www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > TTB

TTB Türk Tabipleri Birliği

45983 (0 Kayıtlı Ve 45983 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Anketimiz: Sizce TTB 'asli görevlerini yapıyor'
Yapıyor 1 14,29%
Yapmıyor 6 85,71%
Kararsızım 0 0%
Katılımcı sayısı: 7. Anket kapatılmıştır

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 08-03-2017, 06:16   #11
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Sağlıkta ek ödeme yönetmeliğinin 4 hükmüne iptal kararı
Türk Tabipleri Birliği'nin açtığı davada, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerine iptal kararı çıktı
02 Ağustos 2017 23:49
Sağlıkta ek ödeme yönetmeliğinin 4 hükmüne iptal kararı


Türk Tabipleri Birliği'nin açtığı davada, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerine iptal kararı çıktı

Yönetmeliğin iptal kararı verilen hükümleri ile ret kararı verilen hükümlerine yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

İptal edilen Yönetmelik hükümleri1. Birim performans katsayısının yönerge ile belirlenmesi hukuka aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir

Yönetmeliğin 4. maddesinin (ç) bendinde tanımına yer verilen birim performans katsayısı, personelin görev yaptığı birim için Kurum tarafından çıkarılacak Yönergeye göre belirlenen ve 0-1 arasında değişen, Yönetmeliğin 11. maddesine göre net ek ödemenin hesabında kullanılan bir katsayıdır.

Danıştay 11. Daire tarafından verilen kararda, 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'da ek ödemenin oran ve miktarı ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları belirleme ve düzenleme yetkisi "yönetmelik"e verilmişken bu yetkinin "yönerge" ile düzenlenmesi hukuka uygun bulunmamıştır.

Bu iptal kararıyla, döner sermaye ek ödemesi hesabında birim performans katsayısı ile çarpma işlemi yapılmayacak; dolayısıyla, ek ödemenin bu sebeple düşmesinin önüne geçilebilecektir.

2. Tıbbi işlemleri inceleme heyeti iptal edilmiştir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinin (b) bendinde hekimlerce gerçekleştirilecek muayene ve girişimsel işlemleri incelemek amacıyla birliğe bağlı her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulacağı belirtilmiş, heyetin çalışma usul ve esasları ile yapısının ise yönergeyle belirleneceği düzenlenmişti.

İnceleme heyetinin oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinin yönergeye bırakılması hukuka aykırı olduğu gibi; ilgili kanunlarda denetim görevinin teftiş kurullarına verilmiş ve 663 sayılı KHK'da da Denetim Hizmetleri Başkanlığının bu amaçla düzenlenmiş olduğu; 209 sayılı Kanunda böyle bir heyetin incelemesi sonucuna göre disiplin soruşturması açılmasına olanak sağlayan bir kuralın da bulunmadığı belirtilerek iptal kararı verilmiştir.

Yönetmeliğin bu maddesinde, davadan sonra, 2014 ve 2016 yıllarında yapılan değişikliklerle inceleme heyetinin bileşimi ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin bir takım kurallar getirilmiştir. Ancak, söz konusu heyetin denetim ve disiplinle ilgili fonksiyonu gözetildiğinde, yapılan değişikliğin, maddedeki hukuka aykırılığı ortadan kaldırmadığı görülmektedir.

Danıştay Kararı, inceleme heyetinin yönetmelikle kurulamayacağına hükmettiğinden, inceleme heyeti ile ilgili kuralların yasal biçimde belirlenmesine kadar faaliyetlerini sürdürmesi mümkün olamayacaktır.

3. Disiplin cezası alanlara ek ödeme kesintisi kuralı iptal edilmiştirYönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, muayene ve girişimsel işlemleri incelemek üzere oluşturulan inceleme heyetinin raporuna bağlı olarak açılan disiplin soruşturması sonucunda ceza alanlara, bir aydan altı aya kadar ek ödeme yapılmayacağı hükme bağlanmıştı.

Yönetmeliğin dayanağı olan 209 sayılı Kanun'da döner sermayeden yapılacak ek ödemenin belirlenmesinde gözetilecek ölçütler belirlenmiştir. Bunlar arasında disiplin cezası ölçütü bulunmamaktadır. Bu sebeple, disiplin cezası alanların belirli bir süre ek ödemeden yoksun bırakılmalarına ilişkin kural hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu Karar sayesinde, disiplin cezasına bağlı ikinci bir ceza olarak uygulanacak olan yaptırım ortadan kaldırılmıştır.

