www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > Mevzuat

Mevzuat Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler

30731 (0 Kayıtlı Ve 30731 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 04-26-2014, 04:52   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.170
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

26 Nisan 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28983
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi,
c) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgeleri,
ç) Donanım: Programın yatak sayısı, eğitim araç ve gereçleri, tıbbi cihazları gibi fiziki yapısını,
d) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,
f) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,
g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o programa özgü eğitim ve öğretimi,
h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,
ı) Kurum: Programların bağlı olduğu kurumları,
i) Kurum yöneticisi: Bakanlığa bağlı hastanelerde başhekimi, fakülte ve birlikte kullanımı olan hastanelerde dekanı, Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp Kurumu Başkanını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı,
l) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması gereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,
m) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, tetkik ve diğer tıbbi iş ve işlem çeşitliliğini,
n) Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,
o) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,
r) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,
s) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,
ş) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri,
t) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beş üye.
c) Dört tıp fakültesinden birer ve bir diş hekimliği fakültesinden bir üye olmak üzere YÖK’ün seçeceği beş üye.
ç) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir üye.
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.
e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.
(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.
(3) Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
(4) Kurul, Müsteşarın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır; üyelerden en az beşinin teklifi ile de olağanüstü toplanır. Kurula, Müsteşar veya görevlendirilmiş Müsteşar Yardımcısı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.
(5) Kurul, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır.
(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.
(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.
(8) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.
(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.
Kurulun görevleri
MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurumlara program temelinde uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.
b) Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatlarını belirlemek ve ilan etmek.
c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatlarına göre uygulama alanları ile temel görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek.
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek.
d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek.
e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek.
f) Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek.
g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak.
ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.
h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek.
ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirmesinin yapılabileceği kurumları belirlemek.
i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak.
j) Sertifikaları Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlara yönelik olan sertifikalı eğitim programları ile ilgili görüş vermek.
k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları programların eğitim kapasitesi ve imkânlarını göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre belirlemek.
l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.
m) Aynı kurum içinde veya birden fazla kurum arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.
Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 4 üncü maddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.
(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.
(3) Herhangi bir nedenle asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içerisinde Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalışmalarda dikkate alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri
Akademik kurullar
MADDE 7 – (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.
Program
MADDE 8 – (1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını da içeren çekirdek müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır.
(2) Program yöneticisi;
a) Üniversitelere ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı uzmanlık ana dallarındaki programlarda anabilim dalı başkanı, uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalı başkanı,
b) Eğitim ve araştırma hastanelerinde ilgili dalın eğitim sorumlusu,
c) Birlikte kullanım protokolü ile çalışan Bakanlık hastanelerinde tıp fakültesi anabilim/bilim dalı başkanları,
ç) Adli Tıp Kurumunda kurum başkanı,
olur. Program yöneticisi ilgili dalda eğitici olmak zorundadır; anabilim veya bilim dalı başkanı veya eğitim ve araştırma hastanelerindeki eğitim sorumlusu ilgili dalda uzmanlık eğiticisi niteliğini haiz değilse, o dalda başka bir eğitici kurum yöneticisi tarafından program yöneticisi olarak belirlenir.
(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yöneticisi kurumlar arasında yapılan protokol ile belirlenir.
(4) Kurum tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğrencisi talep edilirken her bir program için eğitici, donanım ve portföy bakımından bilgisi, mevcut uzmanlık öğrencisi sayısı, program yöneticisi ve uygulanmakta olan müfredat Kurula bildirilir.
(5) Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda eğitim vermek amacıyla oluşturulacak programlar için program oluşturma ve uzmanlık öğrencisi talep etme usul ve esasları Kurulca alınan karar çerçevesinde belirlenir.
Programların denetimi
MADDE 9 – (1) Programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları yönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dışında kurumlar eğitim verilen programlarıyla ilgili özdeğerlendirmelerini yıllık olarak UETS üzerinden Kurula sunarlar. Özdeğerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul tarafından öncelikle denetlenir. Özdeğerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlamak zorundadır. Özdeğerlendirmede eksiklik saptanan yerler için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması o yıl için yapılmaz.
(2) Denetimlerden önce program tarafından 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonrasında denetleme komisyonu tarafından hazırlanan rapora eklenir.
(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından programlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde programın eğitim yetkisi kaldırılır.
(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için yeniden başvurabilir.
Eğitici
MADDE 10 – (1) Adlî Tıp Kurumu dışındaki kurumlarda uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olup profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlisi veya başasistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve başasistanların uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır.
(2) Eğitici olmayan yardımcı doçent ile başasistanlar ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.
(3) Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adlî tıp uzmanları tarafından verilir.
Uzmanlık öğrencisi
MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.
(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.
(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.
(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.
(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.
(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.
(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi
Uzmanlık eğitimine giriş sınavları
MADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.
(2) TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri başvurabilir. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranır. YDUS’a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak şarttır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.
(3) TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.
(4) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kontenjanları kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir.
(5) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlar.
(6) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1 sayılı çizelgede belirtilmiş olan uzmanlar arasından TUS ile veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınır.
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama
MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.
(2) Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara kendileri için kontenjan açıldığı takdirde yerleştirilebilirler.
(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:
a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.
b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.
c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.
(4) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.
(5) Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.
(6) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
(7) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.
(8) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin ataması kurumların kendi mevzuatınca program yöneticisinin bulunduğu birime göre yapılır.
(9) Yerleştirildikleri kurumun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip bir programa yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.
Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklular;
a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 23, 24 ve 25 inci maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,
c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili programa yerleştirilmiş olunması,
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.
(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.
(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kontenjanlarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.
(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenlerin uzmanlık eğitimi, eğitime başladıkları statüde devam eder.
Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi çerçevesinde kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında kalmak kaydıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum ve kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında uzmanlık öğrencisi kontenjanı ilan edilip eğitim yaptırılabilir.
Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
MADDE 16 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.
(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;
a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.
b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.
(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamamlamaları esastır. Ancak;
a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere kurumları tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re'sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.
b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralı alt bentte açıklanan eş durumu ve (2) numaralı alt bentte açıklanan sağlık durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların nakilleri ilgili mevzuatına göre yapılır.
1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kurumların kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.
2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma nakledilebilir. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.
c) 17 nci maddede tarif edilen UETS’de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.
ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:
1) Geçiş yapılmak istenen kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.
2) Halen eğitim görülen kurumun onayının alınmış olması.
3) Geçiş yapılmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olması.
4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.
Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.
(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek UETS’de ilan edilir.
b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’de ilan edilir.
c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için UETS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler UETS içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.
ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini UETS’ye kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir.
d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir.
e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve UETS’ye kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum yöneticileri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini sağlar.
f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum yöneticisi uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’deki ilgili alana işlenmesini sağlar.
g) Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.
ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim yeterliliği ve kapasitesinin hesaplanabilmesi için her kurum programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.
Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 18 – (1) Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgelerde belirtildiği şekildedir. Eğitim süreleri Bakanlıkça Kurul kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.
(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.
(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.
(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından UETS üzerinden değerlendirilir. İstenilen hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda ilk iki kurum dışında bir kurumda rotasyon eğitimi son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(5) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde olumsuz kanaat notu aldığı için programı Kurulca değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.
(6) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon alanlarının uzmanı iseler o rotasyonları yapmış sayılırlar.
Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.
(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir.
(3) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine teslim edilir.
(4) Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bildirir.
(5) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.
(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(7) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.
Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 20 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adli Tıp Kurumunda kurum başkanlığına, eğitim ve araştırma hastanelerinde Bakanlığa veya Bakanlığın yetki devri yaptığı birime, UETS’ye kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’de ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.
(2) Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere beş kişiden oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.
(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde yöneltilir.
b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.
(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağına eklenir.
(5) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.
(6) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 21 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması,
b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 22 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç onbeş gün içinde, programın bağlı olduğu kurum yöneticisi tarafından Bakanlığa gönderilir.
(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri
Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.
(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.
(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemi yapılmaz.
Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.
(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.
(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Bilimsel yeterlik sınavı 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.
b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.
c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.
(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.
(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi
MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uzmanlık yetkisinin kullanılması
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış eğitici yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre profesör ve doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış olanların eğitici hakları saklıdır.
UETS’ye geçilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan UETS’ye işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 21 inci maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.
TUS ile yerleştirilmeden uzmanlık eğitimine başlayan yabancı uyruklular
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 1/7/2011 tarihine kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancı uyruklu olarak tescil edilir.
Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların uzmanlık eğitimi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerine göre icra edilen aile hekimliği uzmanlık eğitimine giriş, eğitimin şekli, müfredat ve rotasyonların uygulama esasları Kurulca belirlenir.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 04-26-2014, 04:55   #2
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.170
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek-1
UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI (1) (*)

UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN;
Sınav Tarihi : / /
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Sicil No :
Eğitim Aldığı Uzmanlık Dalı :
Eğitim Aldığı Kurum(lar) :

SINAV JÜRİSİ
Adı ve Soyadı
Uzmanlık Dalı
SINAV PUANI
İmza
Mesleki Bilgi
Uygulama ve Beceri
Başkan

Kâtip Üye

Üye

Üye

Üye

Puan OrtalamasıUzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavında, başarılı / başarısız olmuştur. Bu tutanak toplam sayfadır.
(*) Bu tutanak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre düzenlenmiştir.
UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI (2)
Aşağıdaki alanı Mesleki Bilgi Sınavında sorulan sorular ile verilen cevapları not almak için kullanınız, gerekirse bu sayfayı çoğaltarak kullanınız:


Başkan
Adı Soyadı:
Paraf:
Kâtip Üye
Adı Soyadı:
Paraf:
Üye
Adı Soyadı:
Paraf:

Üye
Adı Soyadı:
Paraf:
Üye
Adı Soyadı:
Paraf:

UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI (3)
Aşağıdaki alanı Uygulama ve Beceri Sınavında istenilen uygulama ve beceriler ile adayın sınavda yaptıklarını not almak için kullanınız, gerekirse bu sayfayı çoğaltarak kullanınız:Başkan
Adı Soyadı:
Paraf:
Kâtip Üye
Adı Soyadı:
Paraf:
Üye
Adı Soyadı:
Paraf:

Üye
Adı Soyadı:
Paraf:
Üye
Adı Soyadı:
Paraf:


tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-27-2014, 20:04   #3
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.170
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık
eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili
kurum ve kuruluşları ve uzmanlık eğitimi ile ilgili kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birim: Kurumların, belirli bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı,
bilim dalı, klinik veya laboratuvarlarını,
c) Birim sorumlusu: Kurumların anabilim veya bilim dalı başkanlarını, klinik veya
laboratuvar şeflerini, Adli Tıp Kurumu için Adli Tıp Kurumu Başkanını,
ç) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari
eğitim ve öğretimi,
d) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,
f) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
g) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim için çekirdek eğitim müfredatını da içeren
ve o birime özgü eğitim ve öğretimi,
ğ) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,
h) Kurum veya eğitim hastanesi: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp
Akademisini, Bakanlıkça uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını ve Adli
Tıp Kurumunu, ı) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
j) Uzman: Ekli çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak
o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,
k) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve
öğretimi,
l) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu
Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri,
m) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
Uzmanlık yetkisinin kullanılması
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir
yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a) Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri.
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş üye.
c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer üye.
ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir üye.
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.
e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.
(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.
(3) Kurula seçilen asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik
veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev
süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir. (4) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurul, üyelerden en az
beşinin teklifi ile olağanüstü toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılan ilk toplantıda
üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.
(5) Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi
yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile
ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili
konularda oy kullanır. Toplantı nisabının bulunmaması, gündem maddelerinin bitirilememesi
veya toplantının ertelenmesine salt çoğunlukla karar verilmesi halinde, toplantı Kurul başkanı
tarafından takip eden ilk çalışma gününe ertelenir.
(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin
sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini
teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler
hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun
onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri
birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.
(7) Kurul kararları oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararlar,
toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.
(8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde
gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekreteryaya bildirilir.
(9) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.
Kurulun görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurumlara uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin
teklifleri görüşüp karara bağlamak,
b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç,
gereç ve personel durumu yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları
belirlemek,
c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatını belirlemek ve ilan etmek,
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,
d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık
eğitimi takip sistemi bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak,
e) İlgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formları vasıtasıyla uzmanlık eğitiminin
nitelik ve standartlara uygunluğunu, mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini
takip etmek, f) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim
yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları görüşüp karara
bağlamak,
g) Uzmanlık eğitimi sınav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere katılabilecek
eğitim sorumlularını tespit etmek,
ğ) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu
listeyi güncellemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel
değerlendirilmesinin ölçütlerini belirlemek ve değerlendirilmelerin yapılabileceği fakülteler
ile eğitim hastanelerini belirlemek,
h) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen
dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara
bağlamak,
ı) Ekli çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında ihtiyaç duyulan uzmanlık sonrası
sertifikalı eğitim programı düzenlenecek alanları ve eğitimin süresi ve yeri ile usul ve
esaslarını belirlemek,
i) Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların
tıbbi gelişmeleri izlemelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve
sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere,
görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.
Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi
MADDE 8 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay
öncesinde 1219 sayılı Kanunda belirtilen kurumlardan asil ve yedek üyelerini tespit etmelerini
ister. Kurumlar, seçecekleri asil ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine
tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.
(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek
üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.
Kurul sekreteryası
MADDE 9 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları Eğitim kurumlarının nitelikleri ve standartları
MADDE 10 – (1) Eğitim kurumları ve birimlerinin nitelikleri ve standartları Kurul
tarafından belirlenir ve Bakanlıkça internet ortamında yayımlanır.
Eğitim kurumlarının denetimi
MADDE 11 – (1) Eğitim kurum ve birimleri Kurul tarafından belirlenen nitelik ve
standartlara uymak zorundadır.
(2) Eğitim kurum ve birimleri fiziki yapıları, teknik donanımları, personel durumları,
eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin standartlara uygunluğu yönünden Kurul
tarafından ya da 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan
komisyonlarca, en az üç yılda bir denetlenir.
(3) Denetimlerde 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde yer alan denetim
formu doldurulur ve Kurula sunulur.
(4) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından
kurumlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi
için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve
hataların giderilmemesi halinde kurum veya birimin eğitim yetkisi kaldırılır.
(5) Eğitim yetkisi kaldırılan kurumlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak
için Bakanlık aracılığıyla Kurula yeniden başvurabilir.
Akademik kurullar
MADDE 12 – (1) Kurum ve birimler; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma
faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi
oldukları mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini
kendi akademik kurullarınca yapar.
Eğitim sorumluları
MADDE 13 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı
olan eğitim sorumluları tarafından verilir.
(2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa
göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma
hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına bakılmaksızın
profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda
belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış
adli tıp uzmanları sorumludur.
(3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim
görevlileri, eğitim sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi
Uzmanlık öğrencisi
MADDE 14 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun,
tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak
yetiştirilmek amacıyla, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve
öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan tabip veya diş hekimidir.
(2) Uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine
tabidir.
Uzmanlık eğitimine giriş sınavları
MADDE 15 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavı tıp fakültesi mezunları için TUS, diş
hekimliği fakültesi mezunları için DUS olmak üzere ÖSYM tarafından yılda en az iki defa
ayrı ayrı yapılır. YDUS, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre yapılır.
(2) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi
kadrolarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun
görüşünü alarak kadroları kurum ve birim adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir.
(3) ÖSYM her sınav dönemi için başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerini ayrıntılı
olarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlar.
(4) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri ek-1 sayılı çizelgede
belirtilmiş olan uzmanlar arasından TUS ile veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları
alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınır.
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvuru şartları
MADDE 16 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki
şartlar aranır;
a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik
veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5)
numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,
c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa
geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen
durumlardan birine girmemiş olmak,
ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel
teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak, d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri
Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık
eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden
çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için
belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek
durumda bulunmak.
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının konusu ve kapsamı
MADDE 17 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavları yeterlik esasına dayanan mesleki
yabancı dil sınavı ve yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı olmak üzere iki aşamada
yapılır.
(2) Mesleki yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca ve ihtiyaç duyulması
halinde Kurulun belirleyeceği diğer yabancı dillerden yapılır. TUS ve DUS’ta mesleki bilgi
sınavına girebilmek için mesleki yabancı dil sınavında yüz üzerinden en az elli puan almak
şarttır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası
Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan alanlar da başarılı kabul edilir. Yabancı dil
