www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > SGK

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

7970 (0 Kayıtlı Ve 7970 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 11-05-2011, 08:22   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.140
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik

5 Kasım 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28106
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin "Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı” başlıklı 3.2.1 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) Altıncı fıkrasında yer alan “ve 3.1.3.C numaralı maddelerinde” ibaresi “numaralı maddesinde” olarak değiştirilmiştir.
b) Sekizinci fıkra olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.
“(8) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise, eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce kişilerden tahsil edilir.”
MADDE 2- “Yurtdışı tedavi sağlık kurulu raporu” başlıklı 4.4.3.A-1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
“Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastaneleri tarafından kendi mevzuatına uygun düzenlenen yurt dışı tedaviye ilişkin sağlık kurulu raporlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olması yeterli sayılacaktır.”
MADDE 3- SUT’un “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı 4.5.4.K numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“4.5.4.K- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri
(1) İnvitro fertilizasyon işlemleri (IVF), 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan “yardımcı üreme yöntemi” olarak kabul edilir. Ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi bu kapsamda değerlendirilmez.
4.5.4.K.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF)
(1) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soy bağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.
a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
b) 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,
c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
ç)En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
(2) IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (Embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi Kurumca karşılanmaz.
Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, IVF tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce IVF uygulamasının yapılmış olması gerekir.
(3) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.
(4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.
4.5.4.K.1.1- IVF endikasyonları
a)Erkek faktörü: Üro-androlojik tedaviye rağmen, en az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın hepsinde total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olduğu oligoastenospermi olguları ile azoospermi olguları.
b) Kadın faktörü:
1-Tubal faktör: Primer silier diskinezi - Kartegener Sendromu varlığı, laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan) olgular, ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile ) sonrasında gebe kalamayan olgular.
2-Endometriozis: Hafif ve orta derece endometriozis, ileri evre (evre 3-4) endometriozis.
3-Hormonal - ovulatuar bozukluklar: DSÖ Grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgular.
c) Açıklanamayan infertilite: Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve gonadotropinlerle en az iki deneme OI + IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama hali.
ç) Diğer endikasyonlar: Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli olgular.
4.5.4.K.1.2- Sağlık Kurulu Raporu
(1) IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim verilen kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir.
(2) Sağlık kurulu raporlarında; hasta yaşı, kimlik bilgileri, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi belirtilecek, ayrıca kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da SUT’un 6.2.42.B maddesinde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporlarında yer alacaktır.
(3) Sağlık kurulu raporunda ;
a) Erkek faktörü için; Oligoastenozoospermide total progresif motil sperm sayısı 5 milyondan yüksek olan olgularda iki deneme gonadotropin verilerek uygulanmış “OI + IUI” tedavisinin yapılmış olmasına rağmen gebe kalınamadığının (5 milyondan az olan oligoastenozoospermi olguları ile azoospermi olgularında bu şart aranmaz),
b) İleri evre (evre 3-4) endometriozis olgularında; Endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl gebeliğin sağlanamadığının veya cerrahi tedavi sonrası iki deneme gonadotropin verilerek uygulanmış “OI + IUI” tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinin,
c) Hafif ve orta derece endometriozis olgularında; En az iki deneme gonadotropinlerle “OI + IUI” tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinin,
ç) Açıklanamayan infertilite olgularında; En az iki deneme gonadotropinlerle “OI + IUI” tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinin,
belirtilmiş olması gereklidir.
Ancak;
a) Primer silier diskinezi-Kartegener Sendromu varlığında,
b) Laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan) olgularda,
c) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan olgularda,
ç) DSÖ Grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgularda, tanıya dayanak teşkil eden klinik ve laboratuar bulgularının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla, IVF öncesinde “OI ve/veya OI+IUI” tedavisi yapılma şartı aranmaz.
(4) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde IVF uygulamasının yapılmaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir. Ancak bu süre içerisinde ilaçlar temin edilmiş ise temin edilen ilaçlar maksimum doz hesabında dikkate alınır.
(5) İkinci IVF tedavisi için de yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir.
4.5.4.K.1.3. IVF Tedavi Bedellerinin Ödenmesi
(1) IVF tedavisi, SUT eki EK-9 Listesinde belirtilen bedel esas alınarak faturalandırılır. Bu bedele; IVF tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon takibi, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, işlem öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri, kullanılan her türlü sarf malzemesi ile embriyo transferi dahildir.
(2) Embriyo freezing bedeli, sadece birinci denemeden sonra SUT eki EK-8 Listesinde yer alan bedel üzerinden faturalandırılabilir.
(3) Hastaya IVF uygulamasının yapılamaması durumunda; bu süreye kadar yapılan işlemler SUT eki EK-8 Listesi üzerinden %10 indirim yapılarak faturalandırılır. Bu durumda söz konusu işlemler deneme sayısına dahil edilmeyecektir. Ancak kullanılan ilaçlar maksimum doz hesabında dikkate alınır.
(4) IVF tedavisinin, freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi ile yapılması durumunda işlemler, SUT eki EK-9 Listesinde yer alan “Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi” işlemi üzerinden faturalandırılacaktır. Bu durumda söz konusu işlem, deneme sayısına dahil edilecektir.
(5) Yaş faktörü, embriyo kalitesi ve benzeri tıbbî zorunluluk hallerinin uygulamayı yapan hekim tarafından gerekçesinin belgelendirildiği durumlar hariç olmak üzere birden fazla embriyo transfer edilmesi nedeniyle birden fazla gerçekleşen doğumlarda, bebeklere ait taburcu edilinceye kadar ortaya çıkacak sağlık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez. Sözkonusu bebeklerin tedavilerinin embriyo transfer işlemini gerçekleştiren sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde söz konusu giderler Kurumca karşılanır ancak ödenen bedeller embriyo transfer işlemini yapan merkezden mahsup edilir.
4.5.4.K.1.4. Kayıtların Tutulması
(1) Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, IVF kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunluk belgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür.
(2) Evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.
4.5.4.K.2 Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi
(1) Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 4.5.4.K.1 numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(2) Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.