4. Döner sermaye komisyonu üyesi hekim ve dişhekimlerinin atamayla görevlendirilmesi iptal edilmiştir

Yönetmeliğin 6. maddesinde, çalışanlara dağıtılabilecek ek ödeme miktarının belirlenmesinden ek ödemenin ödül ve ceza olarak uygulanmasına kadar çeşitli alanlarda önemli görev ve yetkileri bulunan Döner Sermaye Komisyonu'nda idari görevlilerin yanı sıra çalışan temsilcileri de yer almaktadır. Ancak Yönetmelik'te diğer bütün çalışanlar bu Komisyonda görev yapacak temsilciyi kendileri seçerken hekim ve dişhekimi temsilciler Başhekim tarafından atanmaktaydı.

Başhekimin görevleri arasında, böyle bir Komisyona üye seçme görevinin bulunmadığı, seçimin objektif bir kritere dayanmadığı ve eşit konumda olanlar arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle söz konusu kural Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bu davada, söz konusu kural ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine 2014 yılında değişiklik yapılarak Komisyonun hekim ve diş hekimi üyelerinin de kedi aralarında yapılacak seçimle belirlenmesi düzenlenmiştir.

İptal istemi kabul edilmeyen Yönetmelik hükümleri

Mesai dışı çalışma

Sağlık hizmetlerinin sürekli biçimde sunulması gereğinin doğal sonucu olarak, acil sağlık hizmetleri ile yataklı sağlık hizmetleri mesai saatlerinden bağımsız olarak günün her saatinde sürdürülmektedir. Yönetmelikte ise; zorunlu olarak yürütülen bu çalışmalar dışında kalan, normal mesai saatleri içinde verilen poliklinik hizmetleri ile acil olmayan ameliyat vb. girişimsel hizmetlerin mesai saatleri dışında yapılması mesai dışı çalışma olarak nitelenmiştir. Bu düzenlemeyle, çalışanların dinlenme hakkının ihlal edildiği belirtilmiş ise de Danıştay,"...mesai dışı çalışma, ilgili sağlık personelinin tamamen isteğine bağlı bir çalışma olduğu, personelden bu yönde bir isteğin gelmemesi halinde mesai dışı çalışma mecburiyetinin bulunmadığı, mesai dışı uygulama ile mesai dışında hastalara sağlık hizmeti verilmek suretiyle sağlık hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu şekilde hastaların sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmeleri, ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti talebinin öncelikle karşılanmasının amaçlandığı anlaşıldığından, anılan düzenlemenin Anayasanın 18. maddesinde ifadesini bulan angarya yasağı kapsamında değerlendirilemeyeceği..." gerekçesiyle iptal istemini reddetmiştir.

Hizmete fiilen katkı

Yönetmelik'te "Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir" ana kuralı konulmuştur. Çalışanların geliri içinde önemli payı olan ek ödemenin fiili çalışmaya bağlanması kişinin izin kullanmasını, hasta olmasına karşın istirahat etmesini, anne olmasına karşın süt izni kullanmasını, vb. engelleyici niteliktedir. Bir yandan çalışanların daha çok yıpranmasına sebep olabilecek diğer yandan da azami dikkat gerektiren sağlık hizmetinde yorgun bireylerin görev almasına sebep olabilecek bu kural Yönetmeliğin dayanağı olan 209 sayılı Kanunda da var iken 2013 yılında yeni bir kanun ile kaldırılmış;"Personelin katkısıyla elde edilen" ve "ilgili personelin katkısıyla elde edilen" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.Ancak Danıştay, "...209 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan "personelin katkısıyla elde edilen" ibaresi, her ne kadar 6428 sayılı Kanun ile madde metninden çıkarılmış ise de, ek ödemenin belirlemesinde "hizmete katkı"nın esas olduğu anlaşılmaktadır..." gerekçesiyle iptal istemini reddetmiştir.

Mesai içi çalışılmayan günler

Mesai içinde çalışılmayan günler için döner sermayeden ek ödeme yapılmaz iken personelin görev sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğraması ve bu durumun sağlık raporu ile belirlenmesinin yanı sıra hastane yöneticisi tarafından da onaylanması halinde raporlu olunan bu günlerde fiili çalışma yapılmış gibi ek ödeme verilecektir.

