www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Akademik / Mesleki Gruplar > Yardımcı Sağlık Personelleri

5961 (0 Kayıtlı Ve 5961 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 05-22-2014, 09:09   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.180
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Sağlık personelinin meslek tanımları

Sağlık personelinin meslek tanımları

Sağlık Bakanlığı, 48 unvanda çalışan personelin görev tanımlarını yaptı.

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Sağlık meslek mensupları: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, Ebe ve optisyen ile 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,

c) Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları: Sağlık meslek mensubu olmadığı halde, sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, İş ve Görev Tanımları ile Son Hükümler

Temel ilkeler

MADDE 5 - (1) Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları;

a) Görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapar.

b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik ilkeleri, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve etik ilkelerle ilgili diğer mevzuata uyar, hasta haklarını gözetir, hastalarla ve yasal temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma yapamaz.

c) Yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamaz, kampanya düzenleyemez ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilirler.

ç) Mesleğiyle ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılır. Kurumda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerine katılır, destek verir.

d) Görevlerini yürütürken kendilerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarının mesleki saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.

e) Toplumu ve bireyleri, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifade ve davranışlardan kaçınır.

f) Topluma karşı etik sorumluluk anlayışına uygun olmayan davranış ile sözlü ve yazılı ifadelerden kaçınır.

g) Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar. Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alır veya alınmasını sağlar.

ğ) Görevi ile ilgili kayıtları tutar.

h) Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusundailk yardım gereklerini yerine getirir.

ı) Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlar hariç, muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alır.

İş ve görev tanımları

MADDE 6 - (1) Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları Ek 1'de düzenlenmiştir.

(2) Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları Ek 2'de düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ek -1

Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları

Tabip ve uzman tabip

a) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hastayı sevk eder.

b) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerilere ilaveten, mesleği ile ilgili eğitim ve bilimsel faaliyetler yoluyla kazandığı bilgi ve beceriler çerçevesinde sanatlarını icra ederler.

c) Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve denetler.

ç) Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iş ve işlemleri yapar.

d) Gerekli gördüğü durumlarda, diğer tabip, uzman tabip veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon istenen tabip veya uzman tabip bu isteğe icabet eder.

e) Başka bir birime veya kuruma sevki gereken hastaların, tıbben gerekli şartlar sağlanarak sevk edildiği birime veya kuruma ulaşımı için gerekli tedbirleri alır.

Diş tabibi ve uzman diş tabibi

a) Diş tabipliği ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır. Bu komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar ve/veya sevk eder.

b) Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu tabiplik çalışmalarına katılır, bu konuda eğitimler düzenler ve uygular.

c) Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhis ve tedavisinin uzman diş tabibinin müdahelesini gerektirdiği durumlarda hastaları ilgili uzman ve/veya merkeze sevk eder.

ç) Gerekli gördüğü durumlarda, diğer diş tabibi, uzman diş tabibi, tabip, uzman tabip, veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon istenen tabip veya diş tabibi bu isteğe icabet eder.

d) Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve denetler.

Eczacı

a) İlaç hammaddeleri ile ilaç ve ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapar, kalite güvencesini sağlar. İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasını, dağıtımını, depolanmasını ve korunmasını sağlar.

b) Hastanelerde ve serbest eczanelerde reçeteli ve reçetesiz ilaç ve müstahzarların hazırlanmasını, hastaya sunulmasını, kaydedilmesini ve hastanın ilaç tedavi sürecinin izlenmesini sağlar, ortaya çıkan istenmeyen etkileri sorumlu tabip ile paylaşır.

c) Kozmetik ürünler ile bitkisel droglar, bunları içeren müstahzarlar ve homeopatik ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi, üretimi ve sunumunda görev alır ve bu preparatlar hakkında danışmanlık hizmeti verir.

ç) Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun hareket eder.

d) Hastayı, ilaçları, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemelerini güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için bilgilendirir.

e) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, farmakovijilans çalışmalarını yürüterek mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir.

f) Majistral preparatları, sitotoksik, steril ilaçları ve radyofarmasötik ürünleri, ürün kalitesi, güvenilirlik ve etkinliğini güvence altına alacak şekilde hazırlar ve sunar.

g) Steril ürünleri, son ürünün sterilitesini güvence altına alacak şekilde hazırlayarak sunar.

ğ) İlacın üretim ve dağıtım kanalları ile analiz laboratuarlarının ve klinik araştırma ve uygulama merkezlerinin denetiminde görev alır.

h) İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve kontrendikasyonları, yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti verir.

ı) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde görev alır.

Ebe

a)Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini yapar.

b)Gebelik tanısını koyar, normal gebe izlemini ve gerekli muayenelerini yapar, riskli durumları erken dönemde belirler, gerekli önlemleri alarak sevk eder.

c)Doğum sürecini yönetir; travay sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler, normal doğumları ve tabibin olmadığı hallerde acil makat doğumları yaptırır, gerektiğinde epizyotomi uygular. Doğum sürecinde normalden sapmaları belirler, acil durum tedbirlerini alır ve tabibe haber verir, tabibin direktifleri doğrultusunda acil müdahalede bulunur.

ç) Doğum sonrası dönemde; yenidoğanın ilk bakım ve muayenesini yapar, gerektiğinde acil resüsitasyon gerçekleştirir, anneye emzirme eğitimi verir, annenin bakım ve izlemini yapar, normalden sapmaları tespit ederek sevk eder.

d)Acil obstetrik durumlarda Bakanlıkça düzenlenen protokoller doğrultusunda tanımlanan ilaçları uygular.

e)Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

f)Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarında görev alır.

g)0-6 yaş çocuk bakım ve gelişimini izler, özellikle gebe ve 0-6 yaş çocuk aşıları olmak üzere bulaşıcı hastalıkların kontrol programlarında ve bağışıklama hizmetlerinde görev alır.

Hemşire

8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde tanımlanan iş ve görevleri yapar.

Klinik psikolog

a)Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD - 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

b)Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

c)Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

ç) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.

d)Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

e)Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.

f)Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

Ek-1/A

Klinik psikologların ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine

bağlı olmadan psikoterapi yapabilecekleri hastalık olmayan durumlar

a) İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)

b) Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)

c) Hastalık ve tedavi sonrası dönem

ç) Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler

1) Okula gidememe

2) Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma

3) Okulda başarısızlık

4) Sınavlarda başarısızlık

5) Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı

6) Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler

d) İş ve işsizlikle ilgili problemler

1) İşsiz kalma,

2) İş değiştirme

3) İş kaybı tehlikesi

4) Stresli çalışma programı

5) İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık

6) Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar

7) İşle ilgili diğer problemler

e) Sosyal çevreyle ilgili problemler

1) Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri

2) Sorunlu ebeveyn durumu

3) Tek başına yaşama, yalnız kalma

4) Kültürel uyum güçlüğü

5) Sosyal uzaklaştırma ve red

6) Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler

f) Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler

1) Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı

2) Çocukluk döneminde evden ayrılma

3) Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme

4) Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar

5) Yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler

6) Yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler

7) Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler

8) Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar

9) Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları

g) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

1) Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü

2) Aşırı koruyucu ebeveyn

3) Kurumsal yetiştirme

4) Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk

5) Çocuğun duygusal ihmali

6) Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler

7) Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler

8) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

ğ) Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler

1) Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler

2) Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler

3) Akrabalar ile ilişkide problemler

4) Yetersiz aile desteği

5) Aile üyesinin yokluğu

6) Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü

7) Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması

8) Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları

9) Primer destek grubuyla ilgili diğer problemler

h) Psikososyal durumlarla ilgili problemler

1) Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul

2) Danışmanlarla anlaşmazlık

3) Psikososyal durumla ilgili diğer problemler

ı) Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma

1) Cinsel eğilimle ilgili danışma

2) Cinsel davranış ve uyumla ilgili danışma

3) Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma

i) Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,

1) Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi

2) Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi

3) Alkol kötüye kullanımı için danışma

4) İlaç kötüye kullanımı için danışma

5) Tütün kötüye kullanımı için danışma

j) Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler

1) Tükenme

2) Kişisel özelliklerin vurgulanması

3) Dinlenme ve gevşemenin olmaması

4) Stres, başka yerde sınıflanmamış

5) Yetersiz sosyal yetenek,

6) Sosyal rol çatışması,

7) Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması

8) Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler

Fizyoterapist

a)Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

b)Hastalık durumlarında;

1)Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

2)Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

3)Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

4)Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

5)Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

6)Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

Fizyoterapi teknikeri

a)Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel tıbbi egzersizlerinin uygulanmasında yardımcı olur.

b)Fizyoterapi sırasında, istenmeyen durumların oluşması halinde ilgili kayıtları tutup gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

c)Fizyoterapi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

ç) Fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın geliştirilmesi programlarına katılır.