(3) Sağlık kurulu raporu ile belirlenen ilaç dozları için SUT’un 6.2.42.C maddesinde yer alan hükümler geçerlidir.”
MADDE 4- SUT’un “Yol, Gündelik, Refakatçi, Ambulans Giderleri” başlıklı 5 numaralı maddesinin madde başlığı “Yol ve Gündelik Giderleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- SUT’un “Refakatçi Yemek ve Yatak Gideri” başlıklı 5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…SUT eki EK-8 listesinde yer alan “Refakat” puanı esas alınarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık hizmeti sunucusunca fatura edilmesi halinde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6- SUT’un “Yol Gideri ve Gündelik” başlıklı 5.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Sevkin, SUT eki “Hasta sevk formu” (EK-4/A) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması gerekmekte olup sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin dışında ayrıca başhekim onayı aranmayacaktır. EK-4/A formunun elektronik ortamda alınmaya başlanılması durumunda ayrıca basılı olarak istenilip istenilmeyeceği, onay süreci ve diğer gönderilme usulleri Kurumca belirlenecektir.”
b) İkinci fıkrasının (a) bendine son cümle olarak aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.
“Organ naklinin gerçekleştirilememiş olması ilgili giderlerinin ödenmesine engel teşkil etmez.”
c) İkinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
“e) İkinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmayan ilçelerde, birinci basamak resmi sağlık kuruluşu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, en yakın ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak karşılanır.”
MADDE 7- SUT’un “Yol gideri” başlıklı 5.2.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
“e) Meslek hastalığı tedavisi ve/veya kontrolü nedeniyle meslek hastalığı hastanesine yapılan sevkler.”
MADDE 8- SUT’un “Mutat taşıt dışı araç ile nakile ilişkin yol giderlerinin ödenmesi” başlıklı 5.2.1.A numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki ibare ilave edilmiştir.
“Sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda alınmaya başlanılması durumunda ayrıca basılı olarak istenilip istenilmeyeceği, onay süreci ve diğer gönderilme usulleri Kurumca belirlenecektir.”
b) İkinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Ancak” ifadesi “Bu tedaviler için düzenlenen ” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9- SUT’un “Gündelik ücreti” başlıklı 5.2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Yatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine yalnızca gidiş ve dönüş tarihi için gündelik ödenecek olup, yatarak tedavi gördüğü diğer günlerde ayrıca gündelik ödenmez. Hasta ve refakatçisinin yemek ve yatak giderleri SUT’un 5.1.(1) maddesi doğrultusunda Kurumca ayrıca karşılanacaktır.”
MADDE 10- SUT’un “Reçete ve Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı 6.1.1 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 6.1.1.C numaralı alt maddesinin (1), (6) ve (10) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Sağlık rapor formatları ile bu raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve Medula sistemindeki düzenlemelere uyulacaktır.
(6) Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.
(10) Elektronik rapor uygulamasında; SUT’ta geçen uzman hekim ve sağlık kurulu raporu ifadeleri “E-Rapor”, ıslak imza ve başhekimlik mührü ifadeleri de “elektronik imza” veya elektronik imza çalışmaları tamamlanıncaya kadar “Başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylama” olarak değerlendirilecektir.”
b) “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı 6.1.1.Ç numaralı alt maddesine aşağıdaki düzenleme (7) numaralı fıkra olarak ilave edilmiştir.
“(7) Tebliğdeki “1 aylık doz”; 28, 29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder.”
MADDE 11- SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar (EK-2)” başlıklı 6.1.2 numaralı maddesine aşağıda yer alan düzenleme (6) numaralı fıkra olarak ilave edilmiştir.
“(6) Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD-10 kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde belirtilmiştir.”
MADDE 12- SUT’un “Subkutan/İntramuskular Metotreksat, Leflunomid, Altın Preparatları, Anti-TNF İlaçlar ve Rituksimab (Romatoid Artritte) Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.1 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a)“Subkutan/İntramuskular Metotreksat, Leflunomid, Altın Preparatları, Anti-TNF İlaçlar ve Rituksimab (Romatoid Artritte) Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.1 numaralı maddenin başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.1. Leflunomid, Altın Preparatları, Anti-TNF İlaçlar ve Rituksimab (Romatoid Artritte) Kullanım İlkeleri”
b) “Subkutan/intramuskular metotreksat” başlıklı 6.2.1.A alt maddesi çıkarılmıştır.
c) “Leflunomid” başlıklı 6.2.1.B alt madde numarası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.1.A- Leflunomid”
ç) “Altın preparatları” başlıklı 6.2.1.C alt madde numarası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.1.B- Altın preparatları”
d) “Biyolojik ajanlardan Anti TNF ilaçlar, rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri” başlıklı 6.2.1.Ç numaralı alt maddenin ve 6.2.1.Ç-1, 6.2.1.Ç-2, 6.2.1.Ç-3 numaralı alt maddelerin madde numaraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.1.C-Biyolojik ajanlardan Anti TNF ilaçlar, rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri
6.2.1.C-1- Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar
6.2.1.C-2- Rituksimab
6.2.1.C-3-Abatasept”
MADDE 13- SUT’un “Enteral beslenme ürünleri” başlıklı 6.2.8.A numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yatan hastalar dışında, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere malnütrisyonu olanlar ve/veya malabsorpsiyonlu olanlar veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken hastalar ile doğuştan metabolik hastalığı olanlar ve/veya kistik fibrozisi olanlara sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Bu Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce düzenlenen uzman hekim raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.”
MADDE 14- SUT’un “Cinacalcet kullanım ilkeleri” başlıklı 6.2.9.D numaralı maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(3) Yukarıdaki hasta gruplarında PTH düzeyi 400 pg/ml nin altına düşen hastalarda cinacalcet tedavisi kesilir.
(4) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalarda, başlangıç değerleri nefroloji uzmanınca düzenlenen raporda belirtilmek kaydıyla, nefroloji uzmanları veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından en fazla 3 ay öncesine ait Ca ve PTH değerleri reçete üzerinde belirtilir. Reçete tekrarında yeni tetkik sonuçlarının reçete üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.”