Görevi sebebiyle şiddete uğrayan veya kaza geçiren kişinin raporlu olduğu dönemde de döner sermayeden ek ödeme alması yerinde olmakla birlikte sağlık raporunun hastane yöneticisinin onayına tabi tutulmasına karşı çıkılmış ise de Danıştay, söz konusu onayın idari denetim niteliğinde olduğunu, tıbbi bir denetimin söz konusu olmadığını belirterek düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştur.

Sağlık tesisi kalite katsayısı

Sağlık hizmetinin sunulduğu tesisin niteliğine bağlı olarak değişen katsayılar belirlenmiştir. Bu katsayılar çalışanların alacağı ek ödemeyi etkilemektedir.

Kişinin etkide bulunamadığı bir değişken sebebiyle emeğinin farklı bir karşılıkla değerlendirilmesi haksız bulunmuş ve iptali istenmiştir.

Kurumun fiziki olanakları, hizmetin yürütümü, hasta memnuniyeti gibi çalışanların emeklerine bağlı olmayan, idarenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirip getirmemesine doğrudan bağlı ölçütler üzerinden hesaplanan katsayının çalışanların döner sermayeden alacakları ek ödemeyi etkilemesi Danıştay tarafından, "...sağlık hizmetlerinde kalite, verimlilik, etkililik, hasta memnuniyeti, çalışanların finansal açıdan teşviki, çalışanların memnuniyeti ve sistemin performansının izlenip değerlendirilmesine yönelik düzenleme..." olarak kabul edilmiş ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

Geçici görevlendirmede ek ödeme

Yönetmelikte geçici görevlendirme halinde personele döner sermayeden ödenecek ek ödemenin nasıl olacağı iki ayrı yerde düzenlenmiştir. Bunlardan birinde, geçici görevlendirilen kişinin görevlendirildiği yerden döner sermaye alacağı belirtilirken; diğerinde, bir komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici görevlendirme yapılması halinde, hem gittikleri hem de kadrolarının olduğu yerdeki sağlık tesisinden tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

Dava konusu olan, sadece gönderildikleri yerden ek ödeme almak zorunda bırakılan kişilere ilişkin olan hükümdür. İdare tarafından sıklıkla cezalandırma amacıyla geçici görevlendirilen kişilerin, görevlendirildikleri yerde çok düşük olan ek ödeme sebebiyle ek mali cezalandırmaya maruz kalmalarındaki haksızlık dile getirilerek iptal talebinde bulunulmuştur.

Danıştay ise, her iki kural arasındaki "komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici görevlendirme" şartına ilişkin ayrımı göz ardı ederek; "...re'sen görevlendirmeler nedeniyle personelin mağdur edilmemesi için hem kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, hem de geçici görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme alabilmesi sağlanarak; re'sen geçici görevlendirilme nedeniyle meydana gelebilecek mağduriyetin önlenmesinin amaçlandığı anlaşılmıştır" değerlendirmesiyle düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

Sendika temsilcisi

Sendika temsilcileri, özel yasa gereğince haftada bir gün işyerinden izinli sayılmaktadır. Bu gün için sendika temsilcisine sağlık tesisi ortalamasından ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Sendikal faaliyet sebebiyle hakkın kısıtlanması anlamına gelebilecek, bu niteliğiyle de yasaya aykırı olan düzenleme yerine, fiili çalışma yapılmış gibi ödeme yapılmasının sağlanması benzeri bir düzenlemenin olması gereklidir.

Bu iddialarla açılan davada Danıştay, "Ek ödemenin, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece ödenebildiği... sendika izni kapsamında haftada bir gün izinli sayılan personel çalışmış kabul edilmek suretiyle ek ödemeden mahrum kalmamaları için sağlık tesisi puanı üzerinden ek ödeme yapılabileceğinin düzenlendiği, böylece tabip sınıfı personele sendika izni kapsamında görevlendirilmesi halinde girişimsel işlem puanı elde etmesine gerek kalmaksızın sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması yönünde söz konusu personel lehine bir istisna getirildiği" gerekçesiyle iptal isteminin reddine karar vermiştir.

Dağıtılacak döner sermaye tutarının kesinleşmesi

Yönetmelikte, elde edilen döner sermayenin, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra, belirlenen ölçütlere göre yapılan hesap sonucunda ortaya çıkan üst sınırı aşmayacak şekilde döner sermaye komisyonu tarafından karara bağlanacağı; Komisyon tarafından karara bağlanan bu miktarın ancak genel sekreterin onayıyla kesinleşeceği belirtilmiştir.