Odyolog

a)İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

b)İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

c)İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.

ç) Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.

d)Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar

e)Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.

f)İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.

g)İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.

Odyometri teknikeri

a)Saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetri testlerini yapar. İşitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.

b)İlgili uzman tabip denetiminde; vestibüler testler ve otoakustik emisyon uygulamaları yapar.

c)İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde görev alır.

ç) İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.

Diyetisyen

a)Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

b)Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.

c)Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev alır.

ç) Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.

d)Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.

e)Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.

f)Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev alır.

g)Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular/uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

ğ) Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.

h)Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.

ı) Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar.

i)Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.

j)Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.

Dil ve konuşma terapisti

a)İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır.

b)Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar.

c)Ek-1/B'de bulunan durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapar.

ç) İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular.

d)Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları, elektrolarinks, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri konusunda hastaya eğitim verir.

e)Özel gereksinimi olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev alır.

Ek-1/B

Dil ve konuşma terapistlerinin ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan terapi ve rehabilitasyon yapabilecekleri durumlar

a)Disleksi ve diğer sembolik disfonksiyonlar (Disleksi ve aleksi, Agnozi, Apraksi, diğer sembolik disfonksiyonlar)

b)Hipernazalite ve hiponazalite

c)Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları (Özel konuşma artikülasyon bozukluğu, Ekspressif ve Reseptif dil bozukluğu, Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau- Kleffner], Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar)

ç) Skolastik becerilerde özel gelişimsel ve kazanılmış bozukluklar (Spesifik okuma ve heceleme bozuklukları, Spesifik aritmetik beceri bozukluğu, Skolastik becerilerde karma tip ve diğer gelişimsel bozukluklar)

d)Kekemelik

e)Hızlı konuşma

Podolog

a)Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır.

b)Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu konuda eğitim verir.

c)İlgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapar, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde görev alır.

Sağlık fizikçisi

a)Radyoterapi uygulamalarında, radyasyon onkolojisi uzmanının tedavi önerileri doğrultusunda; uygun olan iyonlaştırıcı radyasyon kaynak ve cihazlarını seçer, tedavi planlamalarını ve doz hesaplamalarını yapar, tedavi uygulanmasında hazır bulunur.

b)Çocuk hasta ve gebelik gibi durumlarda ve radyoaktif implant uygulamalarında özel doz hesaplamalarını yapar.

c)Radyasyon güvenliği komitesinde yer alır. Hasta ve yakınları ile çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamak üzere birimin radyasyon güvenliği kurallarını hazırlar ve uyumu denetler.

ç) Tüm çalışanların kişisel dozimetre ölçüm sonuçlarını izler, değerlendirir ve kayıtlarını tutar ya da tutulmasını sağlar.

d)Olası radyasyon kazalarına yönelik acil/tehlike durum planlarını hazırlar, belirli aralıklarla kazalara yönelik tatbikatların düzenlenmesini sağlar, tehlike gelişmesi halinde planda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

e)Radyasyon kazası durumunda; radyoaktif materyalle çalışanların ve iyonlaştırıcı ışınların etkisine uğrayanların aldıkları dozları tespit ederek radyasyondan korunma sorumlusunun bilgisi dahilinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar, kaza raporlarını hazırlar ve yetkili kuruluşlara iletir

f)Radyasyonla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı izler ve uygulanmasında görev alır.

g)Tüm sistemlerin hatasız ve etkin kullanımı için gerekli talimatları ve rutin kalite kontrollerine yönelik protokolleri hazırlar, rutin işlemlerin bu talimat ve protokollere uygunluğunu kontrol eder.

ğ) Radyoaktif atık yönetiminin ulusal mevzuatta belirtilen şekilde yürütülmesini ve kullanılmış radyoaktif kaynakların güvenli bir şekilde transferini sağlar.

h)Yeni kurulacak ya da kapasitesini artıracak radyasyon yayan bölümlerde gerekli yerleşim planlamalarının yapılmasına destek verir, inşaat sırasında ve sonrasında gerekli kontrolleri ve radyasyon güvenliğini sağlayacak zırhlama hesaplamalarını yapar.

ı) Yeni alınacak cihazların teknik performanslarına yönelik özelliklerinin belirlenmesini ve seçimini, kabul testlerini ulusal/uluslararası protokollere uygun olarak yapar. Bakım ve onarımdan geçen cihazların kullanıma girmesini sağlamak üzere gerekli ölçümleri yapar.

i)Cihazların etkin kullanımlarına yönelik olarak gerekli eğitimleri alır ve /veya ilgili personelin gerekli eğitimleri almasını sağlar.

j)Radyasyon cihaz ve kaynaklarının mekanik ve dozimetrik kalite teminini, kalibrasyon işlemleri, kalite kontrolleri ve rutin bakım işlemlerinin yapılmasını sağlar.

k)Bölümde çalışan fizikçi, tekniker ve teknisyenlere radyasyon fiziği, sayım ve görüntüleme sistemlerinin prensipleri, kullanılan klinik protokoller, görüntü işleme teknikleri, radyasyondan korunma ve olası radyasyon kazaları gibi konularda eğitim verir.

l)Nükleer tıp ve diagnostik radyolojide; görüntüleme yöntemlerinin, sayısal görüntü işleme tekniklerinin ve klinik protokollerin optimizasyonunu yapar.

m)Radyoizotop maddeleri ve iyonlaştırıcı ışın kaynaklarını usulüne uygun olarak depo ve muhafaza eder, kullanıma sokmak üzere gerekli ölçümleri ve kabul testlerini yapar, aktivite ölçümlerini yaparak kullanıma hazır hale getirir, naklini sağlar.

n)Radyoizotop alan hastaların tecridinde ve radyoizotop atıklarının zararsız hale getirilmesinde, kullanılan alet ve malzemenin radyoaktiviteden arıtılmasında, radyasyon yayan cenazelerin muhafaza ve defnedilmesinde gerekli tedbirleri alır.

Radyoterapi teknikeri

a)Sorumluluğu altındaki cihazları kullanıma hazır hale getirir, arızaları en kısa sürede sorumlu kişiye bildirir.

b)Tedavi sarf malzemelerini tedaviden önce hazır bulundurur.

c)Radyasyon onkolojisi uzmanının belirlediği tedaviyi, sağlık fizikçisinin belirlediği ölçü ve hesaplara göre uygular.

ç) Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi tarafından belirlenen fokalize blok dökümü ve diğer mould uygulamaları ile bolus, termoplastik maske ve aparatlarını uygulamaya hazır hale getirir ve uygulamada görev alır.

d)Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi ile birlikte simülasyon işlemlerine katılır ve cihazları kullanır.

e)Tedavi alanlarının simülasyon ve port filmlerinin çekimi ile ilgili iş ve işlemlerini yapar.

f)Radyoterapi sırasında hastayı izler, beklenmeyen bir durum veya komplikasyon gelişmesi halinde ilgili tabip ve sağlık fizikçisine haber verir.

g)İmhası gereken radyoaktif atık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret eder ve çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınmasında görev alır.

ğ) Radyasyon güvenliği ve kalite-kontrol biriminde görev alır. Radyasyon güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

h)Tehlike anında radyasyon güvenliği kurulunca hazırlanmış olan acil durum planını uygular.

Anestezi teknisyeni/teknikeri

a)Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.

b)Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.

c)Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.

ç) Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.

d)Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.

e)Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.

f)Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.

g)Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.

ğ) Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.

Tıbbi aboratuar teknisyeni

a) aboratuarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.

b) aboratuarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.

c) Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.

ç) Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.

d) Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, aboratuar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.

e) aboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri aboratuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.

f) İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.

g) laboratuar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar, kayıt altına alır.

ğ) laboratuar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.

h) laboratuarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar.

