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından bu maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
3- İptal edilen maddeleri nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddelere ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
B) İçerik itibariyle Anayasa’ya aykırılık iddiası yapılan talebin incelenmesinde ise;
1- 5. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 10. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin,
2- 6. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
3- 12. maddesiyle 2797 sayılı Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin,
4- 15. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişikliğin,
5- 16. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yapılan değişikliklerin,
6- 26. maddesiyle 4954 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in,
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

C- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE


http://www.memurlar.net/haber/259573/
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Anayasa Mahkemesinden iptal kararı drblood Aktüel / Gündem / Haberler 37 07-14-2020 22:24
Biyologlar için danıştay kararı! habertus Tıp Dışı Branşlar ve TUS 43 11-08-2012 05:01
Tabiplerin mecburi hizmetine ilişkin kısmi iptal kararı Resm tususev DHY / Mecburi Hizmet 0 02-07-2012 09:31
2 ilaç için geri çekme kararı medihaber İlaç Sektörü 0 06-10-2010 17:07


Şu Anki Saat: 23:10


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com