www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) / Mecburi Hizmet > DHY / Mecburi Hizmet

7207 (1 Kayıtlı Ve 7206 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-26-2011, 10:05   #1
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 668
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart Doktorlara mecburi hizmetin Anayasa'ya aykırı olmadığına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

26 Şubat 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27858
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2007/24
Karar Sayısı : 2010/113
Karar Günü : 16.12.2010
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 7. İdare Mahkemesi
(E:2007/24, E:2007/25)
İTİRAZLARIN KONUSU: 21.6.2005 günlü, 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
1- 1. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 4’ün üçüncü fıkrasının,
2- 2. maddesiyle 3359 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 6’nın,
Anayasa’nın 5., 10., 11., 13. ve 18. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Tabip olan davacıların Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına tabi tutulmalarına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İTİRAZLARIN GEREKÇESİ
Başvuru kararlarının gerekçe bölümü şöyledir:
“Anayasanın çalışma hürriyeti ve kişilerin öğrenim ve mesleklerini seçme hakları ve temel insan hakları çerçevesinde, kişilerin tercih ederek mezun oldukları Yüksek öğretim kurumunun, salt mezun olunması nedeniyle sağladığı, “serbest meslek statüsünün” (doktor diş hekimi, veteriner, eczacı, mühendis, kimyager vb) engellenmesi mümkün değildir. İlgililer mezun oldukları okulun kendileri için sağladığı mesleki unvan (örneğin makina mühendisi) nedeniyle serbest veya kamuda çalışmak isteyebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin, ilgili kurum mevzuatı ile belirlenen objektif ölçütler ve mevzuatla getirilen koşulları taşımaları, özel ve serbest olarak mesleklerini icra etmek isteyenlerin ise, meslek odalarınca belirlenen (staj vb) koşulları yerine getirmeleri esastır. Bazı meslek gruplarında ise özel büro, ofis vb. işyerlerinin açılması için mezuniyet ile alınan görev unvanı yeterli olmaktadır.
Zorunlu hizmet ise, sadece burslu veya zorunlu hizmet yükümlülüğü altında öğrenim, doktora vb. çalışma yapanlara uygulanabilecek bir durum olmakla birlikte, ülkenin temel gereksinimleri ve devletin ana işlevlerini (Eğitim, sağlık, asayiş gibi) dengeli ve coğrafî bölgeler açısından eşit yürütebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak (olayda doktor olarak atanmak) üzere başvuranlara, gereksinim olan bölgeler için, mecburi hizmet yükümlülüğü getirilerek, kura çektirilmesi yolunda, yasal düzenleme yapılması, hususu da kabul edilebilir. Zira, bu şekilde, Tıp Fakültesini bitirerek, kamu kurumlarına doktor olarak atanmak için başvuran kişinin, sadece görev yeri kura ile saptanmaktadır. Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma yolunda başvurusu bulunmayan bir tıp fakültesi mezununun, serbest ve özel olarak (yurt içi veya yurt dışında) çalışma veya hiç çalışmayarak sadece Tıpta Uzmanlık, doktora vb. bir sınava hazırlanmayı tercih etme hakkının, Yasa ile dahi ortadan kaldırılması ve talep olmadan zorunlu hizmet kurasına tabi tutulması, Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4. maddesindeki zorla çalıştırma yasağına, açıkça aykırıdır.
Dava, Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan davacının, zorunlu Devlet Hizmeti yükümlülüğü için 30.9.2005 tarihinde kuraya tabi tutulması işleminin iptali ile 5371 sayılı Kanunla Çeşitli Kanunlara eklenen Ek Madde 3, 4, 5, 6 ve Geçici 6. maddenin Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Anayasanın 5. maddesinde; “... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
Anayasanın 2 nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir devlet olduğu, 10 uncu maddesinde, “...herkesin... ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu”, 18 inci maddesinde “zorla çalıştırmanın yasak olduğu, ancak ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğinde beden ve fikir çalışmalarının zorla çalıştırma sayılmayacağı, belirtilmektedir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda “Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık Bakanlığı’nca, diğer ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak planlanır, koordine edilir, mali yönden desteklenir ve
geliştirilir... Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli
dağılımı ve yaygınlaştırılması esastır... Sağlık Bakanlığı sağlık ve yardımcı sağlık