ı) Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri

Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri tıbbi aboratuar teknisyeninin görev, yetki ve sorumluluklarına ilave olarak;

a) Patoloji aboratuarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu örneklerinin kayıt ve kabulünü, fizyolojik ve anatomik özelliklerine göre fiksasyonunu yapar. Fiksasyonda kullanılan solüsyonların gerekli kimyasal hesaplama, ölçüm ve tartımlarını yapar ve hazırlar.

b) Kemik, diş, tendon gibi dokuların dekalsifikasyonlarını yapar ve dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama, tartım ve ölçümlerle hazırlar.

c) Alındığı gibi gönderilen sıvı örneklerin hücresellik değerlendirmesini yapar, doğrudan yayma veya sitosantifüj sistemlerini uygular, karar veremediği durumlarda uzman hekime danışır.

ç) Makroskopik çalışmaya aktif olarak katılır. Doku takibini otomatik makine ve/veya elle yapar. Doku takibinden çıkan parçaları blok haline getirir.

d) İstenen kalınlık ve özellikte kesit alır. Preparatın hekim tarafından öngörülen veya rutin yöntemler ile boyama işlemlerini yapar. Süreçte kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlar, kontrollerini yapar.

e) Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder. Preparat ve blokları kayıt altına alır ve arşivler.

f) Taze doku ile çalışılan alanda; enfeksiyon kontrolünü yapar, güvenli çalışma ortamı sağlar, taze doku örneklerinden dokundurma, ezme, dondurma (frozen kesiti) preparatlarının fiksasyon, boyama, kapatma ve teslim işlemlerini yapar.

g) Histokimyasal ve immünhistokimyasal boyama sistemleri için boya çözeltilerini ve antikorları hazırlar, uygun yöntemlerle boyama işlemini uygular. Boyama sonunda mikroskobik kontrollerini yapar, hata varsa kaynağını saptar, sorunu çözer ve kayıt altına alır.

ğ) Mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı ve mikrotomun günlük ve haftalık bakımı, temizliği ile kalibrasyonunu yapar.

Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri

a) Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

b) Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.

Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.

c) Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.

ç) Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.

d) Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.

e) Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

Ağız ve diş sağlığı teknikeri

a) Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar.

b) Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.

c) Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım eder.

ç) Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.

d) Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olur.

Diş protez teknikeri

a) Laboratuardaki cihazların ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapıp düzenli aralıklar ile kalibrasyonlarını yaptırır.

b) Diş hekimince alınan ölçüye göre hastaya özel modelini hazırlar.

c) Diş hekimince alınan ölçüler ile verilen talimatlara göre protezleri, ortodontik apareyleri, porselen işlemlerini ve protezlerin tamirini yapar.

ç) Laboratuvar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapar ve cihazların günlük bakımını sağlar.

Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri

a) Tıbbi protez ve ortezin imalatında ve hastadan ölçü alımında görev alır, alçı modeli hazırlar, protezi ve ortezi imal eder, provasında görev alır. Hastaya protez ve ortezin işleyişi, bakımı ile ilgili bilgi verir.

b) Tıbbi protez ve ortezin bakımı, tamiri ve kontrolünde görev alır. Yapı parçalarını birleştirir, söker ve yeniler.

c) Hazır mamulleri ve meme protezini hasta üzerine uygular, yarı hazır mamulleri hasta üzerine uyarlar, yardımcı cihazları hastaların kullanımına uygun hale getirir.

ç) Hekim eşliğinde dışarıdan stabilizasyon için ön hazırlığı yapar, yumuşak ve alçı sargı yapar, pozisyonlama yapar, dışarıdan yapılan stabilizasyonu çıkarır. Olası yan etkileri kontrol eder ve hastayı bilgilendirir.

d) Tıbbi protez ve ortez yapım ve uygulama hizmetlerinin yürütülmesinde atölye sarf ve demirbaş malzemeleri temin eder, bakımı ve onarımını yaptırır, uygulanacak protez ve ortezin hijyenini sağlar.

Ameliyathane teknikeri

a) Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.

b) Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

c) Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur.

ç) Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

d) Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemeleri temizler, dezenfekte eder ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

e) Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.

f) Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.

g) Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını zamanında haber verir.

ğ) Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder.

Adli tıp teknikeri

a) Otopsi yapılmak üzere gönderilen cesedi, belgelerin uygunluğunu denetleyerek morga kabulünü yapar, kimlik bilgilerini etiketler. Morg içerisinde cesedin naklini sağlar.

b) Otopsi salonu, laboratuvar, grafi odasını düzenler, havalandırmayı kontrol eder, otopsi salonunun ısı ve nem durumunun standartlara uygunluğunu sağlar.

c) Cesedin fotoğraflarını çeker ve arşivlenmesinde görev alır.

ç) Otopsi tarihini ve saatini kaydeder. Otopsi öncesi alınması gereken örnekleri, kanıt ve elbiseleri toplar, hazırlar, etiketler ve saklar.

d) Otopsi sırasında hekimin gözetiminde cesedin diseksiyonunu yapar, örneklerin alınmasından sonra kapatır.

e) Otopsi sonrası cesedin teslim veya saklama işlemlerini yürütür.

f) Ölü muayene tutanağını inceler, cenaze ile birlikte gönderilen her türlü materyali muhafaza altına alarak ilgili uzmana bildirir, ilgili uzmanın talimatları doğrultusunda bu materyallerle ilgili gerekli işlemleri yapar.

g) Adli olay yeri incelemelerine katılır.

ğ) Morg, otopsi odasını ve kullanılacak malzemeleri temizler, sterilizasyonunu veya dezenfeksiyonunu sağlar. Eksik malzemeleri temin eder.

Diyaliz teknikeri

a) Diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi bakımı sorumlu hekimin direktiflerine göre yapar.

b) Diyaliz hastalarını diyaliz uygulamaları hakkında bilgilendirir.

c) Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar.

ç) Hemodiyaliz cihazının her işlem sonrasında iç ve dış dezenfeksiyonu ile malzemelerin sterilizasyon işlemlerini yürütür.

d) Hemodiyaliz cihazlarını kullanıma hazır halde bulundurur, arıza durumunda teknik birime bildirir.

e) Diyaliz işlemi öncesinde ve sonrasında hastayı tartar, diyaliz işlemi süresince hastanın yaşam bulgularının takiplerini yapar ve tedavilere ilişkin kayıtları tutar.

f) Hastayı diyalize almadan önce damar yolunu değerlendirir, diyaliz giriş yerinin bakımını yapar, hemodiyaliz işlemini başlatır ve bitirir.

g) Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek istenmeyen etkiler ve komplikasyonlar için gerekli önlemleri alır, oluşması halinde hekime haber verir.

ğ) Su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik, kimyasal analizlerin takibinin yapılmasında görev alır ve kayıtlarını tutar.

h) Hekimin istemi doğrultusunda uygun diyalizör ve diyalizatı hazırlar.

ı) Periton diyalizi alanında, sorumlu uzmanın gözetimi ve denetiminde periton diyaliz kateter bakımını yapar, transfer set değişimi ve solüsyonların değişimini sağlar, hastanın evde ziyaretlerine gider, rutin takiplerini yapar ve eğitim verir.

Perfüzyonist

a) Kalp-akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetir.

b) Ameliyat öncesi perfüzyonla ilgili hazırlığı yapar.

c) Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal (vücut dışı) dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini, kan gazları ve kan biyokimyası sonuçlarını ve antikoagülasyonu takip eder, gerekli girişimlerde bulunur ve ilgili kayıtlarını tutar.

ç) Kardiyopleji uygulaması gibi miyokard korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri yapar.

d) Gerektiğinde donör doku ve organların korunmasına yardımcı olur.

e) Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.

f) Hipotermi-hipertermi uygulamalarını ve vücut sıcaklığı regülasyonunu yapar.

g) Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç ve tıbbi ajanların uygulamasını yapar.

ğ) İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını sağlar.

h) Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportuna eşlik eder.

Eczane Teknikeri

Eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetiminde;

a) Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerin temininde, saklanmasında ve sunulmasında görev alır.

b) Bu ürünlerin son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapar; eksikleri tespit eder ve uygun bir şekilde depolanmaları ile kayıtlarının tutulması konusunda görev alır.

c) Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar.