Genel sekreterin görevleri arasında bulunmayan bir yetki tanımlanarak, çalışanların gelirinin önemli bir kısmını oluşturan payın belirlenmesinde herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın genel sekreterin takdir hakkının bulunduğunun kabul edilmesinin idareye güven ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Danıştay ise Genel Sekreter'in kurumda ita amiri olarak görevlendirilmiş olmasına atıfla, "ita amiri olarak da belirlenen genel sekreterin, döner sermaye ek ödeme tutarını onaylayarak kesinleşmesine ilişkin düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamaktadır." şeklinde karar vermiştir.

Hizmet alanı-kadro unvan katsayıları

Ek ödeme hesabında kullanılan katsayılardan biri de hizmet alanı-kadro unvanı katsayılarıdır.Kişinin çalıştığı yere veya sahip olduğu unvana göre Yönetmeliğin ekindeki çizelgelerde belirlenen katsayılar ek ödeme hesabında çarpan olarak alınmakta; ek ödeme tutarının belirlenmesine önemli ölçüde etkide bulunmaktadır.

Hekim ve dişhekimlerinin çalıştıkları yer ve/veya sahip oldukları unvana göre belirlenen bu katsayılar arasında neredeyse dört kata varan fark yaratılmıştır. Diğer yandan, esasen uzmanlık eğitiminin önemli parçası olmalarına karşın başasistanlar ve uzmanlara hiç eğitici destekleme puanı verilmemiştir. Bütün bunların, hizmetin gerekli kıldığı haklı bir sebebe dayanmadığı, ücrette adaletin sağlanması ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebinde bulunulmuş ise de Danıştay; "...209 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, tabip olarak görev yapan personelin kadro unvan katsayılarının; görev yeri, performansı, çalışma koşulları ve sorumlulukları dikkate alınarak düzenlendiği..." ve "...başasistan ve uzmanların, uzmanlık eğitimlerinden sorumlu olmadıkları ve uzmanlık eğitimine eğitim sorumlularının nezaretinde katıldıkları..." gerekçeleriyle ek çizelgelerdeki belirlemelerin hukuka aykırı olmadığına karar vermiştir.

Kararın tam metni için tıklayın


Kredisiz Araba Almak İster Misiniz?
%25 Peşinat 36 Ay Vade, Banka Kredisiz Kefilsiz Senetle Vasıta!0 3
Bu haber 5,423 defa okundu.
Memurlar.Net
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmen mülakatı için önemli karar
Cerattepe'ye madeni Danıştay onadı
Danıştaydan Cerattepe kararı
Danıştay, Bölge mahkemesinin 4/C kararını bozdu
Bir öğretim üyesine dik dik bakmak tehdit suçu kapsamına girer mi?

26 yaşındaki kadın ayda 46 bin lirayı bunun üzerinden kazanıyor...
Detaylı Bilgi
Bu yiyecek yağların en büyük düşmanı! Bir ayda 23 kilo verdi! Sabahları...
Makaleyi Oku
Evini 5 günde satan İsmet Ayaz işin sırrını açıklıyor.
Devamını Oku
3099 TL değerindeki stok fazlası iPhone'lar 51 TL'nin altına satışta
Detaylı Bilgi
Casus teknoloji ucuza gidiyor. Akıllı telefonunuzla aracınızı nasıl takip edecersiniz?
Hemen İnceleGeri 0
Yorumlar
Yorum Yap
Facebook
Twitter
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla

     

Alt 10-03-2017, 06:40   #12
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
Kayıtsız Üye´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
BAŞKA BİR TUS FORUMUNDAKİ YORUMU BURAYA AKTARAYIM