MADDE 15- SUT’un “Lizozomal Hastalıklar İçin Tedavi İlkeleri” başlıklı 6.2.10 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Rapor ve reçeteleme koşulları” başlıklı 6.2.10.B.2 alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Hasta adına, gastroenteroloji, çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/ kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimler ve nefroloji uzman hekimince, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.
b) “Enzim Tedavisine Başlama ve Sonlandırma Kriterleri” başlıklı 6.2.10.C.1 numaralı alt maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“f) Tip I Mukopolisakkaridozda; Kemik iliği replasman tedavisinin başarısız olduğu hastalarda, enzim tedavisine devam kararı hastayı takip eden hekim tarafından yukarıda belirlenen kriterlere göre verilecektir.”
c) “Rapor ve reçeteleme koşulları” başlıklı 6.2.10.C.2 numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Hasta adına, gastroenteroloji, çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.
ç) “Rapor ve reçeteleme koşulları” başlıklı 6.2.10.Ç.2 numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Hasta adına, gastroenteroloji, çocuk metabolizma veya nöroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/ kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 1 yıldır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.”
d) “Enzim Tedavi Kriterleri” başlıklı 6.2.10.D.1 numaralı alt maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.10.D.1- Tedavi Kriterleri”
e) “Rapor ve reçeteleme koşulları” başlıklı 6.2.10.D.2 numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Hasta adına, gastroenteroloji, çocuk metabolizma veya nöroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/ kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.”
MADDE 16- SUT’un “Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulin (IVIg) ler” başlıklı 6.2.12.B numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sağlık Bakanlığınca onaylı diğer endikasyonlar için; hematoloji, tıbbi onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, immünoloji veya romatoloji, üniversite ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise bu hekimlere ilave olarak iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimler tarafından reçete edilir. (Birdshot retinokoroidopati endikasyonu ödenmez)”
MADDE 17- SUT’un “Hepatit Tedavisi” başlıklı 6.2.13 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a) Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI≥6 veya fibrozis≥2,”
b) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(3) Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 katını geçen, HBeAg negatif olan ve HBV DNA ≤ 107 kopya/ml olan hastalar ile HBeAg pozitif olan ve HBV DNA ≤ 109 olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir.”
c) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a) HBV DNA ≤ 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg lamivudin veya 600 mg telbivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir.”
ç) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a) Oral antiviral tedavisi alan hastalarda negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Başka bir antiviralden lamivudine geçişte ve entekavir veya adefovir tedavisinden tenofovir tedavisine geçişte bu koşullar aranmaz. Lamivudin veya telbivudin tedavisinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. Ancak bu tedavilerin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) altında ise başka bir oral antiviral ajana geçilemez veya eklenemez.”
d) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (7) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(7) Oral antiviral tedavinin sonlandırılması
a)Her yenilenen raporda tek başına HBsAg pozitifliği veya HBsAg negatifliği ile birlikte Anti-HBs negatifliği raporda belirtilmelidir.
b) Oral antiviral tedavi, HBsAg negatif hastalarda Anti- HBs pozitifleştikten sonra en fazla 12 ay daha sürdürülür.”
e) “Kronik Hepatit C tedavisi” başlıklı 6.2.13.E-2 numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini ile tedaviye başlanabilir.”
MADDE 18- SUT’un “Kanser Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.14 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Bevacizumab, fotemustin, gefinitib, İnterleukin-2, octreotid, lanreotid, setuksimab, streptozosin; Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesislerinde tüm uzman hekimlerce reçete edilir.”
b) “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a) Trastuzumab; HER- 2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda;”
c) “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2- Erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda; 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.”
ç) “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. ay sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. ay sonunda en az minör yanıt, 6. ay sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi bir yıla tamamlanabilir.
1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,
2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde”
d) “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrasına aşağıdaki düzenleme (ö) bendi olarak ilave edilmiştir.
“ö) Raltitreksed;
1-Kolorektal kanser hastalarına tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesislerinde tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
2-Malign plevral mezotelyomada; üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.”
e) “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrasına aşağıdaki düzenleme (p) bendi olarak ilave edilmiştir.
“p) Everolimus; Daha önce sunitinib veya sorafenib kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik renal hücreli hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir.”
MADDE 19-SUT’un “Klopidogrel” başlıklı 6.2.15.A numaralı alt maddesinin (1), (2) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Koroner artere stent uygulanacak hastalarda; kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Stent takılan hastalarda hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitif olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında; kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalıkları veya acil tıp uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın reçete edilebilir. Bu durumlarda hasta taburcu olduktan sonra 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden biri tarafından raporsuz veya bu uzman hekimlerce düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
(4) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyoloji uzman hekimi tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile stent takılan hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.”
MADDE 20- SUT’un “Osteoporoz” başlıklı 6.2.17.A numaralı alt maddesinin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; iç hastalıkları, FTR, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”
MADDE 21- SUT’un “Amfoterisin-B, Kaspofungin, Anidilofungin, Vorikonazol, Posakonazol, Itrakonazol (İnfüzyon ve Solüsyon) Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.23 maddesinin (3) numaralı fıkrasının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“b) Hematolojik malignitesi olan veya kemik iliği transplantasyonu yapılan ve nötropeni geliştirmesi beklenen (<500 hücre/ml) hastalardaki derin fungal (mantar) enfeksiyonlarının profilaksisinde kullanılır.”
MADDE 22- SUT’un “Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.24 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde” başlıklı 6.2.24.C numaralı alt maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.24.C- Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde;”
b) “Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde” başlıklı 6.2.24.C numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”
c) “Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde” başlıklı 6.2.24.D numaralı alt maddesi çıkarılmıştır.
MADDE 23- SUT’un “Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri” başlıklı 6.2.27 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu” başlıklı 6.2.27.D numaralı alt maddesinin madde numarası “6.2.27.E” olarak değiştirilmiştir.
“6.2.27.E -Hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu”
b) Aşağıda yer alan düzenleme “Eltrombopag Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.27.D numaralı alt madde olarak ilave edilmiştir.