ç) Eczanenin idari ve mali süreçleriyle ilgili eczacı tarafından verilen görevleri yerine getirir.

İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist)

a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.

c) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

ç) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.

d) Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.

e) Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.

f) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir.

g) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.

İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri)

İş ve uğraşı teknikeri; uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti gözetiminde;

a) Bireyin; günlük yaşam, iş yaşamı, hobi ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon programı çerçevesinde öngörülen iş-uğraşı terapisi uygulamalarını yapar.

b) Bireyin bilişsel, duyu, algı ve nöromüsküler fonksiyonlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon programı çerçevesinde öngörülen iş ve uğraşı terapisi uygulamalarını yapar.

c) Ortez, protez ve yardımcı teknolojik cihaz kullanım gereksinimi olan bireylerde bu cihazları uygulama ve eğitimine katkıda bulunur.

ç) Ev ve diğer toplumsal katılım alanlarında bireysel bağımsızlığı artırmak üzere, çevresel değişikliklerle ilgili çalışmalara katılır.

Elektronörofizyoloji Teknikeri

a) Hekimin talimatı doğrultusunda, elektroensefalografi (EEG), elektronöromiyografi (ENMG), polisomnografi (PSG), pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu, uyarılmış potansiyel çalışmaları gibi elektronörofizyolojik uygulamaları yapar.

b) İşlem süresince hastanın takibini yapar, hastanın durumuyla ilgili gözlemlediği olağan dışı durumları ve komplikasyonları hekime bildirir.

c) İşlemler ve acil durumlar için gerekli cihaz, elektrot, malzeme ve ilaçları hazırlar. İşlem öncesinde cihazların kalibrasyonunu yapar. Ortamın işlemler için uygunluğunu temin eder.

ç) İşlem sonunda kullanılan cihaz ve malzemelerin temizlik ve bakımının yapılmasını sağlar, uygun şekilde muhafaza eder.

Mamografi teknikeri

a) Mamografi ünitesini çekime hazır hale getirir. Cihazın ve tüm ekipmanın kalite standartlarına uygunluğunu, kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.

b) Memenin uygun pozisyonlarda grafisini çeker ve film banyo/baskı, elektronik kayıt işlemlerini yapar

c) Mamogramların kanser açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yapar.

ç) Çekilen mamogramları, varsa eski mamogramları ve raporlarını radyoloji uzmanının değerlendirmesine ve raporlamasına hazır hale getirir.

d) Hasta ve çalışan güvenliği açısından radyasyon güvenlik tedbirlerini alır.

e) Meme girişimsel işlemlerinin yapılması sırasında hekime yardımcı olur.

Optisyen

a) Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlar.

b) Standartlara uygun olarak gözlük montajı yapar, onarır, tespitini sağlar ve kişinin kullanımına uygun haline getirir.

c) Optik gereç kullanıcılarına ve hastalara ait kayıtları tutar ve gerektiğinde ilgili kurumlara verir.

Acil tıp teknikeri

a) İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.

c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kotrolü yapar.

ç) Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlar.

d) EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.

e) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

f) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

g) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Acil tıp teknisyeni

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) ) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Hemşire yardımcısı

a)Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b)Hastanın yatağını yapar,

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d)Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e)Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f)Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

g)Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h)Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i)Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j)Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur

k)Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

l)Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

m)Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.

n)Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

o)Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

p)Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.

r)Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

s)Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

Ebe yardımcısı

a)Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.

b)Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.

c)Gebelik izlemleri süreci dahil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.

ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.

d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.

e)Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.

f)Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.

g)Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.

ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.

h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Sağlık bakım teknisyeni

a)Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

b)Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

c) Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

ç) Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.

d)İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.

e)Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.

f)Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur

g)Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ğ) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

h)Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.

ı) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

i)Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

Ek- 2

Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları

Psikolog

a) Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.

b) Uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan psikologları doğrudan ilgilendiren durumlarda ayaktan, yatan ve kronik hastalığı olan hastalara ve yakınlarına klinik psikoloğun ve/veya psikiyatri uzmanının sorumluluğunda psikolojik destek hizmetleri verir.

c) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde görev alır.

ç) Çalıştıkları kurumlarda diğer çalışanlara yönelik psikolojik destek eğitimleri verir.

d) Psikoteknik değerlendirme yapar.

e) Eğitimini almış olduğu alanda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara duygu, düşünce, davranış ve bedensel hastalıkların ilişkileri, tutumların ve davranışların değiştirilmesi, stres gibi insan davranışları, hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi verir.

Biyolog

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyoloji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite laboratuarları gibi alanlarda görev alır.

b) Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, işlemler ve teknikler geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır.

c) Biyoteknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır.

ç) Bilimsel araştırmalarda; problemin tanımlanması, amacın belirlenmesi, hipotezin geliştirilmesi, deney ve testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması, bu doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve raporlanmasında görev alır.

Çocuk gelişimcisi

a) Çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirerek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik gelişim destek programlarını hazırlar ve uygular.

b) Sağlık kurumlarında çocuğun uyum ve gelişimine uygun ortamın hazırlanmasında görev alır.

c) Riskli bebek ve çocuk izlemlerinde ilgili uzman gözetiminde görev alır ve gelişimi destekleyici çalışmaları yürütür.

ç) Çocuk gelişimi ile ilgili materyallerin tasarımını planlar ve yapar.

d) Aileye çocuğun gelişimine yönelik eğitim verir.

Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı

a) Sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.

b) Tıbbi sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlar, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.

c) Sosyal işlevsellik sorunlarını önleyici ve rehabilite edici tıbbi sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.

ç) Sağlık hizmeti alanların sosyal sağlığını destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet programlarını uygular, izler ve değerlendirir.

d) Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirler ve uygular.

e) Kriz durumlarında, tıbbi sosyal hizmet müdahalesini uygular.

f) Tıbbi sosyal hizmet alanında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapar.

g) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki gönüllülük esasına dayanan çalışmaları koordine eder.

ğ) Sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet olgularına yönelik sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.

h) Sağlık hizmeti alanların ihtiyaç duyabileceği, sosyal destek programlarına erişimini sağlar.

Sağlık eğitimcisi/Tıbbi teknolog

a) Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; birey ve toplumun sağlığının korunması sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek amacıyla sağlık eğitimi programları hazırlar ve uygular.

b) Eğitim faaliyetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

c) Alanı ile ilgili politika geliştirilmesinde ve farkındalık oluşturmasında görev alır.

Sağlık idarecisi

a) Kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerinin yürütülmesinde, misyon, vizyon, temel hedef ve değerlerinin belirlenmesinde, kalite, standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları ile performans değerlendirmesinde görev alır.

b) Kurumun finansal yönetim politikalarının belirlenmesi, uygulaması ve yönetilmesinde görev alır.

c) Kurumun muhasebe, bütçe, mali analiz ve maliyet analizi faaliyetlerini yürütür.

ç) Sağlık hizmetleri sunumunun planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde görev alır.

d) Kurumda tıbbi ve hasta bakımı dışında verilen hizmetlerin organizasyonu, yürütülmesi ve denetimini sağlar.

e) Kurumda kriz ve afet planının hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarında görev alır.

f) Hastalıkların tanıları ve ameliyatların uluslararası hastalıklar kod sistemine göre kaydedilmesi, tıbbi ve idari istatistiklerinin tutulması, saklanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasında görev alır.

g) Kurumun genel ve tıbbi arşiv hizmetleri ile hastane bilgi sistemlerinin yürütülmesinde görev alır.

ğ) Sağlık yönetimi alanına ilişkin politikalar geliştirir, planlamalar yapar veya bu çalışmalarda görev alır.

Çevre sağlığı teknisyeni/teknikeri

a) Bulaşıcı hastalıklar mücadelesinde görev alır.

b) Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde ve denetiminde görev alır.

c) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili konularda kontrol ve denetimlerde görev alır.

ç) İş sağlığı ve güvenliği denetiminde görev alır.

d) Hava kirliliği ölçümü yapar, hava kirleticilerine karşı gerekli önlemleri alır.

e) Gürültü kirliliği ölçümleri yapar, gürültü kirliliğine karşı gerekli önlemleri alır.

f) Su güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerde görev alır.

Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri

Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların;

a) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.

b) Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.

c) Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

ç) Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.

d) Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını yerine getirir.

e) Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.

f) Bakım veren aile üyelerini destekler.

g) İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.