sınavı başarı belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı
tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.
(3) TUS genel tıp bilimleri konularında, DUS genel diş hekimliği konularında yapılır.
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlama
MADDE 18 – (1) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi
olabilmek için TUS veya DUS’a girenler, mesleki bilgi sınavında aldıkları puanlara ve
tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık eğitimi alanlarına yerleştirilir.
(2) Mesleki bilim puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik
tanınır.
(3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM
tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.
(4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken
işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili
kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde
tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri
olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının
atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde
başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin
sona ermesinden itibaren on gün içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav
döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır. (6) Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden
sınava girenlerin yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür.
(7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar
bile uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan
anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin
uzmanlık eğitimine son verilir.
Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklular;
a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya
yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış
olması,
c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki
giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması,
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.
(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe
bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil
bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten
itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık
öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe
bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.
(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği
kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.
(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna
geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.
Uzmanlık eğitimi ile bağdaşmayan işler
MADDE 20 – (1) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim,
eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel
kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamazlar, muayenehane açamazlar. (2) Birinci fıkraya aykırı davrandığı tespit edilen uzmanlık öğrencileri önce yazılı olarak
uyarılır, aykırılığın devamı veya tekrarı halinde ilgili eğitim kurumunca uzmanlık öğrenciliği
ile ilişikleri kesilir.
(3) Bu madde uyarınca uzmanlık öğrenciliği ile ilişiğin kesilmesine ilişkin karara karşı
kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Kurula itiraz edilebilir. İtiraz kararın icrasını
durdurmaz.
Uzmanlık eğitimi süresinden sayılmayacak haller
MADDE 21 – (1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri
hariç olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon
sürelerinden sayılmaz.
Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması
MADDE 22 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, özlük hakları
Bakanlıkta kalmak kaydı ile uzmanlık eğitimi veren diğer kurumlarda, bu kurumlar ile
mutabakat sağlanarak ana ve yan dallarda görevlendirme yoluyla 15 inci maddede yer alan
sınavlarda başarılı olanlara uzmanlık eğitimi yaptırılabilir.
Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
MADDE 23 – (1) Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler
haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak
uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık eğitimine tekrar başlayamaz.
(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş
sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde
yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;
a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim
süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen
uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları, yeni
başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde
yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin
süre ve rotasyonlarından sayılır.
b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim
sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde
geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.
(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde
tamamlamaları zorunludur. Ancak eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık
öğrencileri, Kurulun tespit edeceği kurum ve birimlere kendi mevzuatlarına uygun olarak
nakledilir. (5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu
mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini
bildirir kanıtlayıcı belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya
veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle,
uzmanlık öğrencisinin tabi olduğu mevzuata göre mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder.
Mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumdaki ilgili uzmanlık dalının sınava
girilen dönemdeki sınav puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav
puanının ortalamasına bakılır. Geçiş yapmak isteyen uzmanlık öğrencisinin puanı geçiş
yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş yapmak istenilen
birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak
kaydıyla geçiş yaptırılır.
(6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü
olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin
mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye
gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık
kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili
uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar.
İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da
Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.
(7) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı
Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda
çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun
bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini
alabileceği kuruma beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi
Eğitim programı
MADDE 24 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından
belirlenen çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan
programlara göre yapılır. Her birim uzmanlık eğitimini yayımladıkları genişletilmiş eğitim
müfredatına göre planlar.
Eğitimin takip ve değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Eğitim kurumlarında birim sorumluları tarafından, her uzmanlık
öğrencisine göreve başlamasını takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir. Birimlere diğer birimlerden gelen uzmanlık
öğrencisi için de aynı işlemler yapılır.
(2) Eğitim kurumları, yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için
kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji
ile ilgili uyum programları düzenler.
(3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık bünyesinde elektronik ağ
ortamı kullanılarak kurulan uzmanlık eğitimi takip sistemi çerçevesinde yapılır. Uzmanlık
eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur.
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme
sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları
gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini
içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek
elektronik ağ ortamında ilan edilir.
b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak
güncellenir, Kurula bildirilir ve elektronik ağ ortamında ilan edilir.
c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Birimler, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için
genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve
uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi
içerisinde tamamlanması zorunludur. Birimler, hazırladıkları karneleri her yılın Eylül ayının
ilk iki haftası içinde Kurula bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik ağ ortamında ulaşılabilecek
şekilde uzmanlık eğitimi takip sistemine koyar. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı
teorik ve pratik tüm etkinlikler uzmanlık öğrencisi tarafından işlenir ve eğitim sorumlusu ve
birim sorumlusu tarafından onanır. Eğitim karnesi kurum amirleri tarafından altı ayda bir
kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini
tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler takip
sistemi içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam
edilir.
ç) Birim sorumlusu kanaati: Birim sorumluları altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin
göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş
ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydedip kurum amirlerine onaylatır.
Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla birim sorumlusu yanında
geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu yapar. Bu
değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum amiri tarafından yazılı
olarak uyarılır. İki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı
kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde belirlenen başka bir kurumdaki eğitim birimi ile
Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık
öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar
uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü
madde hükümlerine göre işlem yapılır. d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir
değerlendirilir ve eğitim takip sistemindeki ilgili kısma işlenir.
e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğitim
sorumlularını yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık eğitimi takip
sistemine kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğitim sorumlularının bilgi,
beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda
görüşülmesini sağlar.
f) Uzmanlık eğitimi süresi: Alınan sağlık izinleri ve ücretsiz izinler nedeniyle fiilen
uzmanlık eğitiminde geçmeyen sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum amirleri uzmanlık
öğrencilerinin bu sürelerinin uzmanlık eğitimi takip sistemindeki ilgili alana işlenmesini
sağlar.
g) Denetim formu: Kurum ve birimlerin denetiminde kullanılan formlar Kurul
tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.
Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Uzmanlık öğrencisinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş
standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu sağlamak kurum
amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi uzmanlık eğitimi alan kişinin
eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı kurumca sağlanır.
(2) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde
görevlendirilemez.
(3) Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve
eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara
uyar.
Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 27 – (1) Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ile bunların eğitim süreleri ek-1,
ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgelerde gösterilmiştir.
(2) Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için
mutlaka yapılması gereken asgari tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından
yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları zorunludur. Eğitim
süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır. Ancak,
kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması
veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda
yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi kurum
amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.
(3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi
oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum
amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum
içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması
halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli sayılır.
(4) Yan dal uzmanlık eğitimi; ek-3 sayılı çizelgede yer alan yan dallarda, yan dalın bağlı
olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı olan
yan dallarda uzmanlık öğrencisi kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık
öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir. Yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, eğitim
gördükleri kurumların ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanlık öğrenciliği yapmaları ve
girecekleri bitirme sınavlarında başarılı olmaları zorunludur.
Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için
uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.
(2) Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları
arasından uzmanlık öğrencisi talebi dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu
tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde, yan dallar için
ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim sorumlusu tarafından
kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.
(3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik
kurulları tarafından belirlenen, uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim
sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye sunulur. Eğitim gördüğü birimde üç eğitim
sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya akademik kurulun uygun
göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.
(4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri
huzurunda savunulur. Sonuç, yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve kurum amirine
bildirilir.
(5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine
bildiriminden itibaren en geç bir ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli
değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.
(6) Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez
danışmanının önerisi ile kurumların akademik kurullarında görüşülerek ekli çizelgelerde
belirlenen uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir ve bu durum fakültelerde
dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir.
(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre kurum amirine
yapılan bildirimini takiben en geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre
yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur.
(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde tezini
teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık
eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık
eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Uzmanlık Eğitiminin Tamamlanması
Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını
tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili
birim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi bitirme
sınavına girmeye hak kazanır. Bunların belgeleri onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri
ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında Bakanlığa
bildirilir ve belgeleri tamam olanlar düzenlenen ilk sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme
sınavları kurumlarca ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.
(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Kurul tarafından tespit edilen jüri
listesinden eğitim ve araştırma hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanlık, Adli
Tıp Kurumunda ise Kurum başkanı tarafından seçilen beş kişiden oluşur. Jüriler, en az üç
üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun
uygun gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişilik yedek üye
seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer. Uzmanlık öğrencisinin
birim sorumlusu jürinin doğal üyesidir ve jüride bulunmak zorundadır.
(3) Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler
altı ay içerisinde uzmanlık sınavına tekrar alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin
kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların
veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık
öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde iki sınav için başvuru hakkı
verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine
bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık
eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri
sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak
muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında
jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek
uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular
sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini
değerlendirmek amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde yöneltilir. b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için
gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve
becerileri ölçmeyi amaçlar.
(5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz
üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri
üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.
(6) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği
puanların ortalamaları alınır ve ek-4’te yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce
imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul
edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.
Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 30 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Tezin kabul edilmiş olması,
b) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve
rotasyonların tamamlanmış bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili
birim sorumlusu tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği
Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 31 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık
kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olan Türk vatandaşlarının talepleri
halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca
onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri ve eğitim süreleri; şekli yönden Bakanlıkça,
bilimsel yönden Kurul tarafından belirlenen bir fakülte veya eğitim hastanesi tarafından bu
Yönetmelik hükümlerine uygunluğu açısından incelenir. Bilimsel inceleme otuz gün
içerisinde tamamlanarak Bakanlığa bildirilmek zorundadır.
(2) Bakanlık ve bilimsel incelemeyi yapan eğitim kurumu, yabancı ülkelerde yapılan
uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı
her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.
Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler MADDE 32 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık
eğitiminde geçen süreleri ekli çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS
veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin
uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin
ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden
aldıkları belgeler değerlendirilerek, uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık
eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli
sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden
ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş
sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.
(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi ve uygulamaları bu
Yönetmelik hükümlerine uygun bulunanlardan, Kurul tarafından belirlenen fakülte veya
eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık
belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda
olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar aynı dalda
uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.
Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 33 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp
güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık
yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim
hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.
(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların
yaptıkları eğitimin süresi, ekli çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise Kurul
tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda
başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu
başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da
başarısız olanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.
(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi ekli çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte
üçünden az olanlar hakkında 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi
MADDE 34 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında
sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık
eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında
uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla,
yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi
tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş
sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 35 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için
gerekli olan belgelerle birlikte en geç onbeş gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler veya
ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa gönderilir.
(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri
Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.
(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde
Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği
Bakanlıkça tespit edilir.
Kazanılmış uzmanlık ve eğitim yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata
göre kazanılmış bulunan uzmanlık ve eğitim yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.
Eğitimi devam edenler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık
öğrencisi olanlar ile uzmanlık giriş sınavlarını kazanmış bulunanlar hakkında tabi oldukları
önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bunlardan, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar bu Yönetmelik
hükümlerine tabi olur.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan eğitim süresi kısalmış bulunan dallarda
eğitim sürelerinin bitimine iki yıldan daha az süre kalan ve eğitime yönelik uygulamaları veya
tezlerini tamamlamak için ek süreye ihtiyacı olan uzmanlık öğrencilerine eğitim
sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu tarafından bir yıla kadar süre uzatımı
verilebilir.