ÖSYM TUS DAVALARI HİÇ BİTMEYECEK!!!! Çünkü ;
Bu işten yararlanan ve yararlandırılan “organize menfaat çeteleri” nin sosyal medyada kanıtlı bağlantıları çökertilmedi
1- Sürekli yanlış TUS sorusu, iptal, soru açıklamama türü mahkemede %100 kaybedeceği kesin davalık durum oluşturarak her sınav sonrası kaosa neden olan ve devlet kurumu …….. ?
2- Her sınav sonrası hakkımızı arayan dersane ………. ?
3- Her sınav sonrası hatalı sorular üzerinden hakkımızı arayan tus forum sitesi ………. ?
4- Her sınav sonrası hatalı sorular üzerinden hakkımızı arayan avukatlar ………. ?
5- Her sınav sonrası hatalı sorular üzerinden ÖSYM ‘ye dava açılmasını tek gündem yapan dersane ve tus forum sitesi ………. ?
6- ÖSYM’ye dava için dersane ve tus forum sitesi tarafından yönlendirildiğimiz avukat……. ?
7- Biyologların TUS’a girebilmesi davasında yönlendirildiğimiz avukat…. ?
8- Biyologların TUS’a girebilmesi davasında davacıların tüm dava masraflarını karşılayacağını açıklayan ve karşılayan dersane…… ?
9- Hürriyet- Milliyet vs gazetelerine verilen ÖSYM gazete ilanlarını fonlayan dersane…….?
10- ÖSYM-YÖK yetkilileri ile yakın hemşehrililik irtibatı olan dersane sahibi……?
11- 15 dakikada bir mahkemeyi aramak için “TUS TELEFON TİMİ” kuran Tus forumu …?
12- Mahkemeye baskı için “ORGANİZE OLUP MAHKEME BAŞKANINA GİTME“etkinliği yapan Tus forumu …?
13- Bilirkişilere baskı yapmak için “BİLİRKİŞİ İLE GÖRÜŞME GURUBU” oluşturan Tus forumu…?
14- ÖSYM Hukuk Müşavirliğine baskı için” TUS ÖSYM HUKUK TİMİ” oluşturan Tus forumu…?
15- Bahse konu Tus forum sitesini yüksek rakamlarla fonlayan dersane…….?
16- ÖSYM Başkanının avukatı…..?
17- Dersane sahibinin avukatları…..?
18- ÖSYM davalarında tus forumlarından yönlendirildiğimiz avukatlar… ?
19- Tüm bu ÖSYM avukatları aynı adresteki aynı hukuk bürosunun avukatı mı…..?
20- ÖSYM Başkanının avukatı, ÖSYM davalarının avukatları yakınlığı …..?
21- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ile ÖSYM ve YÖK üyeleri arasında ticari ortaklık bağlantısı …. ?
22- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ile dersane sahipleri arasında ticari ortaklık bağlantısı ……?
23- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar, ÖSYM ve YÖK üyeleri ve dersane sahipleri arasında ticari ortaklık bağlantısı …..?
24- Dersane sahibiyle ortaklık bağlantısı olan ÖSYM ve YÖK üyeleri…..?
25- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ile ÖSYM ve YÖK üyeleri arasında kankalık bağlantısı …..?
26- Hukuk bürosunda çalışan avukatların dersane ve forum yönlendirmesiyle açtığı ÖSYM davaların sonucu……..?
27- ÖSYM’nin 7 Ocak 2011 tarihli Basın Duyurusunda bahsettiği “herkesi ÖSYM karşıtı faaliyete sevk eden menfaat grupları” ile yakın irtibatlı ÖSYM-YÖK üyeleri var mıdır?
28- Herkesi ÖSYM karşıtı faaliyete sevk eden menfaat gruplarının davetine icabet eden ÖSYM-YÖK üyeleri ……?
29- ÖSYM’nin 16.09.2014 tarihli Basın Duyurusunda “bir hazırlık dersanesinin forumlardaki organizasyonundan bahsedilmekte ve başkasının yerine sınava girdiği tespit edilen malum dershane sahibi olarak tanınan kişi” diye bahsettiği organize yapı ile çok yakın irtibatlı ÖSYM-YÖK üyeleri ……?
30- ÖSYM karşıtı faaliyetleri organize eden ve başkasının yerine sınava giren dersane sahiplerinin davetine icabet eden ÖSYM-YÖK üyeleri ……. ?

netice her sınav sonrası çok beklersiniz
Milleti bıktırıp tusu kaldırırlarsa sorumlusu ttb ,dersaneler vee tus forum siteleridir
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tabipler Odası’nın asli görevi: tususev Sağlıkta Şiddete Hayır 12 10-11-2017 20:06
Dr TUS hakkında Savcılığa Suç Duyurusu clinic Tusdata 108 10-04-2017 06:08
Fast food sadece obez yapmıyor, işte diğer zararı! haberci TUS Güncel 0 12-27-2014 12:24
Ali Tezel hakkında savcılığa suç duyurusu! tususev SGK 0 03-05-2012 09:48
MENİSKÜSLERE AŞIKLAR diyen hasta:) lizzy STETUSKOP Kulisleri / Muhabbet 6 06-18-2009 12:53


Şu Anki Saat: 00:33


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com