ğ) Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.

Tıbbi sekreter

a)Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile

tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür.

b)Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapar.

c) Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür.

ç) Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürütür.

d) Belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapar.

e) Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlar.

f) Hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alır.

g) Hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlar.

ğ) Hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapar, kurumlar arası iletişimi sağlar.

Biyomedikal cihaz teknikeri

a)Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını yapar.

b)Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir.

c)Tıbbi cihazların kullanımımı hakkında ilgili personele bilgi verir,

ç) Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 03-09-2016, 07:38   #2
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

REFERANSLARIMIZPOWER PLATETürkiye Milli Futbol TakımıGalatasaray Futbol Kulübü – Metin Oktay TesisleriBeşiktaş Futbol TakımıFenarbahçe Futbol Kulübü – Faruk Ilgaz TesisleriAjax Futbol KulübuBarcelona Futbol KulübuFransız Kayak Milli TakımıAlman Kayak Milli TakımıHerta Berlin Futbol KulübuShaquille O’nealColin MontgomeryMichael FinkBülent BölükbaşıNordelyn ReıchanbachSerkan BalcıChelsea FCManchester United FCDavid JamesTottenham Hotspur FCEverton FCManchester City FCWest Bromwich Albion FCLiverpool FCMiddlesbrough FCLedley KingSezen AKSU*****Power Plate Pro5Sertap ERENER*****Power Plate Pro5Zuhal OLCAY*****Power Plate Pro5Mehmet Ali ERBİL*****Power Plate Pro5Seda SAYAN*****Power Plate Pro5Yılmaz Erdoğan*****Power Plate Pro5Cem Yılmaz*****Power Plate Pro5Gülben Ergen*****Power Plate Pro5Billur KALKAVAN*****Power Plate Pro5Petek DİNÇÖZ*****Power Plate Pro5Çağla ŞİKEL*****Power Plate Pro5Beyazıt Öztürk (Beyaz)*****Power Plate Pro5Melek BAYKAL*****Power Plate Pro5Ali KARACAN*****Power Plate Pro5Mustafa Koç*****Power Plate Pro5Ömer Karacan*****Power Plate Pro5İsmail Yalçın*****Power Plate Pro5Cengiz Yalçın*****Power Plate Pro5Osman Yalçın*****Power Plate Pro5Cengiz Çetindoğan*****Power Plate Pro5Serdar Cümbüş*****Power Plate Pro5Neslihan Sabancı*****Power Plate Pro5Mustafa Oğuz*****Power Plate Pro5Gülgün Feyman*****Power Plate Pro5Erkut Soyak*****Power Plate Pro5Mehmet Nazif Günal*****Power Plate Pro5Nazım Kalkavan*****Power Plate Pro5Murat Özgörkay*****Power Plate Pro5Ebru Destan*****Power Plate Pro5Seda Sürmeli*****Power Plate Pro5Murat ÜLKER*****Power Plate Pro5Tülin ŞAHİN*****Power Plate My7POWER PLATE STÜDYOLARPower Plate Stüdyo Antalya AntalyaPower Plate Stüdyo Yeşilköy İstanbulPower Plate Center Alternative Gym İstanbulPower Plate Stüdyo Ankara AnkaraP&H Club Suadiye İstanbulPower Plate Stüdyo Girne KKTCPower Plate Stüdyo Namser GöztepePower Plate Murat Ertürk Stüdyo FeneryoluPower Plate Stüdyo Be Fit Kartal İstanbulPower Plate Center Daisy İskenderunPower Plate Stüdyo Ataşehir İstanbulPower Plate Stüdyo SoFit Bahçeşehir İstanbulPower Plate Stüdyo Adana AdanaPower Plate Line Stüdyo İstanbulPower Plate Stüdyo Fit-Slim BursaPower Plate Stüdyo Form İdeal BursaPower Plate Stüdyo ParkSante KahramanmaraşPower Plate Club Studio İzmirSportspark Sağlıklı Yaşam Merkezi İzmirPower Plate Stüdyo Erzincan ErzincanPower Plate Stüdyo Erzurum ErzurumPower Plate Stüdyo Kozyatağı İstanbulPower Plate Stüdyo Ada AdapazarıPower Plate Stüdyo Trabzon TrabzonReal Fit Personal Studio Erenköy İstanbulSun Sport Fitness Club Studio BursaPower Plate Stüdyo Tuzla İstanbul-TuzlaPower Plate Stüdyo 1 E 1 İstanbul-SuadiyeMia Power Plate Stüdyo Küçükyalı İstanbul-KüçükyalıPower Plate Stüdyo Amasya AmasyaPower Plate Stüdyo Çorlu TekirdağPower Plate Stüdyo Alanya AntalyaPower Plate Stüdyo Bahçeşehir İstanbulPower Plate Stüdyo Erzincan 2 ErzincanPower Plate Stüdyo Elite AnkaraPower Plate Studio Prime AnkaraPower Plate Studio ÇAN / Çanakkale ÇanakkalePower Plate Studio Eskişehir EskişehirPower Plate Studio Lüleburgaz KırklareliPower Plate Studio Kahramanmaraş KahramanmaraşPower Plate Studio Çanakkale ÇanakkalePower Plate Studio Konya Selçuklu/KonyaPower Plate Studio Karabağlar Karabağlar/İZMİRT.GARANTİ BANKASI A.Ş. İstanbulSHELL İSTASYON YATIRIMLARI A.Ş. İstanbulMAN TÜRKİYE A.Ş. AnkaraDermamed Kızıltoprak Dr.Levent Türbedar İstanbulDermamed Bahcesehir Dr.Levent Türbedar İstanbulDermamed Kemerburgaz Dr.Levent Türbedar İstanbulDermamed Etiler Dr.Levent Türbedar İstanbulDermamed Bakirkoy Dr.Levent Türbedar İstanbulDermamed Nişantaşı Dr.Levent Türbedar İstanbulDermamed Çorlu Dr.Levent Türbedar ÇorluTaylan Kümeli İstanbulDr. Ali Kerim DİLER İstanbulDr. Julide ERGIL AnkaraM-Onep Estetik. Dr.Onur EROL İstanbulM-Onep Estetik. Dr.Onur EROL İstanbulMotus Welness Clup İstanbulHillside City Club Etiler İstanbulHillside City Club Trio İstanbulHillside City Club İstinyepark İstanbulMESOEST Dr. Özay ERCAN AdanaMESOEST Dr. Özay ERCAN MersinMESOEST Dr. Özay ERCAN GaziantepBAFA Medikal / Dr.Nilgun ERTUGAY İstanbulDr. Muhsin AYRANCI HatayReform Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık AnkaraTıbbi Zayıflama Merkezi AnkaraThe Shore Club İstanbulClub Med Bodrum BodrumClub Med Kemer KemerRobinson Club Çamyuva KemerRobinson Club Pamfilya ManavgatRobinson Club Nobilis BelekHoliday In Istanbul Oteli İstanbulLatanya City Hotel AntalyaPolat Tower Residance İstanbulLes Ottomans Hotel İstanbulSwiss Otel The Bosphorus İstanbulLares Park Hotel İstanbulCrowne Plaza Hotel İzmirThe Sofa Hotels&Resorts Nişantaşı İstanbulJatomi Collection & Spa Astoria İstanbulB&S Güzellik Merkezi Belgin Akın İstanbulDr.Hasan İnsel INTERMED İstanbulELIT SAGLIK Dr. Beyhan KANMAZ İstanbulNUTRI SYSTEM Hürriyet ÖZCAN AnkaraEKOZA / Dr. Sanver Reha ÖZLÜ BodrumEKOZA / Dr. Sanver Reha ÖZLÜ MuğlaVital Studyo BursaDr. Serap ÇUHADAROĞLU AnkaraKaşibeyaz Restaurant İstanbulBülent KORKMAZ İstanbulDr. İbrahim YAŞA İstanbulNagehan KORKMAZ İstanbulPierre Van HooijdonkJAK ACIMAN İstanbulGüney Estetik Dr. Hakan GÜNEY DenizliÖZMEN OTEL İstanbulCNR FUARCILIK İstanbulBEYLICIUM İstanbul& Thelsa Beylikdüzü İstanbulDermalazer İstanbulFORM CLUP IZMIR İzmirKüçüker Tekstil DenizliDeniz CAOUKİ İstanbulMuzaffer SİCİMOĞLU İstanbulDr. Fikriye TINIÇ AdapazarıFlorest Dr. Gökşin PEKYALÇIN İstanbulSunset Solaryum Florya İstanbulESTELAZER BAĞDAT CADDESİ İstanbulESTELAZER VALİKONAĞI İstanbulESTELAZER BEBEK İstanbulEmre YILMAZ İstanbulAydan KANATLI EskişehirŞükrü AVŞAR-AVŞAR FİLM İstanbulBillur