Uzman eğitim sorumlusu bulunmayan birimler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca uzmanlık
eğitimi verilmesi mümkün olmayan birimlerde, o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam
edilinceye kadar uzmanlık öğrencisi kadrosu açılamaz. Bu durumdaki birimlerde uzmanlık
öğrencileri varsa, bir yıl içerisinde o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilir. Eğitim sorumlusu istihdam edilemediği takdirde uzmanlık öğrencileri Kurulca başka birimlere
nakledilir.
Veteriner, eczacı ve kimyagerler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre
veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar
tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık
eğitimi yapabilir.
Askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık
eğitimiyle ilişikleri kesilenler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili
mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları
yerden devam eder.
(2) Uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık
eğitimine başlayamayanlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili
mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine başlatılır.
Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiş olanlar
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce uzmanlık eğitimi
süresini tamamlayıp da uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiş olanlar, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre içerisinde eğitimlerini yapmış oldukları
kurumlara başvurur ve takip eden altı ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre
uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girerler. Bu süreler içerisinde başvurmayan veya sınava
girmeyenler önceki eğitimlerine ilişkin bir hak talep edemez.
Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki yıl içerisinde, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık
eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde önceki mevzuatın ilgili
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları ile
rotasyonları ve süreleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde
Kurul tarafından belirlenir.
(2) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık
eğitimi bitirme sınavlarında 30 uncu maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek
eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz. Yeni ihdas edilen ana dallarda uzmanlık belgesi verilmesi
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Askeri Sağlık Hizmetleri,
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş
Tedavisi ana dallarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o ana dal alanında
yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle
araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve
incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında
yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.
(2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden
itibaren altı ay içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri
Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.
Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil,
Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi,
Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Yoğun Bakımı, El Cerrahisi,
Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik
Damar Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman
olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt
içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle
araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve
incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında
yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.
(2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden
itibaren altı ay içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri
Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.
İsmi değişen uzmanlık dalları
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları ya da İmmünoloji yan dallarında
uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında
devam ettirirler.
b) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta
olanlar eğitimlerini Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.
c) Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme dalında uzmanlık eğitimini yapmakta olanlar,
uzmanlık eğitimlerini Çocuk Gastroenterolojisi adı altında devam ettirirler. ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi
yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ettirirler.
d) Dermatoloji adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Deri ve
Zührevi Hastalıkları olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam
edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi
Hastalıkları adıyla tescil edilir.
e) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık
öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık
belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.
f) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu
iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde
uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.
g) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların,
bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde
uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir.
ğ) İç Hastalıkları ana dalına bağlı İmmünoloji ya da İç Hastalıkları ana dalına bağlı
Alerji Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma,
uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve
Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.
h) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına bağlı Genetik yan dalında uzmanlık eğitimi
yapmakta olanlar, eğitimlerini Çocuk Genetik Hastalıkları adı altında devam ettirirler.
ı) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı İmmünoloji yan dalında uzmanlık eğitimi
yapmakta olanlar, eğitimlerini Temel İmmünoloji adı altında devam ettirirler.
i) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji dalında eğitimini tamamlamış olan veya
eğitimlerine devam etmekte olanların uzmanlık belgeleri düzenlenerek tescil edilir.
j) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Mikoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta
olanlar, eğitimlerini Tıbbi Mikoloji adı altında devam ettirirler.
k) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Viroloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta
olanlar eğitimlerini Tıbbi Viroloji adı altında devam ettirir.
Yürürlük MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK–1
Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
Ana Dallar Eğitim Süreleri
1- Acil Tıp
5 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl
2- Adli Tıp 4 yıl Patoloji uzmanları için 2 yıl
3- Ağız, Yüz ve Çene
Cerrahisi
5 yıl
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları
için 2 yıl
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
uzmanları için 2 yıl
4- Aile Hekimliği 3 yıl
5- Anatomi 3 yıl
6- Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
4 yıl