personelinin ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar,
ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim
programları için Yükseköğretim Kurulu ile koordinasyon sağlar...” hükümlerine yer verilerek sağlık hizmetlerinin temel esasları belirlenmiştir.
5.7.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanununa eklenen, Ek 3 üncü maddede “İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında yer alan; ... sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler” hükmü, aynı Kanuna eklenen ek 4 üncü maddede “Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri
baştabiplikleri, mezun olan veya uzman tabiplerin isim ve adreslerini on beş gün içinde
Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler... Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle
yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir… Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler” hükmü, aynı Kanunun 2 nci maddesiyle anılan
Kanuna eklenen Geçici 6 ncı maddesinde ise “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp
fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta
olanlar bu Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla
yükümlüdürler” hükmü, yer almaktadır.
Yukarıda açık hükmüne yer verilen yasal düzenleme ve 5371 sayılı Yasanın Devlet Hizmeti yükümlülüğünün getirilmesine ilişkin gerekçesi incelendiğinde, tıp fakültesi
mezunlarından, kamu kurum ve kuruluşlarında doktor olarak atanma başvurusunda
bulunulması halinde, başvuruların zorunlu hizmet kurasına tabi tutulması yolundaki yasal
düzenlemenin, ülkenin doktor gereksinimi gözetildiğinde, devletin “pozitif ödev yükümlülüğü” kavramı içinde kabulü mümkündür. Ancak, tüm tıp fakültesi mezunlarının, dekanlık ve baştabipliklerden mezun olanların isimlerinin 15 gün içerisinde Sağlık Bakanlığına bildirilmesinin istenmesi ve maddenin “...Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler” yolundaki hükmü, Anayasanın 5, 10, 11 ve 18. maddelerine aykırıdır. Zira, maddenin anılan hükmü ile tıp fakültesinden mezun olanlara, zorunlu çalışma uygulaması getirilmek suretiyle Anayasanın 18. maddesinde yer alan, zorla çalıştırma yasağı ihlal edilmiş olmaktadır.
Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlükler ancak, Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak, Yasa ile sınırlanabilir. Anayasanın zorla çalıştırma yasağına ilişkin hükmü ve temel insan hak ve hürriyetlerinden olan çalışma hürriyetinin, Yasa ile sınırlanması sırasında da, kamusal gereklilikler ile temel insan hak ve özgürlükleri yönünden “ölçülülük” ilkesi gözetilerek düzenleme, yapılması esastır. Yasa ile mecburi hizmet yükümlülüğü getirilmesi kamusal gereklilik içinde değerlendirilebilirse de, zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden “... mesleklerini icra edemezler” yolundaki düzenleme amaca ulaşmak için ölçülülük ilkesinin ihlalini oluşturmaktadır. Anayasa Yargısı Kararlarında da, değinildiği üzere, temel hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamalarda, orantılılık ilkesi açısından, aracın kullanılması, amaca ulaşmak için elverişli olmalıdır. Ayrıca, aracın kullanılması, amaca ulaşmak için zorunlu olmalıdır. Yani yasa ile temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahale ile yaratılan durum dışında, amaca ulaşmak için başka bir yol bulunmaması gerekir. Olayda ise, zorunlu hizmet uygulaması orantılılık içerisinde kabul edilebilirse de, “mesleğini icra edememe” ve talebi olmayanları dahi zorla çalıştırma, biçimindeki, uygulama, sağlık hizmeti sunumunda son ve zorunlu, tek seçenek olarak kalan bir uygulama olmayıp, Sağlık Bakanlığı tarafından tercih edilerek, tıp fakültesi mezunlarının temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden bir uygulamadır.
Açıklanan nedenlerle, Anayasanın 152. maddesinin birinci, 2949 sayılı Yasanın 28. maddesinin ikinci fıkraları uyarınca, bir davaya bakmakta olan Mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı ile Anayasa Mahkemesi’ne itirazen başvurması olanağı sağlandığından, dava konusu işlemin tesisinde esas alınan 5371 sayılı Yasa ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek madde 3, 4, 5, 6 ve Geçici 6. maddenin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile açılan davada, yukarıda belirtilen nedenlerle Ek 4. maddesinin 3. fıkrasının ve Geçici 6. maddenin Anayasaya aykırı olduğu ve bu nedenle Anayasa Mahkemesine gönderilmesine, 1.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİNLERİ
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralları
İtiraz konusu kuralların yer aldığı 5371 sayılı Yasa ile 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 4 ile Geçici Madde 6 şöyledir:
EK MADDE 4- Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.
Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.
Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.
GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar bu Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.”
B- Dayanılan ve İlgili Görülen Anayasa Kuralları
Başvuruda Anayasa’nın 5., 10., 11., 13. ve 18. maddelerine dayanılmış, 48. ve 56. maddeleri ise ilgili görülmüştür.
IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımlarıyla 21.3.2007 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantılarında, dosyalarda eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- BİRLEŞTİRME KARARI
2007/25 esas sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2007/24 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2007/24 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine 21.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
VI- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralları, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuru kararlarında, Anayasa’nın çalışma hürriyeti ve kişilerin öğrenim ve mesleklerini seçme hakları ile temel insan hakları çerçevesinde öğretim kurumlarından mezun olan kişilerin mesleklerini serbestçe icra etmelerinin engellenemeyeceği, ülkenin doktor gereksinimi gözetildiğinde tıp fakültesi mezunlarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin zorunlu hizmet kurasına tabi tutulmasının Devletin “pozitif ödev yükümlülüğü” kapsamı içinde kabul edilebileceği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma yolunda bir başvurusu bulunmayan doktorların zorunlu hizmete tabi kılınmasının ise Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4. maddesindeki zorla çalıştırma yasağına aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklerin yasa ile sınırlandırılmasında “ölçülülük ilkesi”nin gözetilmesinin zorunlu olduğu, zorunlu hizmet yükümlülüğü yerine getirilmeden tabiplerin mesleklerini icra edemeyeceklerini öngören düzenlemenin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, mesleğini icra edememe ve talebi olmayanları dahi zorla çalıştırma biçimindeki uygulamanın sağlık hizmeti sunumunda son ve zorunlu tek seçenek olmadığı, Sağlık Bakanlığı tarafından tercih edilen bu uygulamanın tıp fakültesi mezunlarının temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği, bu nedenle itiraz konusu kuralların Anayasa’nın 5., 10., 11., 13. ve 18. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
A- 5371 sayılı Yasa ile 3359 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 4’ün üçüncü fıkrasının incelenmesi
İtiraz konusu kuralla, Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personelin, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecekleri öngörülmüştür.
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya aykırılığı konusunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İstemle bağlı kalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık incelemesi yapabileceğinden, iptali istenen kuralla ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 48. ve 56. maddeleri yönünden de inceleme yapılmıştır.
Anayasa kuralları etki ve değer bakımından eşit olup hangi nedenle olursa olsun birinin ötekine üstün tutulmasına olanak bulunmadığından, bunların bir arada ve hukukun genel kuralları göz önünde tutularak uygulanmaları zorunludur.
Anayasa’nın 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesini sağlık hizmetleri alanında somutlaştıran Anayasa’nın 56. maddesinde de, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, Devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenleyeceği ve Devletin bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getireceği belirtilmiştir.
Anayasa’nın 48. maddesinde herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu, 18. maddesinde de hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve angaryanın yasak olduğu, şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar ile olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetlerin, ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmalarının, zorla çalıştırma sayılmayacağı belirtilmiştir.
Anayasa’nın 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” denilmektedir.
Anayasa kurallarının bir arada ve hukukun genel kuralları göz önünde tutularak uygulanması zorunlu olduğundan, Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personelin, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyeceklerini öngören düzenlemenin Anayasa’nın 5., 13. ve 18. maddelerine aykırı olduğu savının Anayasa’nın konuya ilişkin yukarıda yer verilen diğer maddeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