Kalkavan İstanbulÇağla ŞİKEL İstanbulSertap ERENER İstanbulDr. NİLGÜN ÖZGÜNER İstanbulSabeks Tekstil İstanbulSinerji Yapım İstanbulSalih ÇEÇEN AnkaraClinik REFRESH İstanbulThelma SPA Center İstanbulEos Klinik AnkaraKardelen Güzellik Merkezi İzmirMelek BAYKAL İstanbulHas Otomotiv İstanbulNatali ENSTİTÜ İstanbulGüngör Ottoman Palace Hotel Antakya HatayHotel Orient Pallace AlanyaHas Turizm HatayAYLİN BALABAN İstanbulBioritim İnstitute Bağdat Caddesi İstanbulBioritim İnstitute Nişantaşı İstanbulBioritim İnstitute Acarkent İstanbulBioritm Institute Samsun SamsunDIBA IstanbulEMİR DEMİRSOY İstanbulKaşıbeyaz Restaurant İstanbulATİLLA KARAOĞLU İstanbulMUSA TOK AntalyaYonca Güzellik KartalBe Fit Gym Center İstanbulA.T.A.Y.A Spa Antakya Dr. Ali Yılmaz HatayAslıhan Demirörs Beslenme Uzmanı AnkaraS.V.M Clinic Dr.Sevim Gökçen AnkaraBİYOBES Diet.Ferin BATMAN AnkaraKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Kayseriİmaj Estetik Merkezi AdanaDişi Güzellik Merkezi Mukadder Eker İzmirSlimmness Güzellik ve Fitness Merkezi İzmirBlackburn Solaryum İstanbulPozitif Clinic IstanbulLadonna Güzellik Merkezi İstanbulM.G Güzellik Merkezi AnkaraMayasante Güzellik Merkezi İzmirMayasante Güzellik Merkezi KütahyaEstemed Estetic Center İstanbulFıtlıne Güzellik Merkezi İstanbulGym Form Spor Merkezi BalıkesirPerihan Çiçek Güzellik Merkezi İstanbulCentro Güzellik Salonu İzmirPARK SİMA Estetik İzmirMediart Estetik Merkezi İstanbulEstederm Özel Sağlık Hizmetleri İstanbulBal-Fizik Sağlık Hizmetleri BalıkesirForm Estetik EdirneZen Lazer Estetic& Beauty Instıtute İstanbulBeliz Estetik Ve Sağlık Hizmetleri AnkaraSelene Estetik BursaLavinia Güzellik Merkezi İstanbulSelami Kaya Bay&Bayan Kuaför ve Güz. İstanbulMerit Life Club Sport İstanbulDikersan Gıda Fermantasyon Sa.Tic.Ltd. İzmirArmina Güzellik Merkezi KocaeliArmed Güzellik Salonu İstanbuAfrodit Estetik Ve Güzellik Merkezi KocaeliÖzdilek Otel Tur.İşl.Ve Tic.-Crowne Plaza İzmirPırıl Güzellik Merkezi İstanbulKayıkçı Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. İstanbul6.25 Fizik Tedavi Rehab. ve Spor Sakatlıkları Tedavi Merkezi İstanbulPleon Sportivo (Kent Plus) İstanbulHermonia Güzellik Merkezi MersinSabahat Yıldız Estetik Ve Güzellik Merk. AdanaKöni Güzellik Merkezi AntalyaKemer Yaşam Hastanesi Özel Sağlık Hiz. AntalyaNamser Eğt.Sağlık Hizmetleri İstanbulÖzel Form Fizik Tedavi Ve Sağlık Hizm. SamsunZirvekent Tur.Sosyal Tes.ve Spor.Merk. AnkaraDR.Hakan Ertürk İstanbulDesire Güzellik Salonu İstanbulDereli Özel Sağlık Hizmetleri İzmirMedikoz Medikal Estetik ve Sağlık Hizm AnkaraEstemer Medikal Ve Estetik Merkezi İstanbulHakan Özmen Güzellik Salonu KocaeliGaia Güzellik Salonu İstanbulİpeg Sağlık ve Güzellik Hizm. İstanbulBodrum Sağlık Ve Güzellik Merkezi MuğlaEsteline Dr. Özlem URAL MersinDaisy Güzellik Merkezi AdanaAlin Güzellik Merkezi İstanbulAydanur Şirin İstanbulMagnesia Güzellik Merkezi AnkaraSuncity Solarium Güzellik Salonu AnkaraDr.Mehmet Ergez İstanbulDr.Seval Aydın – Estelife OrduAğaoğlu My Town Club İstanbulAğaoğlu My World Club İstanbulAğaoğlu My Country Club İstanbulAğaoğlu Eltes My Club İstanbulMis Elit Güzellik Merkezi İzmirDuygu Güzellik Salonu İstanbulPalmalife Resort&Spa Otel MuğlaHotel Newjasmin GiresunGloria Golf Resort Hotel Belek AntalyaGloria Verde Resort Hotel Belek AntalyaGloria Serenity Resort Hotel Belek AntalyaTekirova Corinthia Otel Kemer AntalyaGönlüferah Hotel BursaHotel Venara İstanbulElegance Hotels International Marmaris Muğlaİstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İstanbulBilkent Otel Ve Konferans Merkezi AnkaraFeza Sağlık Güzellik ve Spor Salonu KahramanmaraşGymnasium İdealtepe Spor Klübü İstanbulAkatlar Club Sporium İstanbulDr.Sibel Ulusan – Ulusan Sağlık Hizm. İzmirÖzel Saygı Hastanesi İstanbulDr.Serçin Tirelioğlu – ERPA Hastanesi DenizliDr.Ferah Kazancı KahramanmaraşDr.Şerafettin Saraçoğlu İstanbulDr.Zekeriya Gür İstanbulDr.Emre Çiçek İstanbulMiracle Form Güzellik Merkezi İzmirEthica Tıp Merkezi İstanbulTrakya Sağlıklı Yaşam Merkezi TekirdağSimge Beslenme Ve Zayıflama Merkezi EdirneHalime Beyazateş Sağlıklı Yaşam Merkezi BandırmaDr.Ercan Yılmaz (Özel Uzmanlar Sağlık) AmasyaMilennium Lazer Ve Güzellik Merkezi GaziantepKız Kulesi Güzellik Salonu İstanbulDr.Kadriye Çimen – Özel BSK Konya Hast. KonyaMonalisa Klinik Güzellik Merkezi KocaeliColesium Pilates Fit Club DiyarbakırRisus Güzellik Salonu İzmirDiet Map Beslenme Danışmanlık Merkezi AnkaraElit Estetik Güzellik Spor Ve Sağlık Merkezi İstanbulÖzel Es-Ko-Med Poliklinik Sağlık Hizmetleri AnkaraShaula GYM AntalyaFit Concept İstanbulYeşilköy Spor Merkezi İstanbulAwaros Spor Merkezi AntalyaDiyet Stüdyo-Diyetisyen Beste Alimert Günday İzmirPolis Eğitim Ve Kongre Merkezi İstanbulDr.Tuncay Erdemir AydınDr.Çağda Çelikten Öncel BodrumDr.Şule Özülkü Jaicks AdanaSadece Diyet-Diyetisyen Çağlayan Şahin AnkaraTrakya Üniverst. Beden Eğt.ve Spor Yük.Okulu EdirneInternatıonal Hospıtal A.Ş. (Acıbadem Hast.) İstanbulMarriott Edition Hotel İstanbul İstanbulAhmet Gümüşsoy Kuaför Güzellik ve Estetik İstanbulRoss Kuaför Güzellik ve Estetik İstanbulÖzel Esta Polikliniği – Esta Estetik BursaBeautyline KKTCKunter Güven Hastanesi MagusaDiyetisyen Özge Taşker LefkoşeAgrotek GirneDiyetisyen Zaliha Kiraz MagusaUnited Clubs Spor Merkezi-Zirvekent AnkaraUnited Clubs Spor Merkezi-Konutkent AnkaraUnited Club Lotus Spor Merkezi İstanbulBilkent Otel Spa Bölümü AnkaraRenewa Club Spor Merkezi Fitness Bölümü AnkaraThe Meridian Fitness Club İstanbulAkademi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi SamsunÖzel Şifa Hastanesi IspartaMedical Park Hastanesi BursaLimos Beslenme ve Diyet Merkezi İzmirEpidermis Güzellik Merkezi İzmirEstrella Estetik ve Güzellik Merkezi İzmirMegüsa Sağlık Estetik Ve Güzellik Merkezi AntalyaBelgin Akın Güzellik Salonu İstanbulMaya Estetik Cerrahi İstanbulActiva Güzellik ve Sağlıklı Yaşam MalatyaBağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbulCosmopark Güzellik Merkezi İstanbulDuru Güzellik Salonu KocaeliDefne Güzellik Salonu KonyaEstetik Form Güzellik Merkezi BursaBioten Güzellik Salonu İzmirŞenol Özkahraman Spor Salonu Bursaİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbulAnadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi EskişehirTrakya Üniversitesi EdirneInternational Hospital Yeşilköy İstanbulRixos Hotel Premium Belek AntalyaRixos Elysium Suits Taksim İstanbulStil Güzellik Merkezi İzmirÖzel Med-Life Polikliniği HatayÖzel Dermis Polikliniği KayseriÇok Yaşa Sağlıklı Yaşam Merkezi BursaLife Land Wellness Club BursaSportopedi Sağlık Hizmetleri Bursaİdeal Form AntalyaStar Estetik ve Güzellik Merkezi AdanaSaten Güzellik Salonu İstanbulLe Paris Güzellik Merkezi BatmanQuartz Güzellik Salonu İstanbulDermosoft Güzellik Ve Sağlık Hizmetleri İstanbulFatma Yıldız Güzellik Salonu İzmirForm Life Klinik-Dr.Burhan Tahtalı BursaEnerjim Spor Merkezi UşakTual Güzellik Salonu SiirtEpilazer Vem – Dr.Teoman Parmaksızoğlu KocaeliStüdyo Form Bandırma BalıkesirBaharım Sağlık Hizmetleri AnkaraArz-ı Endam Güzellik Salonu İstanbul 216 305 90 96Ten Özel Sağlıklı Yaşam Ve Güzellik Merkezi KocaeliOlympia Fitness Center AmasyaAğaoğlu Sky Towers İstanbulJoya Spor Merkezi AnkaraAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ErzurumSports Universe Kadıköy İstanbulGala Güzellik Salonu İzmirİstanbul Marriott Hotel Asia İstanbulPower Plate Form Stüdyo İstanbulPilates House Adanaİdealize Güzellik Salonu İstanbulEyşan Güzellik Salonu İstanbulÇevik Kuvvet Şube Müdürlüğü İstanbulÖzel Akumer Polikliniği-Dr.