“6.2.27.D- Eltrombopag Kullanım İlkeleri
(1)Tedaviye başlama kriterleri: Splenektomi kontrendikasyonu olan veya splenoktemi sonrası nüks eden olgularda; kortikosteroid ve en az bir immunsupresif tedavi almış olup, yanıtsız olan ve trombosit sayısı 30.000 in altında olan kanamalı hastalarda tedaviye başlanır. Hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Raporda kullanılacak ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi yer alır. Yenilenen her raporda hastanın bir önceki raporunda yer alan trombosit değerleri de belirtilir.
(2)Günlük tedavi dozu 50 mg dır. 2 haftalık tedaviye rağmen trombosit sayısının 50.000 in altında olması durumunda doz 75 mg a çıkarılabilir. Trombosit sayısının 200.000 i aşması durumunda günlük tedavi dozu 25 mg a düşürülür. Her doz değişikliğinde trombosit sayısı raporun açıklama bölümünde belirtilir.
(3) Sonlandırma Kriterleri:Trombosit sayısının 400.000 in üzerine çıkması veya günlük 75 mg lık tedavi dozuna rağmen 4 haftalık tedavi sonrası trombosit sayısının 30.000 in altında kalması durumunda; tedavi sonlandırılır.
(4) Tedaviye yeniden başlama kriteri: Trombosit sayısı 400.000 i aştığı için tedavisi kesilen vakalarda trombosit sayısı 150.000 in altına düştüğünde 25 mg lık günlük doz ile tedaviye başlanır. Bu grup hastaların sağlık raporlarında ayrıca tedaviye başlangıç kriterleri ve başlangıç tarihi belirtilir.
(5) Sağlık raporlarında hastanın TÜFAM' a kaydının yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir.”
MADDE 24- SUT’un “Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar” başlıklı 6.2.28.A numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“b) Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir.”
MADDE 25- SUT’un “Makula Dejenerasyonunda Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.33 numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.2.33. Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri”
MADDE 26- SUT’un “Nöropatik Ağrıda İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.35 numaralı maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(2) Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
MADDE 27- SUT’un “Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 6.2 numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler 6.2.41 ve 6.2.42 numaralı maddeler olarak ilave edilmiştir.
“6.2.41. Parenteral Demir Preparatları Kullanım İlkeleri:
(1) Parenteral demir preparatları aşağıda yer alan durumlarda bu durumların belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
1- İntestinal malabsorbsiyon sendromları
2- Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları
3- Aktif GIS kanaması olan hastalar
4- Hemodiyaliz hastaları
5- Total ve subtotal gastrektomili hastalar
6- Atrofik gastritli hastalar
7- Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler
6.2.42. İnvitro Fertilizasyon (IVF), Ovulasyon İndüksiyonu (OI) ve İntrauterin İnseminasyonu (IUI) İşlemlerinde İlaç Kullanım İlkeleri:
6.2.42.A.OI ve/veya IUI işlemi
(1)Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına uygulanan “OI ve/veya IUI” tedavilerine ilişkin giderlerin Kurumca ödenebilmesi için;
a) Kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
b) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
şartlarının birlikte sağlanmış olması gerekmektedir.
(2) Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgileri, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kaçıncı deneme olduğu, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.
(3) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde tedaviye başlanmaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir.
(4) Birinci uygulamadan sonraki “OI ve/veya IUI” tedavisi için de yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir.
(5) İlaçlar, düzenlenen rapora istinaden tedavinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusu kadın hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilecektir.
(6) İlaçların kullanım dozları aşağıda belirtilmiştir.
a) Standart hasta grubunda (Açıklanamayan infertilite veya erkek infertilitesi veya endometriyozis olgularında) uygulama (siklus) başına toplam 1000 IU, toplam 3 siklus (3000 IU) gonadotropin ödenir.
b) Kadın infertilitesinde anovulasyonla birlikte seyreden aşağıdaki durumlar, OI ve/veya IUI işleminde istisnai haller olarak kabul edilir.
1) Polikistik Over Sendromu (PCOS): En az 3, en fazla 6 siklus klomifen sitrat tedavisine yanıt alınamayan (ovulasyon sağlanamayan veya gebelik elde edilemeyen) hastalarda toplam 6 uygulama, toplam 10000 IU gonadotropin ödenir.
2) Hipogonadotropik hipogonadizm : Hastalarda toplam 6 uygulama, toplam 10000 IU gonadotropin ödenir.
6.2.42.B. IVF işlemi
(1) IVF işleminde; SUT’un 4.5.4.K.1 maddesine uygun olan hastalarda ilaç kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) SUT’un 4.5.4.K.1.2 maddesinde belirtilen IVF tedavisi kurallarına göre düzenlenmiş raporlarda ayrıca hastanın kullanacağı ilaç ile ilgili aşağıda belirtilen durumlar hakkındaki bilgiler de yer alacaktır.
1) Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU gonadotropin ödenir. Bu grup hastalarda; IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranır.
2) Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli hasta grubunda; en fazla 2 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 9000 IU gonadotropin ödenir. Ayrıca bu grup hastalarda; IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranmaz.
b) SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla IVF tedavisi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen ilaçlar, tedavinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince reçete edilecektir.
6.2.42.C.Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik IVF tedavisinde kullanılacak ilaçlar
(1)Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik IVF tedavisinde kullanılacak ilaçlar; SUT’un 4.5.4.K.2 maddesi koşullarına uyan ve söz konusu maddede belirtilen sağlık kurulu raporuna istinaden IVF tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince reçeteye yazılabilecektir. Her bir IVF denemesine ilişkin olarak kullanılacak gonadotropin dozu en fazla 3000 IU olacak ve raporda belirtilecektir.
6.2.42.D. IVF, OI ve IUI işlemleri
(1) IVF, OI ve IUI işlemlerinde; Ovülasyon tetiklemesi için kullanılan hCG (human korionik gonadotropin) maksimum dozun dışında olup 10000 üniteyi geçemez. IVF, OI ve IUI işlemlerinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.”
MADDE 28 - SUT’un “ Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı 6.4.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.4.1. Uygulanacak İndirim Oranları
(1) İlaçlara kamu kurum iskontosu olarak % 4 ve % 11 baz iskonto uygulanır.