5371 sayılı Yasa ile 3359 sayılı Yasaya eklenen ek 3. maddeyle, tabip ve uzman tabip unvanını kazananlara Devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 13.3.2006 günlü, E:2006/21, K:2006/38 sayılı kararıyla “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olması karşısında, Ülkenin her yöresinde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesini sağlamak amacıyla tabiplerin Devlet hizmeti ile yükümlü kılındığı ve niteliği gereği sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkacak eksiklik ve gecikmelerin telafisi olanaksız sonuçlara yol açacağı hususları dikkate alındığında, ülke ihtiyaçlarının söz konusu Devlet hizmeti yükümlülüğünü zorunlu kıldığı…” kabul edilmiş ve tabipler ile uzman tabiplere her eğitimleri için getirilen vatandaşlık ödevi kapsamındaki Devlet hizmeti yükümlülüğünün tabiplerin çalışma özgürlüğünün ölçülülük ilkesine aykırı olarak sınırlandırılması olarak nitelendirilemeyeceği belirtilmiştir.
Tabipler ve uzman tabipler için öngörülen Devlet hizmeti yükümlülüğünün amacı gözetildiğinde, bu amaca ancak, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ulaşılabileceği açıktır. Bu nedenle yasa koyucu tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayıcı önlemler alınması doğaldır. Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecekleri yolunda getirilen itiraz konusu kural, bu kapsamda olup Devlet hizmeti yükümlülüğünün ülke çapında eksiksiz bir şekilde uygulanması amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu yönüyle, Anayasaya uygunluk denetiminde “ölçülülük ilkesi” bakımından gözetilen, bir yasa kuralıyla ulaşılmak istenen amaç ile bu amacı gerçekleştirmeye yönelik araç ilişkisi çerçevesinde, tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecekleri yolunda getirilen kuralın, bu kuralla ulaşılmak istenen amaç için elverişsiz ve gereksiz olduğundan ya da orantısız olduğundan söz edilemez.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 5., 13., 18., 48. ve 56. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Fulya KANTARCIOĞLU, Fettah OTO ve Zehra Ayla PERKTAŞ bu görüşe katılmamışlardır.
Kuralın Anayasa’nın 10. ve 11. maddeleri ile ilgisi görülmemiştir.
B- 5371 sayılı Yasa ile 3359 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 6’nın incelenmesi
İtiraz konusu kuralda, 5371 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanların bu Yasa’nın ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları ifade edilmiştir.
5371 sayılı Yasa ile 3359 sayılı Yasa’ya eklenen ek 3. maddede, “ilgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar”ın, Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları genel olarak ifade edildikten sonra itiraz konusu kuralda “5371 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar”ın Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları özel olarak belirtilmiştir. Bu kişilerin Devlet hizmeti yükümlülüğü, belirtilen eğitim ve öğretim sonrasında tabip unvanını ya da uzman tabip unvanını kazanmalarına bağlı bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin 13.3.2006 günlü, E:2006/21, K:2006/38 sayılı kararında belirtilen ve tabip ve uzman tabipler için Devlet hizmeti yükümlülüğünü zorunlu kıldığı kabul edilen gerekçeler, 5371 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yönünden de geçerli bulunmaktadır. Tabipler ve uzman tabipler için getirilen Devlet hizmeti yükümlülüğünün vatandaşlık ödevi niteliğinde olması ve sağlık hizmetleri alanında tabiplerin ve uzman tabiplerin hizmetlerine acilen ihtiyaç duyulması nedeniyle, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanların Devlet hizmeti yapmakla yükümlü kılınmaları, Anayasa’ya aykırı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 5., 13., 18., 48. ve 56. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Fulya KANTARCIOĞLU ve Zehra Ayla PERKTAŞ bu görüşe katılmamışlardır.
Kuralın Anayasa’nın 10. ve 11. maddeleri ile ilgisi görülmemiştir.
VII- SONUÇ
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 21.6.2005 günlü, 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
a- 1. maddesiyle, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 4’ün üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU, Fettah OTO ile Zehra Ayla PERKTAŞ’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
b- 2. maddesiyle, 3359 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 6’nın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU ile Zehra Ayla PERKTAŞ’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