Şükrü Yıldırım AntalyaBio Güzellik Salonu İstanbulLinaderma Kuaför ve Güzellik Salonu KahramanmaraşÖzel Estevia Boğaziçi Estetik ve Tıp Merkezi İstanbulWells Day Spa AnkaraÖzel Ceyhan Çınar Hastanesi AdanaSpora Club İstanbulÖzel Ersoy Hastanesi İstanbulInnpera Hotel İstanbulDr.Ayça Kaya İstanbulKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi – İREM KocaeliPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Uzunköprü Uzunköprü-EdirnePortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu EmlakKonut Çorlu-TekirdağPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Bandırma Bandırma-BalıkesirPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Çorlu Çorlu-TekirdağPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Üsküdar Üsküdar-İstanbulPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Bahçelievler B.Evler-İstanbulPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Kırklareli KırklareliPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Barbaros ÇanakkalePortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Gebze KocaeliPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Ataşehir İzmirPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Başakşehir İstanbulPola Fitness Center İstanbulPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Göktürk-K.Burgaz İstanbulZeugma Yatçılık Ve Turizm İşl. A.Ş. AntalyaElit Estetik ve Güzellik Merkezi ElazığNihal Solaryum ve Bakım Merkezi İstanbulStüdyo Poise KocaeliDr.Önder Erozan KKTCDyt.Fikriye Üstün-Nutripedia Sağlıklı Yaşam ve Diyet Merkezi KKTCFizyomed Sağlık Hizmetleri – Fizyt. Oya Koçer C.Bostan-İstanbulCollesium Sport Center – Dr.Nazlı Çeri AydınFizyosport Sağlıklı Yaşam Merkezi – Fizy.Ayça Aracı Uyan Antalyaİnci Güzellik Merkezi C.Bostan-İstanbulEsthe Plus Güzellik Merkezi Çorlu-TekirdağKırçiçeği Güzellik Salonu İstanbulZin Sağlık ve Spor Merkezi Antakya-HatayTubaş Sağlıklı Yaşam Merkezi AnkaraFour Seasons İstanbul At The Bosphorus Hotel İstanbulNas Kuaför Ve Güzellik Salonu AnkaraDiyetisyen Didem GÜNER ÇanakkaleÖzel Tınaztepe Hastanesi – Prof.Dr.Atay ATABEY Buca-İzmirWyndham Otel Kalamış – Shape Club İstanbulEge Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İzmirÖzel Ekol Hastanesi EdirneMelike Yalur Beslenme, Diyet ve Danışmanlık Merkezi İzmirDerya Özfidan Nallar Beslenme Diyet Ve Danışmanlık Merkezi LüleburgazHelen Güzellik ve Spor Salonu BartınLafemme Sağlık Ve Güzellik Merkezi İskenderunDoğa Fitness Salonu Malkara-TekirdağPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Bostanlı İstanbulPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Güneşli İstanbulPortakal Spor Bayanlara Özel Spor Salonu Söke AydınLet’s Club Spor Salonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi İstanbulRüzgar Başo Güzellik Salonu İstanbulCimcime Pilates Çorlu-TekirdağDermadies Güzellik Salonu AntalyaDr.Fikret Çelik İstanbulPamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi DenizliÖzel Dr.Tahsin Özbek Tıp Merkezi KocaeliAnadolu Üniversitesi S.K.S. EskişehirDizem Sağlık ve Spor Merkezi AnkaraDr.Sami Selçuk Biricik AnkaraPamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi DenizliGilanlıoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi – Dyt. Eda Gilanlıoğlu GazimağusaÖzel İnternational SÖKE Hastanesi – Dyt. Miray Pazar AydınMakissos Termal Otel & SPA KırşehirDyt. Tünay Tuğcan KK.T.C./LefkoşaÖzaksoy Studio Dans – Ajans İstanbulAyperi Güzellik Salonu ÇanakkaleDyt. Meyra Canlıbalık K.K.T.C./GirneDekolte Plus Güzellik Merkezi İstanbulDermaViva Estetik Ve Güzellik Salonu İstanbulBucak Özel Lider Hastanesi – Diyet Polikliniği Burdur / BucakDyt. Mustafa Yöntem Burdur / BucakDyt.Ayşegül Atakan K.K.T.C./MağusaRaffles Hotel Beşiktaş İstanbulDyt.Eda Gilanlıoğlu Gazimağusa/KKTCDyt.Pembe Büyükhoca Güzelyurt/KKTCDyt.Natalia Beşok Lefkoşe/KKTCProf.Dr.İlhan ÖZKAN AydınRomatizma Araşt.ve Savaş Derneği-Prof.Dr.Ömer Faruk ŞENDUR AydınÖzel Cihangir Hastanesi İnegöl/BURSAÖzel Salihli Hastanesi Salihli/MANİSAGaia Sağlıklı Yaşam Merkezi İstanbulKamiloğlu Hastanesi Girne/KKTCDyt.Emine Dalokay Girne/KKTCPower Plate Stüdyo Antalya AntalyaPower Plate Stüdyo Yeşilköy İstanbulPower Plate Center Alternative Gym İstanbulPower Plate Stüdyo Ankara AnkaraP&H Club Suadiye İstanbulPower Plate Stüdyo Girne KKTCPower Plate Stüdyo Namser GöztepePower Plate Murat Ertürk Stüdyo FeneryoluPower Plate Stüdyo Be Fit Kartal İstanbulPower Plate Center Daisy İskenderunPower Plate Stüdyo Ataşehir İstanbulPower Plate Stüdyo SoFit Bahçeşehir İstanbulPower Plate Stüdyo Adana AdanaPower Plate Line Stüdyo İstanbulPower Plate Stüdyo Fit-Slim BursaPower Plate Stüdyo Form İdeal BursaPower Plate Stüdyo ParkSante KahramanmaraşPower Plate Club Studio İzmirSportspark Sağlıklı Yaşam Merkezi İzmirPower Plate Stüdyo Erzincan ErzincanPower Plate Stüdyo Erzurum ErzurumPower Plate Stüdyo Kozyatağı İstanbulPower Plate Stüdyo Ada AdapazarıPower Plate Stüdyo Trabzon TrabzonReal Fit Personal Studio Erenköy İstanbulSun Sport Fitness Club Studio BursaPower Plate Stüdyo Tuzla İstanbul-TuzlaPower Plate Stüdyo 1 E 1 İstanbul-SuadiyeMia Power Plate Stüdyo Küçükyalı İstanbul-KüçükyalıPower Plate Stüdyo Amasya AmasyaPower Plate Stüdyo Çorlu TekirdağPower Plate Stüdyo Alanya AntalyaPower Plate Stüdyo Bahçeşehir İstanbulPower Plate Stüdyo Form Bandırma BalıkesirPower Plate Stüdyo Erzincan 2 ErzincanPower Plate Form Stüdyo İstanbulPower Plate Stüdyo Elite AnkaraPower Plate Studio Prime AnkaraPower Plate Studio Çanakkale ÇanakkalePower Plate Studio Konya Selçuklu/KonyaPower Plate Studio ÇAN / ÇanakkalePower Plate Studio Eskişehir EskişehirPower Plate Studio Lüleburgaz KırklareliPower Plate Studio KahramanmaraşPower Plate Studio Karabağlar/İZMİRPOWER PLATE HOSPITALS