(2) Depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan ilaçlar için baz iskonto % 4 oranında uygulanır.
(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 3/12/2010 tarihine kadar yapılmış olan düzenlemeler esas alınacaktır. Bu tarihten sonra oluşabilecek grup değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.
(4) 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar % 40 (baz iskonto %11+ %29 ilave iskonto ), referans fiyat aldıktan sonra %28 (baz iskonto %11+ %17 ilave iskonto ) iskonto uygulanacaktır.
(5 ) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %41 (baz iskonto %11+ %30 ilave iskonto), jeneriği olan orijinal ilaçlar için iskonto %28 (baz iskonto %11+ %17 ilave iskonto) olarak uygulanacaktır.
(6 ) Jenerik ilaçlar için %28 (baz iskonto %11+%17 ilave iskonto ) iskonto uygulanacaktır.
(7) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar için yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır.
(8) Mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan ilaçlardan jeneriği olmayan orijinal ilaçlara mevcut iskontosuna ek olarak %8,5, diğer ilaçlara ise %7,5 oranında iskonto uygulanır. (İlave iskonto uygulaması kapsamında olmayan ilaçlar hariç.)
(9) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteral beslenme ürünleri ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanan SUT eki EK-2/D Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları uygulanmaz.
(10) Piyasaya verilecek mevcut “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünün “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne kabulü halinde, giriş iskontosu, listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile bütçe disiplini açısından uygulanacak orta vadeli mali programın kapsamındaki ilave iskontolardan muaf tutulur. Molekülün ilave ıskontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.
(11) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre imalatçı/ithalatçı indirimi ile % 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde gösterilen imalatçı/ ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.
(12) Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.”
MADDE 29 - SUT’ un “Eşdeğer İlaç Uygulaması” başlıklı 6.4.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin % 10 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesinde “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir.”
a) Üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bulunan en ucuz fiyata % 10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur.”
MADDE 30- SUT’ un “Reçetelerin Geçerli Olduğu Süre” başlıklı 6.5.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sağlık raporuna dayanılarak yazılan reçetelerde, SUT eki EK-2 Listesinde bulunan veya bulunmayan (kür ve tedavi planı olan ilaçlar hariç) ilaçlar, ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesinde verilebilir.”
MADDE 31- SUT’un “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1 numaralı maddesinin on sekizinci fıkrasında yer alan “Chondrotissue Bioabsorbabale” ifadesi çıkartılmıştır.
MADDE 32- SUT’un “Yara bakım ürünleri” başlıklı 7.3.4. numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) İkinci fıkrasının (b) bendine ikinci cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak “epidermolysis bullosa” hastalığında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde (eğitim verme yetkisi olan klinik) dermatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.”
b) Altıncı fıkrasına ikinci cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak “epidermolysis bullosa” hastalığında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için, resmi sağlık tesislerinde görev yapmakta olan dermatoloji veya plastik ve rekonstrüktif cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete düzenlenmesi gerekmektedir.”
c) Dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Ayaktan tedavide sadece, tedavi edici etkisini hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayı gösteren yara bakım ürünleri ile “epidermolysis bullosa” hastalığında kullanılması şartıyla gazlı bez ve çeşitleri, sargı bezi ve çeşitleri, petrolatum/ parafin emdirilmiş leno bez dokuma, yapışmayan köpük örtüler, yapışmayan film örtüler, yapışmayan prokolloidler grubu yara bakım ürünleri Kurumca karşılanır.”
MADDE 33- SUT’un 7.3.8 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
7.3.8. Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler
7.3.8.A- Gözlük cam ve çerçevesi
(1) Göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
(2) Gözlük cam ve çerçeveleri, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla optik sözleşmesi imzalayan sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilecektir.
(3) Gözlük camlarının temininde, SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK–6) esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından Kuruma fatura edilecektir.
(4) Teleskopik gözlük, Kontakt lens ve yakın okuma kepleri nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme olarak değerlendirilir. Prizmatik gözlük camları nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme olarak değerlendirilmez.
(5) Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla bu fıkrada belirtilen nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri, SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK–6) yer alan fiyatları aşmamak üzere ödenir.
(6) Hasta tarafından SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” ndeki (EK–6) camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde alınan reçeteye göre bu listedeki normal camların tutarı kadarı karşılanır.
(7) Gözlük camı ve çerçeve 3(üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik değişiklik olması halinde süresinden önce gözlük camı yenilenebilir.
(8) Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen gözlük cam ve çerçevelerinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenir.
7.3.8.B-Teleskopik gözlük
(1) Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır.
(2) Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu belirtilmelidir.
(3) Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 1 yıldır.
(4) Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik gözlük ödenmez.
7.3.8.C- Kontakt Lensler
(1) Kontakt lens bedelleri sadece;
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,
b) Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,
bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.
(2) Lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak, konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde de bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca 6 yaşından sonra afakı devam etmesi halinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afakı raporu 2 yıl geçerlidir.
(3) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastalara ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez.
(4) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
MADDE 34- Aşağıdaki düzenleme SUT’un “Bazı Tıbbi Malzemelerin Temin Edilme Esasları” başlıklı 7.3 numaralı maddesine 7.3.29 numaralı madde olarak ilave edilmiştir.
7.3.29. Göz Protezleri
(1) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir.
(2) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen, en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi halinde göz protez bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) 5 (beş) yaşına kadar olan hak sahiplerine (çocuklarda 5 (beş) yaşına kadar orbita gelişimi tamamlandığından) sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde yılda bir, 5 (beş) yaşından büyük hak sahiplerine ise sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde üç yılda bir göz protezinin bedeli Kurumca karşılanır. Ancak her iki halde de sağlık kurulu raporunda protezin değiştirilme gerekçesi belirtilmelidir.”
MADDE 35 – SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-2) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Kanser” başlıklı (2) numaralı maddesinin 2.6 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2.6. Enteral beslenme ürünleri”
b)“Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli” başlıklı (3) numaralı maddesinin 3.17 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“3.17. Enteral ve parenteral beslenme solüsyonları”
c) 3 numaralı maddesine 3.19. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.