16.12.2010 gününde karar verildi.
KARŞIOY GEREKÇESİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun’una 5371 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 3’de, tabip, uzman tabip ve yan dal uzman tabip eğitimlerini tamamlayanlar için, Madde’de belirtilen grupları oluşturan yerleşim yerlerinin özelliğine göre belirli süreyle devlet hizmeti yapma yükümlülüğü öngörülmüştür. Ek Madde 4’ün itiraz konusu son fıkrasında ise devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personelin, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecekleri belirtilmiş, Ek Madde 6’da da bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık eğitimi yapmakta olanların, bu Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.
Anayasa’nın 18. maddesinin ilk fıkrasında, hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu, ikinci fıkrasında da şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmaların; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetlerin; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmalarının, zorla çalıştırma sayılmayacağı belirtilmiştir. Madde’nin gerekçesinde de “Çalışma, iş görme kişinin serbest iradesiyle yüklendiği bir faaliyet, diğer bir deyimle serbest iradeyle üstlenilen bir yüktür. Bu yükün kişiye zorla kabul ettirilmesi, kendisinin, iradesi dışında bir faaliyette bulunmaya mecbur bırakılması hem kişi hürriyetiyle bağdaşmayan bir husustur; hem de bu duruma sokulan kişi için bir eziyet teşkil eder. Bu nedenledir ki maddenin birinci fıkrası zorla çalıştırmayı yasaklamaktadır. Bu fıkra ile aynı zamanda “Angarya yasağı” da getirilmiştir. “Angarya”, kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılmasıdır… Topluluğun hayatını yahut refahını tehlikeye sokan buhran veya doğal afet hallerinde kişilerden istenen hizmet veya normal vatandaşlık ödevi niteliğinde olup, bilhassa olağanüstü sıkıntılı durumlarda gerekli görülen iş yükümlülükleri de “Zorla çalıştırma” sayılmayacaktır” denilerek, angarya ile zorla çalıştırma arasındaki fark vurgulanmış, hangi durumların zorla çalıştırma sayılmayacağı da açıklanmıştır. Buna göre, “zorla çalıştırma”, sayılmayacak haller, hükümlülük ve tutukluluk süreleri içinde, sosyal veya ekonomik buhran, doğal afet ya da olağanüstü sıkıntılı durumlarda başvurulabilecek geçici çalışma yükümlülükleri olup, bunların sürekli hale dönüştürülmesi olanaklı değildir.
İtiraz konusu kuralla getirilen devlet hizmeti yapma yükümlülüğü, olağanüstü koşullardan kaynaklanan ve bunlarla sınırlı geçici bir yükümlülük olmadığından Anayasa’nın 18. maddesi ile yasaklanan zorla çalıştırma niteliğindedir.
Anayasa’nın 48. maddesi uyarınca, herkese dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlüğü tanınırken, 49. madde ile çalışma, herkesin hakkı ve ödevi olarak güvenceye kavuşturulmuş, Devlete de çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, Anayasa’nın 56. maddesine göre, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir; devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devletin, insanın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkı ile bu yaşamın sürdürülmesindeki yeri tartışmasız olan hekimin, çalışma hak ve özgürlüğü arasında adil bir denge kurarak her iki kesimin de hak ve özgürlüklerini aynı derecede koruyamaması halinde, sosyal hukuk devletinin varlığından söz edilemeyeceği açıktır.
İnsan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinde, kişilerin kamu veya özel sektörde çalışmak istedikleri alanları özgür iradeleriyle belirleyebilecekleri kuşkusuzdur. Bu bağlamda, kamuda çalışmayı seçen bir hekim, Anayasal çerçevede devlet hizmeti yükümlülüğü esasına göre düzenlenen bir statünün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak, özel sektörde çalışmak isteyen bir hekimin, devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeden mesleğini icra etmesine izin verilmemesi, Anayasa’nın çalışma özgürlüğünü düzenleyen 48. maddesi ile bağdaşmaz.
Öte yandan, Ek 4. maddenin son fıkrasının iptali halinde devlet hizmeti yükümlülüğünün kesintisiz devamı için getirilen Ek 6. maddenin işlevi ve Anayasal dayanağı kalmayacağından aynı gerekçe ile bu maddenin de iptali gerekecektir.
Açıklanan nedenlerle Anayasa’nın 2., 18. ve 48. maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılan itiraz konusu kuralların iptali gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz http://www.memurlar.net/haber/189536/
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 02-26-2011, 21:32   #2
marshall marchetti
Aktif Üye
 