7- Askeri Sağlık Hizmetleri 3 yıl
8- Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 yıl
9- Çocuk Cerrahisi 5 yıl
10- Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
4 yıl

11- Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
4 yıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için
2 yıl
12- Deri ve Zührevi
Hastalıkları
4 yıl

13- Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
5 yıl

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları için 3 yıl 14- Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
4 yıl

15- Fizyoloji 3 yıl
16- Genel Cerrahi 5 yıl
17- Göğüs Cerrahisi 5 yıl
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
18- Göğüs Hastalıkları 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
19- Göz Hastalıkları 4 yıl
20- Halk Sağlığı 4 yıl
21- Hava ve Uzay Hekimliği 3 yıl
22- Histoloji ve Embriyoloji 3 yıl
23- İç Hastalıkları 4 yıl
24- Kadın Hastalıkları ve
Doğum
4 yıl

25- Kalp ve Damar Cerrahisi 5 yıl
Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
26- Kardiyoloji 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
27- Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
4 yıl

28- Nöroloji 4 yıl
29- Nükleer Tıp 4 yıl
30- Ortopedi ve Travmatoloji 5 yıl
31- Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi
5 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
32- Radyasyon Onkolojisi 4 yıl
33- Radyoloji 4 yıl
34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl
35- Spor Hekimliği 4 yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları
için 2 yıl Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları için 2 yıl
36- Sualtı Hekimliği ve
Hiperbarik Tıp
3 yıl