“3.19. Chlorthalidone*”
ç) “Doğuştan kalp hastalıkları” başlıklı (4.6) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“4.6.1. Antiagreganlar
4.6.2. Antikoagülanlar
4.6.3. Beta blokerler
4.6.4. Diüretikler
4.6.5. Digoxin
4.6.6. Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve reseptör blokerleri”
d) “Pulmoner hipertansiyon” başlıklı (4.10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme 4.10.7 maddesi olarak ilave edilmiştir.
“4.10.7. Kalsiyum kanal blokerleri”
e) “Raynaud hastalığı” başlıklı (4.11) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme 4.11.3 maddesi olarak ilave edilmiştir.
“4.11.3. Pentoksifilin”
f) “Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları” başlıklı (4) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme 4.13 maddesi olarak ilave edilmiştir.
“4.13. Kronik romatizmal kalp hastalığı
4.13.1. Antiagreganlar
4.13.2. Asetil salisilik asit (pediatrik yaş grubunda efervesan formları dahil)
4.13.3. Kortikosteroidler
4.13.4. Antikoagülanlar
4.13.5. Antiaritmikler
4.13.6. Digoxin
4.13.7. Beta blokerler
4.13.8. Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları
4.13.9. ACE inhibitörleri ve kombinasyonları
4.13.10. Benzatin penisilin
4.13.11. Diüretikler”
g) “İnflamatuar barsak hastalıkları” başlıklı (6.3) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme 6.3.10 maddesi olarak ilave edilmiştir.
“6.3.10. Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır)”
ğ) “Kronik karaciğer hastalıkları” başlıklı (6.4) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme 6.4.5 maddesi olarak ilave edilmiştir.
“6.4.5. Enteral beslenme ürünleri (sadece K74 ve alt kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır)”
h) “Koroziv gastrointestinal yanıklar” başlıklı (6.5) numaralı maddesinin 6.5.1 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“6.5.1. Beslenme ürünleri”
ı) “Ekzokrin pankreas bozuklukları” başlıklı (6.7) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (6.7.3) maddesi olarak ilave edilmiştir.
“6.7.3. Enteral beslenme ürünleri (sadece K86.1 kodunda malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır)”
i) “Hiperparatiroidi” başlıklı (7.3.2) numaralı maddesinin (7.3.2.2) ve (7.3.2.3) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“7.3.2.2. Cinacalcet *
“7.3.2.3. Parikalsitol * ”
j) “Kemik hastalıkları” başlıklı (7.5) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (7.5.3) alt maddesi olarak ilave edilmiştir.
“7.5.3. İdiyopatik masif osteoliz (Gorham Hastalığı)
7.5.3.1 Bevacızumab *”
k) “Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar” başlıklı (8.2) numaralı maddesinin (8.2.13) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“8.2.13. Enteral beslenme ürünleri”
l) “Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar” başlıklı (8.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (8.2.16) alt maddesi olarak ilave edilmiştir.
“8.2.16. Eltrombopag *”
m) “Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar” başlıklı (9.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler (9.2.21), (9.2.22) ve (9.2.23) alt maddesi olarak ilave edilmiştir.
“9.2.21. Non-steroid yapılı antiinflamatuvarlar
9.2.22. Tocilizumab (sadece romatoid artrit hastalığında muafiyet kapsamındadır.)
9.2.23. Abatasept (sadece romatoid artrit hastalığında muafiyet kapsamındadır.)”
n) 10.4. numaralı maddesine 10.4.23. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.
“10.4.23. Sodiumoxybate*”
o) “Demans” başlıklı (10.7) numaralı maddesinin (10.7.3) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“10.7.3. Antipsikotikler (G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu aranacaktır.)”
ö) “Psikiyatrik hastalıklar” başlıklı (11) numaralı maddenin (11.1.1), (11.1.3), (11.2.3), (11.3.1), (11.3.3), (11.4.1) ve (11.4.3) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“11.1.1. Antidepresanlar
11.1.3. Antipsikotikler
11.2.3. Antipsikotikler
11.3.1. Antidepresanlar
11.3.3. Antipsikotikler
11.4.1. Antidepresanlar
11.4.3. Antipsikotikler ”
p) “Kuru göz sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altında olacak)” başlıklı (12.3) maddesinin alt madde numaraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“12. 3.1. Suni Gözyaşları
12. 3.2. Siklosporin topikal preparatları”
r) 13.1. numaralı maddesine 13.1.8. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.
“13.1.8. Tazarotene*
s) 13.1. numaralı maddesine 13.1.8. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.
13.1.9. Kolşisin”
ş) “Pyoderma gangronosum” başlıklı (13.8) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (13.8.2) alt maddesi olarak ilave edilmiştir.
“13.8.2. Kortikosteroidler”
t) 15.1. numaralı maddesine 15.1.4. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.
“15.1.4. Tafamidis Meglumine*”
u) “Behçet hastalığı” başlıklı (15.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.2.6) alt maddesi olarak ilave edilmiştir.
“15.2.6. Anti-TNF *”
ü) “Sarkoidosis” başlıklı (15.3) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler (15.3.2), (15.3.3) ve (15.3.4) alt maddeleri olarak ilave edilmiştir.
“15.3.2. Anti-TNF *
15.3.3. Immunsupresifler *
15.3.4. Bronkodilatörler * ”
v) 15.4.1. numaralı maddesine 15.4.1.4. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.
“15.4.1.4. İyonik Magnezyum*”
y) “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar. MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)” başlıklı (15.4) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler (15.4.3) alt madde olarak ilave edilmiştir.
“15.4.3. Herediter anjioödem Tip 3
15.4.3.1. Danazol *
15.4.3.2. Traneksamik asit *
15.4.3.3. İcatibant * ”
z) “Kistik fibrozis (Mukovizidozis)” başlıklı (15.5) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler (15.5.4) ve (15.5.5) alt maddeler olarak ilave edilmiştir.
“15.5.4. Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır)
15.5.5. Makrolid grubu antibiyotikler”
aa) “Alerjik hastalıklar” başlıklı (15.6) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.6.2) alt madde olarak ilave edilmiştir.