Üyelik tarihi: 19.03.10
Mesajlar: 159
Tecrübe Puanı: 0
marshall marchetti is on a distinguished road
Standart

büyük haksızlık
mecburi olmadan çözüm bulunmalı
marshall marchetti isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2020, 03:49   #3
GalenMn
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart ap physics b homework answers

Mateo Bailey from Carrollton was looking for ap physics b homework answers

Bryan Williamson found the answer to a search query ap physics b homework answers


Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place!


are essay outlines double spaced
auckland university thesis template
argumentative essay for sixth grade
best free business plan software mac
best letter editing website for university
apa book report format sample
affordable write my essay
best homework ghostwriters sites for college
apa format research papers no plagarism
best school essay editing for hire gb
basic research paper example
business plan downside risk management
academic writing analysis
architectural thesis topics hospitals
argumentative essay on gang violence
best university essay editor sites uk
api testing resume
best research proposal writer website for masters
body essay paragraph
beverage sales representative resume
arthur miller research paper
5 paragraph comparison and contrast essay
a visit to a garden essay
application letter editor sites gb
ballet dancer resume example
advantages of cloning essay
2013 college essay prompts
an example of a cover letter for a receptionist job
automotive instructor resume examples
academic argument essay
best school essay proofreading website gb
best custom essay editor sites for college
a book report on walk two moons
book report rationale
aphrodite paper term
25u job description resume
best curriculum vitae proofreading site online
alzheimer39s research paper outline
best expository essay writers websites for university
1 page resume format
baby thesis introduction sample
boston college teacher resume
business plan events management company
best descriptive essay writers for hire ca
a thesis submitted for the degree of master of science
business plan competition directory
business owner on resume
amy jacques garvey essay
best curriculum vitae ghostwriters sites usa
bookworm wednesdays book report
analyst business care health resume
book report on kite runner
a one page essay
amazing customer service resume
bachelor thesis physics
ask rose homework hotline indianapolis
bartlett school of architecture thesis
apa format of a essay
brainstorm writing essay
best resume examples executive
boyds accomodation thesis
btec level 3 business unit 1 coursework
best content proofreading services for university
brains vs beauty essay
academic writing syllabus
admission paper writer services usa
animal writing paper
best article editing services gb

write my essay
dissertation writing help
research paper topics
buy essay
college paper writing service
buy dissertation

assessment essay nursing
ability skills put resume
basic steps to writing research papers
atlas shrugged critical essays
application for job letter example
best dissertation introduction editor websites gb
aqa human biology coursework
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2020, 08:27   #4
GalenMn
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart assignment topics

Alden Stewart from Westminster was looking for assignment topics

Octavio Brown found the answer to a search query assignment topics


Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place!


best college essay ghostwriter service usa
autism essay
academic business plan
atricles on how to write good newsletters
best research proposal ghostwriting sites au
a world without aids essay
abbas doctoral thesis
best dissertation methodology ghostwriter sites usa
antigone cause and effect essay topics
best blog post proofreading site ca
best dissertation conclusion ghostwriters for hire au
aeruginosa by di ihe microcystic removal series thesis
1200 word essay topic
autobiographical narrative essay
automotive mechanic skills resume
best essay writer website ca
an essay on cataloging
best papers writer for hire for school
best annotated bibliography writer sites for phd
auto parts sales associate resume
all kind of essay
best cv writers services au
analysis of willy loman essay
best persuasive essay writing sites for school
best font for a professional resume
11 plus english essay questions
best blog post writer services for college
achilles essay
animal farm essay lectiona sakarto maike todtgroen 44t filmbay 249852edu html
best cheap essay ghostwriters websites ca
best dissertation methodology ghostwriter websites for university
best school essay ghostwriter sites for college
best report proofreading service us
best speech writer for hire for masters
bestessays
admission proofreading websites uk
best article proofreading service usa
argumentative research essays
apple inc quality management essays
best academic essay writers site online
apa business research paper
best custom essay ghostwriter websites online
best dissertation ghostwriter service for phd
arguments for and against school uniform essay
academic resume for phd application
academic essay writing site
aqa gcse english language example essays
build an on line resume
action research literature review
being a chink by christine leong full essay
aplia homework
best assignment ghostwriters websites au
background research example paper
analytical chemist cover letter
ap language synthesis essay examples
apa academic writing format
best resume title for a fresher
best way to study for bar exam essays
best residency personal statement writing services
ancient eros erotikon essay modern
barista skills resume sample
best bibliography writing website for masters
british and american short stories book report
best critical essay writing site ca
annotated bibliography ghostwriter services au
business plan background template
business plan airport construction china
10 worst college essays
best papers ghostwriting websites usa
best ghostwriting site
blog editing services online
best movie review editor website uk
ap exam essays literature
administrative coordinator resume objective sample
a list of personal essay topics
australian resume templates online
advantages and disadvantages of online classes essay
an essay on co-education
best university academic essay samples
65 successful harvard essays pdf
bibliographys
agricultural resume writing
best course work writer for hire ca
applying for a job letter
book review ghostwriting service gb
analysis of evidence essay
book report models
best dissertation conclusion ghostwriter services
business plan mission statement vision
best blog post editor services
address fax cover letter
10 best words for resume
best dissertation abstract proofreading sites for college
best custom essay writing site usa