37- Tıbbi Biyokimya 4 yıl
38- Tıbbi Ekoloji ve
Hidroklimatoloji
3 yıl

39- Tıbbi Farmakoloji 4 yıl
40- Tıbbi Genetik 4 yıl
41- Tıbbi Mikrobiyoloji 4 yıl
42- Tıbbi Patoloji 4 yıl
43- Üroloji 5 yıl

EK–2
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
Ana Dallar Eğitim Süreleri
1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl
2- Endodonti 3 yıl
3- Ortodonti 4 yıl
4- Pedodonti 3 yıl
5- Periodontoloji 3 yıl
6- Protetik Diş Tedavisi 3 yıl
EK–3
Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
Yan Dallar Bağlı Ana Dallar Eğitim Süreleri
1- Algoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2- Askeri Psikiyatri * Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 yıl
3- Cerrahi Onkoloji Genel Cerrahi 2 yıl
4- Çevre Sağlığı Halk Sağlığı 2 yıl
5- Çocuk Acil Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
6- Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
7- Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
8- Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
9- Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
10- Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
11- Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
12- Çocuk İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
13- Çocuk Kalp ve Damar
Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi 2 yıl
14- Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
15- Çocuk Metabolizma
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
16- Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
17- Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
18- Çocuk Radyolojisi Radyoloji 2 yıl 19- Çocuk Romatolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
20- Çocuk Ürolojisi
Üroloji
Çocuk Cerrahisi
3 yıl
3 yıl
21- Çocuk Yoğun Bakımı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
22- El Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi
2 yıl
2 yıl
23- Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları
İç Hastalıkları 3 yıl
24- Epidemiyoloji Halk Sağlığı 2 yıl
25- Gastroenteroloji İç Hastalıkları 3 yıl
26 - Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi 2 yıl
27- Geriatri İç Hastalıkları 3 yıl
28- Harp Cerrahisi ** Genel Cerrahi 2 yıl
29- Hematoloji İç Hastalıkları 3 yıl
30- İmmünoloji ve Alerji
Hastalıkları
İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
3 yıl
31- İş ve Meslek Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Halk sağlığı
İç Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
3 yıl
32- Jinekolojik Onkoloji
Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 yıl
33- Klinik Nörofizyoloji Nöroloji 2 yıl
34- Nefroloji İç Hastalıkları 3 yıl
35- Neonatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
36- Periferik Damar Cerrahisi Genel Cerrahi 2 yıl 37- Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 yıl
38- Romatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
İç Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
39- Sitopatoloji Tıbbi Patoloji 2 yıl
40- Temel İmmünoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
2 yıl
2 yıl
41- Tıbbi Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl
42- Tıbbi Onkoloji İç Hastalıkları 3 yıl
43- Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl
44- Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl
45- Yoğun Bakım
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Nöroloji
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl

* Askeri Psikiyatri alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.
** Harp Cerrahisi alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.

EK–4
UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI

................. Hastanesi .................. kliniği/laboratuvarı uzmanlık öğrencilerinden
........................................ uzmanlık eğitimi süresinin tamamlanması ve tez jürisinin
değerlendirilmesinde başarılı olduğu tespit edilerek jürimizce ..... /..... /....... tarihinde yapılan
uzmanlık sınavında;
a) Jürice seçilen ................... veya .................... konu üzerinde yapılan mesleki bilgi
sınavını başarmıştır/başaramamıştır.
(Jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması:…….)
b) Jürice seçilen .............................. konulu ameliyat/laboratuvar uygulama ve beceri
sınavını başarmıştır/başaramamıştır.
(Jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması:…….)

SONUÇ:
Sınav safhalarından hepsini başarmıştır/başaramamıştır.
Bir klinik ve/veya laboratuvarı kendi başına idare edebilecek yetenekte
olduğu/olmadığı............................................................................................uzmanı olmaya hak
kazandığını/kazanamadığını bildirir bu tutanak düzenlendi.


Başkan
Adı-Soyadı
Görevi
Üye
Adı-Soyadı
Görevi
Üye
Adı-Soyadı
Görevi


Üye
Adı-Soyadı
Görevi
Üye
Adı-Soyadı
Görevi
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
2014, 26 nisan, tdhuy, tıpta ve diş hekimliğinde, uzmanlık eğitimi yönetmeliği

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık yönetmeliğinde değişiklik aerol Mevzuat 0 07-01-2011 06:42
Danıştay'dan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 6 önemli karar medihaber TUS Güncel 1 06-05-2010 01:13
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Yargıda steTUSkop Genel Mesleki Konular 0 09-25-2009 17:00
yeni tıpta uzmanlık yönetmeliği.. neva Genel Mesleki Konular 1 07-18-2009 15:16
tıpta uzmanlık eğitim yönetmeliği fuchsia Genel Mesleki Konular 11 07-18-2009 14:53


Şu Anki Saat: 09:09


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com