“15.6.2. Adrenalin otoenjektör”
bb) “Nörojenik mesane” başlıklı (15.11) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.11.6) alt madde olarak ilave edilmiştir.
“15.11.6. Solifenasin”
cc) “Ailesel (herediter) oto inflamatuar hastalıklar (FMF ve muckle wells sendromu)” başlıklı (15.13) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.13.2) alt madde olarak ilave edilmiştir.
“15.13.2. Tocilizumab *”
dd) “Pierre Robin sendromu” başlıklı (15.14) numaralı maddesinin (15.14.1) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“15.14.1. Enteral beslenme ürünleri”
ee) “Diğer hastalılar” başlıklı (15) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler (15.15) ve (15.16) alt maddeler olarak ilave edilmiştir.
“15.15 Gastrostomi durumu
15.15.1 Enteral beslenme ürünleri
15.16 Periyodik Ateş
15.16.1 Canakimumab *”
MADDE 36- SUT eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde (Ek-2/A) aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Sefalosporinler” başlıklı (3. Kuşak Sefalosporinler ) işaretli maddenin (10) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
10SefdinirUH-P (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)

b) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddenin (10) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
10Sadece üre içeren preparatlarCilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir)

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddenin (8) numaralı alt maddesi uygulamadan kaldırılarak aşağıda yer alan düzenleme aynı madde numarası olarak yeniden düzenlenmiştir.
8Allantoin+ heparin + extractum cepae içeren kombine preparatlarPlastik cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.

ç) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddenin (16) numaralı alt maddesi uygulamadan kaldırılmıştır.
16MülgaMülga

d) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddenin (20) numaralı alt maddesi uygulamadan kaldırılarak aşağıda yer alan düzenleme aynı madde numarası olarak yeniden düzenlenmiştir.
20Siklopentolat HCL, Tropikamid, Fenilefrin HCL içeren göz damlalarıGöz hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. (Sağlık Bakanlığınca belirlenen diğer kurallara uyulacaktır.)

MADDE 37- SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (Ek-2/B) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a)50 numaralı maddeye aşağıdaki düzenleme (50.3) numaralı alt madde olarak ilave edilmiştir.
“50.3. Adenozin 250 mg/50 ml: Yalnızca diğer farmakolojik stres ajanlarının uygulanamadığı olgularda, miyokardiyal radyoizotop taraması (talyum yada teknesyum) yada ekokardiyografi ile birlikte kalp iskemisinin farmakolojik olarak provokasyonunda bu durumun tabelada belirtilmesi koşuluyla; test başına en fazla 1 flakon kullanılabilecektir.”
b)Aşağıda yer alan düzenleme (53) numaralı madde olarak ilave edilmiştir.
“53. Alprostadil 500 mcg/ml (Uzman hekimlerce)”
MADDE 38- SUT eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi”nde (Ek-2/C) aşağıdaki düzenlenmeler yapılmıştır.
a)10 numaralı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“10.Gonadotropinler (FSH, LH, HCG kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks, Setroreliks) (IVF, IUI, OI tedavilerinde 6.2.42 maddesi esasları geçerlidir.) (Çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerince de reçete edilebilir)”
b)22 numaralı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“22- Mesalazin”
c)37 numaralı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“37.İloprost trometamol (İntravenöz formları), Alprostadil 20 mcg/ml; (Üniversite, eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman hekim raporu ile yalnızca bu uzman hekimlerce)”
ç) 51 numaralı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“51.Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil): uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)”
MADDE 39 - SUT eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-2/G) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) “1111111100719” barkod numaralı “Prezista 600 Mg 120 Tb.” isimli ilaç listeden çıkartılmıştır.
b) Fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları, bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 40- SUT eki “Hasta Sevk Formu (EK-4/A)” bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 41- SUT eki “Kurumca Bedeli Karşılanacak Ortopedi Ve Travmatoloji Branşında Yer Alan Artroplasti Alanı Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/F) ‘ nde yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Listede “100.112” kodu ile yer alan ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) isimli malzemenin “Materyal” bölümünde yer alan ibare “COCR/TITANYUM” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede “Materyal” bölümünde sadece “COCR” veya sadece “TITANYUM” olarak yer alan ibareler “COCR/TITANYUM” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Listede “100.854”, “100.855” ve “100.856” kodları ile yer alan tıbbi malzemelerin “Ürün Tanımları” bölümleri “Radius başı komponenti (radius başı ve stem)” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Listede “100.106, 100.107, 100.151, 100.152, 100.405, 100.406, 100.552, 100.553, 100.613, 100.615, 100.665, 100.707, 100.708, 100.807” kodları ile yer alan tıbbi malzemelerin “Materyal” bölümlerinde yer alan mevcut ibarelerden sonra gelmek üzere, “, SEQUENTİAL HİGHLY CROSS LİNKED POLİETİLEN vb.” ibareleri eklenmiştir.
a) Listede “100.800, 100.801, 100.802, 100.803, 100.806, 100.807, 100.808, 100.809” kodları ile yer alan tıbbi malzemelerin “Tasarım Özellik” bölümlerindeki “/ TERS PROTEZ DAHİL” dahil ibareleri çıkarılmıştır.