write my essay
write essays for me
do my homework
best essay writing service
college essay help

a christmas carol vce essays
best price for busi
answering essay questions law
argumentative essay of smoking
business plan review questions
average sat essay score harvard
best dissertation hypothesis proofreading services for masters
apa format for citing a website with no date
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2020, 09:02   #5
RidgeKi
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart popular presentation editing websites for university

Dewayne Cameron from Virginia Beach was looking for popular presentation editing websites for university

Alvaro Booth found the answer to a search query popular presentation editing websites for university

The web's leading provider of quality and professional academic writing essay writing service essayerudite.com


research outline sample pdf
professional resume editing service online
resume for pharmacy clerk
popular scholarship essay proofreading site
professional course work ghostwriting service for mba
popular home work ghostwriter for hire au
research paper on telecom india
professional microsoft word resume template
research proposal parent involvement and achievement
professional creative essay writing website uk
popular report ghostwriter websites uk
public relations sample resume
professional term paper ghostwriters services online
popular rhetorical analysis essay proofreading websites us
professional dissertation writers site us
processing associate resume
research topics in educational administration pdf
production assembler resume examples
professional case study proofreading services for school
resume c developer
professional essay writers website for university
public health project manager resume
professional speech editor sites for masters
professional essay editor services uk
popular thesis ghostwriters website ca
research paper about the english language
resume for university admission sample
popular dissertation results ghostwriters website online
resume for translators templates
resume electrical supervisor
resume for mba finance fresher sample
professional presentation editing services us
popular speech writing services for masters
resume format accountant
research thesis on association tule in data mining
professional movie review writer websites for college
professional report writer websites gb
resume help for customer service
radiologic technologist resume example
research paper on biofuels
reservation blues literary analysis
real estate essay topics
popular thesis proposal writers sites online
results section for thesis
professional admission essay editing site online
professional masters cheap essay example
research papers entrepreneurship development
professional article ghostwriters websites us

essay writing service
essay writing service
definition essay topics
write my essay
buy dissertation
informative essay topics

professional essays writer website for university
popular speech ghostwriter websites usa
resume for paralegal job
popular scholarship essay writing site usa
reactive injection molding resume job
professional biography writer services au
quick and easy format or outline to write a biography
regional property management resume
resume de une partie de campagne de maupassant
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2020, 20:11   #6
Brianmon
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart business essay get into school that will

Douglas Elliott from Compton was looking for business essay get into school that will

Nicholas Wilson found the answer to a search query business essay get into school that will

Students often search on the Internet for someone to write my essay since they want to submit a flawless final paper.