*****

Kunter Güven Hastanesi Magusa Dr.Emine KUNTERERPA Hastanesi-Dr.Serçin Tirelioğlu DenizliÖzel Med-Life Polikliniği HatayÖzel Dermis Polikliniği KayseriÖzel Es-Ko-Med Poliklinik Sağlık Hizmetleri AnkaraTrakya Sağlıklı Yaşam Merkezi TekirdağÖzel Saygı Hastanesi İstanbul Dr.Hatice PehlivanoğluÖzel Yaşam Hastanesi Antalyaİstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İstanbul Dr.Ekin ÖzgörgüÖzel Form Fizik Tedavi Ve Sağlık Hizm. SamsunÖzel BSK Konya Hastanesi-Dr.Kadriye Çimen KonyaAkademi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi SamsunEthica Tıp Merkezi İstanbulÖzel Şifa Hastanesi IspartaMedical Park Hastanesi BursaBağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Doç.Dr.İlhan KARACANİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbulAnadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eskişehir Prof.Dr.Osman ZAFERTrakya Üniversitesi EdirneInternational Hospital Yeşilköy İstanbulAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum Prof.Dr.Kazım ŞENELEge Üniversitesi İzmir Serap ÖZGÜLÖzel Ersoy Hastanesi İstanbulÖzel Akumer Polikliniği-Dr.Şükrü Yıldırım Antalya Dr.Şükrü YILDIRIMÖzel Estevia Boğaziçi Estetik ve Tıp Merkezi İstanbulÖzel Ceyhan Çınar Hastanesi AdanaKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi – İREM Kocaeli Uzm.Fyt. Çiğdem ÇEKMECE6.25 Fizik Tedavi Rehab. ve Spor Sakatlıkları Tedavi Merkezi İstanbulÖzel Tınaztepe Hastanesi – Prof.Dr.Atay ATABEY Buca-İzmir Prof.Dr.Atay ATABEYÖzel Ekol Hastanesi EdirnePamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Denizli Yrd.Doç.Dr. Yusuf KÖKLÜÖzel Dr.Tahsin Özbek Tıp Merkezi Kocaeli Dr.Süheyl POZANTIAnadolu Üniversitesi S.K.S. Eskişehir Prof.Dr.Osman ZAFERPamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi DenizliGilanlıoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi GazimağusaÖzel İnternational SÖKE Hastanesi AydınBucak Özel Lider Hastanesi – Diyet Polikliniği Burdur / BucakÖzel Cihangir Hastanesi İnegöl/BURSAÖzel Salihli Hastanesi Salihli/MANİSAKamiloğlu Hastanesi Girne/KKTC
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 03-17-2016, 20:43   #3
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Plate stüdyo ne demek??
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 09-18-2017, 06:58   #4
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

*****Anasayfa

*****Kategoriler

*****Galeriler

*****Videolar

*****Yazarlar

*****Künye

*****İletişim

*****Üyelik

*****Kapat

ATTDER’den Kalp Atışı Dizisine Kınama18 Eylül 2017, 00:15

ATTDER’den Kalp Atışı Dizisine Kınama

Her Cuma Show Tv’de yayınlanan Kalp Atışı dizisinin 11.bölümünde yer alan bir sahnede ‘’Paramedik Al Sedyeni Kaybol’’ şeklinde bir söz kullanılmasına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Cemil Çufadar tepki göterdi.

Çufadar, “Paramedik Al Sedyeni Kaybol’’ şeklinde bir söz kullanılmasının hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip olan Paramedik mesleğine yönelik onur kırıcı ve aşağılayıcı bir ifade olduğunu söyledi.

Paramedik mesleğini aşağılamaya kimsenin hakkı olmadığını kaydeden Çufadar, “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının ölüm ile yaşam arasındaki o ince çizgi de hayat kurtarmak uğruna kendi hayatlarını riske atarak , gece gündüz , kar kış , yağmur çamur demeden yedi gün 24 saat özverili bir şekilde görev yapmaktadır. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve acil sağlık hizmetleri çalışanlarının insan yaşamı gibi elzem bir konuda önemli roller oynadıkları gibi bilinçlendirme çalışmaları yaptığımız ve bir hayat kurtarabilmek için bu uğurda sosyal sorumluluk projeleri ürettiğimiz şu günlerde bu tür sahnelerin dizilerde yer alması oldukça üzücüdür” dedi.

Bu tür yayınların sağlıkta şiddeti artıracağına vurgu yapan Çufadar, “Amacı toplumu ve insanları bilinçlendirmek olan ulusal medya organlarından birinin ilgili yapımı , toplumda olumsuz örnek oluşturabilecek ve sağlıkta şiddeti arttıracak içeriğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Televizyon dizilerinde toplum barışı için kullanılan ifadelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çufadar, “Tüm 112 personeli, hasta sağlığı ve güvenliğini düşünmekte , mesleğinin gerektirdiği özeni tüm riskli çalışma ortamına rağmen vermektedir.Günümüzde bu tür sahneler Paramedik mesleğine ve 112 çalışanlarına karşı toplumda güven ve itibar kaybına yol açabilecek ve hedef göstermesine neden olacaktır .Bu tür sahnelerde daha hassas olunması gerektiğini hatırlatarak , söz konusu dizinin Paramedik ve 112 Çalışanlarımızdan özür dilemesi gerektiğini hatırlatıyoruz.Bu tür olayların tekrardan yaşanmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sağlık Bakanlığı personelinin eş durumu nakli tususev Atama Duyuruları 0 12-19-2011 08:29
Sağlık personelinin ek ödemesi arttı/ Karşılaştırmalı tablo tususev Döner Sermaye 0 11-12-2011 08:56
112 personelinin yemek yardımından yararlanması Genelgesi aerol Pratisyen/Toplum Sağlığı/Aile Hekimleri 1 10-23-2011 12:32
Sağlıkta görev tanımları ve yeni uzmanlık alanları aerol Mevzuat 0 04-08-2011 08:09
Hangi Iki Meslek? steTUSkop TUS Köşe Yazıları 6 09-22-2009 03:59


Şu Anki Saat: 14:23


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com