online college papers
english comp 1 essay
medical anthropology dissertations
internet privacy essay thesis
gcse business studies essays
where to buy kindergarten writing paper
voltaire thesis
tree essay in tamil
chapters in a dissertation
abortion argumentative papers research
writing review of related literature in apa format
foreign studies thesis
othello essay themes
identifying good thesis statements
plans after graduation essay
canterbury tales thesis statements
essay on proverb - each one teach one
essays in sociology max weber
cystic fibrosis case study answers
science and technology essay advantages disadvantages
the color purple book review essay
master thesis on knowledge management
informative essay disneyland
help with essay against euthanasia
3 page persuasive essay
business essay get into school that will
check for originality essay
women stereotypes essay
writing papers a handbook for students at smith college
essay on smoking bans
essay on food for all with green revolution
wal-mart bad for economy essay
essay about why people go to university
psychosynthesis courses
visual art extended essay
essays for hands-on software architecture
navneet essay
best gallery for thesis theme
a boring essay
transpiration essay
water crisis essays
thesis on environmental management plan
byu scholarship essay questions
racism conclusion essay
creative ideas for writing
organic food vs conventional food essay
frankenstein science fiction essay
resume and cover letter workshop uq
mla documentation for research papers
essay writing rubric middle school
writing process thesis
english 1301 argumentative essays
proquest purdue thesis
what to write my personal essay on
compare and contrast essay a doll's house
research paper on video games
reflective essay on dignity
school goals essays
authentic assessment dissertation
division analysis essay
6th grade research paper packet
jrotc essay contest
essay on how to kill a mockingbird
literature review of research
analysis poetry essay
greenhouse effect essay questions
temple post bacc essays
chemistry a2 coursework
thesis alexander pope
short essay about food chain
role discipline students life essay
gift of the magi essay prompts
thesis magazine
management accounting essays
american argument dark essay meal side
cover letter retail sales manager
handmaid's tale essay moira
shoplifting research paper
essay on divorce and children
argumentative essays on immigration
precision essay pricing
expository essay format outline
site website term paper
analytical approach to essay writing
automated essay grading using machine learning
grad school application essay questions
write a short essay listing and describing 3 leadership styles
dissertation chair salary
pongal festival essay in english
wuthering heights literary genre essay
perseus essay question
does an mla essay need a cover page
sat test essay tips
edgar allen poe tell tale heart essay
spondylolithesis treatment

essay writing service
write essays for me
college paper writing service
assignment help
informative essay topics
edit my essay

academic essay writing companies
edgar allan poe essay on writing
master thesis search engine
effects of world war 2 essay
persuasive essay drinking age should lowered 18
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-04-2020, 17:43   #9
GalenMn
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart breach of duty essay

Jamal Williams from Homestead was looking for breach of duty essay

Trace McGrath found the answer to a search query breach of duty essay
breach of duty essay

write my paper
bioethics essay example
best dissertation writers service for college
annabel crabb quarterly essay malcolm turnbull
academic honors list resume
better job opportunities essay
best essay editing services us
analysis ghostwriters website usa
adrian wallwork english for writing research papers pdf
best expository essay ghostwriter site usa
barrel fever stories and essays
bellevue college application essay
aes algorithm thesis
amcas entering coursework
argumentative essay examples for highschool students
abortion essay examples
australia business economy employment oceania regional resume
australian legal essay competitions
best homework editing service for school
business plan for restaurant in india ppt
boston college african american studies dissertation fellowship
a long way gone essay prompts
art & architecture essay proofreading service
best mba essay writers service au
1994 ap biology essay
best curriculum vitae writers services for college
best personal essay editing website uk
business plan after sales
bakery business plan nigeria
an essay about your favorite place
best admission essay writing sites for mba
analysis writing websites us
beauty and the beast analytical essay
best school essay proofreading services for school
alexander pope essay criticism full text
a good thesis statement for the giver
best article review editing for hire for university
best academic essay writing site online
bruce barton speeches essays
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sigara yasağı ve Anayasa Mahkemesi kararı Recep Akdur aerol Halk İçin Sağlık Rehberi 1755 04-22-2021 12:53
Anayasa mahkemesi kararı!!!! mavercik Aktüel / Gündem / Haberler 2693 04-22-2021 12:52
Anayasa Mahkemesi: Tam gün ve mecburi hizmet medihaber Genel Mesleki Konular 979 04-21-2021 21:20
Anayasa Mahkemesi’ İptal Kararı Üzerine Yöneltilen Sorular ve Yanıtlar medihaber Genel Mesleki Konular 102 04-19-2021 15:26
Anayasa Mahkemesi tam günde ne dedi?-1 aerol Tam Gün Yasası 0 12-06-2010 16:23


Şu Anki Saat: 13:34


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com