b) Listede “100.350” kodu ile yer alan tıbbi malzemenin “Tasarım Özellik” bölümündeki “150-200 MM” ibaresi “150 MM ve üzeri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 42- SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Listede “GZ.11070” SUT kodu ile yer alan malzemenin ismi “Prizmatik tek” şeklinde, “GZ.11080” SUT kodu ile yer alan malzemenin ismi ise “Prizmatik çift” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listeye eklenen görmeye yardımcı tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 43- Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesinin (a) bendi 02/5/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 5 inci maddesi 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 11 inci maddesi bu Tebliğin yayım tarihinden 30 gün sonra,
ç) 10, 12 ila 30, 35 inci maddesinin (c), (n), (r), (t) ve (v) bentleri hariç diğer bentleri, 36 ila 38 numaralı maddeleri bu Tebliğin yayım tarihinden 5 iş günü sonra,
d) 35 inci maddesinin (c), (n), (r), (t) ve (v) bentleri, 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen bu Tebliğ eki (1) numaralı listede 1, 2, 24 ve 28 sıra numarası ile yapılan düzenlemeler hariç olmak üzere 39 uncu maddesi ile 42 nci maddesinin (b) bendi, 04/10/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen bu Tebliğ eki (1) numaralı listede 1 sıra numarası ile yapılan düzenleme 04/04/2011 tarihinden, 2 sıra numarası ile yapılan düzenleme 30/03/2011 tarihinden, 24 sıra numarası ile yapılan düzenleme 31/05/2011 tarihinden, 28 sıra numarası ile yapılan düzenleme 06/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 44- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


Liste – 1
YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (EK-2/G)
BARKODUİLAÇ ADIETKEN MADDEEŞDEĞER GRUBUFİYATI
11111111100716YONDELIS 1 MG.1 FLK.Trabectedin 1 mg. Flk.I298A2.370,00 €
21111111100799MULTAQ 400 MG. 60 TB.Dronedarone 400 mg. Tb.I342A106,55 €
31111111100867KRYSTEXXA 8 MG/ML 1x1 AMP.Pegloticase 8 mg/ml amp.I386A2.277,00 €
41111111100868WICK HUSTEN SIRUP 20 MG. 180 ML.Dextromethorphan 20 mg. ŞurupI055B11,40 €
51111111100869HUMULIN R U -500 IU 2,5 MG/ML 20 ML FLK.Concentrated human regular insuline 2,5 mg/ml flkI374A345,00 €
61111111100870ARGININE VEYRON 5 ML 1X20 AMP.(ORAL)L-Arginine chlorhydrate 5 ml. Amp.(Oral)I014D3,60 €
71111111100871CUVPOSA 1 MG/5 ML ORAL SOLUSYON 1X473 ML.Glycopyrrolate 1 mg/5 ml sol.I079B388,00 €
81111111100872TAFAMIDIS MEGLUMINE 20 MG. 30 CAPS.Tafamidis Meglumine 20 mg. Caps.I379A11.250,00 €
91111111100873CEPROTIN 500 IU 1 AMP.Protein-C concentrate 500 IU amp.I381A1.031,10 €
101111111100027PENTAGASTRIN 500 MCG/2 ML 5 AMP.Pentagastrin 500 mcg/2 ml ampI129A431,80 €
111111111100874NEULASTIM 6 MG/0,6 ML. 1 VIALPegfilgrastim 6 mg/0,6 ml amp.I389A445,00 €
121111111100875SAMSCA 30 MG 10 TB.Tolvaptan 30 mg tb.I341B910,00 €
131111111100876GILENYA 0,5 MG 28 CAPS.Fingolimod 0,5 mg. Caps.I390A1.995,00 €
141111111100877ARZERRA 100 MG. 3X5 ML. FLK.Ofatumumab 100 mg. Flk.I391A874,70 €
151111111100878ARZERRA 100 MG. 10X5 ML. FLK.Ofatumumab 100 mg. Flk.I391A2.835,40 €
161111111100879ANANDRON 150 MG 30 TB.Nilutamide 150 mg. Tb.I392A120,00 €
171111111100880MEPACT 4 MG POWDER FOR INFUSION 1 VIALMifamurtide 4 mg infüzyon için tozI393A2.917,00 €
181111111100881ZORAC GEL %0,1 60 G.Tazarotene %0,1 60 g. jelI394A36,90 €
191111111100882FOLOTYN 20 MG/ML VIALPralatrexate 20 mg/ml amp.I395A2.319,04 €
201111111100883PHENYLADE PHEBLOC 750 MG 1X550 TB.Large Neutral Aminoacids 750 mg tb.I235A280,00 €
211111111100884PROLIA 60 MG INJ. SOLUTION 1X1 SYRINGEDenosumab 60 mg. Sol.I396A285,00 €
221111111100885HYGROTON 25 MG. 100 TB.Chlorthalidone 25 mg. Tb.I397A5,90 €
231111111100886INVIRASE 500 MG 120 TB.Saquinavir Mesylate 500 mg tb.I148B418,80 €
241111111100142INVIRASE 200 MG 270 TB.Saquinavir Mesylate 200 mg tb.I148A322,00 €
251111111100887XYREM 500 MG/ML ORAL SOLUTION 1X180 MLSodium oxybate 500 mg/ml oral sol.I398A894,59 €
261111111100265ELMIRON 100 MG 100 TB.Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tbI131C159,50 €
271111111100150IRESSA 250 MG 30 CAPSULGefitinib 250 mg capI075A2.401,80 €
281111111100097PROGLICEM 25 MG 100 TB.Diazoxide 25 mg tbI056A22,10 €
291111111100691FUZEON 90 MG/ML 60 AMPEnfuvirtide 90 mg/ ml ampulI285A2.090,00 €
301111111100888LIQUID MAGNESIUM 1X16 OZ.Iyonik magnezyum sol.I399A39,50 €
311111111100889SODIUM DICHLOROACETATE 50 G. POWDERSodıum dichloroacetat 50 g. TozI318B253,00 €
321111111100890L-ISOLEUCINE 25 G. POWDERL-isoleucin 25 g. TozI387B10,50 €
331111111100891VALIN 25 G. POWDERValin 25 g. TozI337B19,50 €
341111111100892ANCOTIL 2,5 G. 5X250 ML SOLUTION FOR INFUSION BOTTLEFlucytosine 2,5 g sol.I070B273,30 €
351111111100893REKAWAN 1000 MG 50 FİLM TB.Potassium chloride 1000 mg. Tb.I400A5,30 €
361111111100894MAGNESIO CLORURO 110 MG. 230 CAPS.Magnesium chloride 110 mg. Caps.I401A15,70 €
371111111100220DANTRIUM 20 MG. 12 AMP.Dantrolen Sodium 20 mg ampI051A857,00 €
381111111100234DANTROLEN 20 MG. 12 FLK.Dantrolen Sodium 20 mg flk.I051A850,00 €
391111111100895VOTRIENT 400 MG. 60 TB.Pazopanib 400 mg. Tb.I402A3.630,80 €
401111111100896TREOSULFAN 5 G. 5 VIALTreosulfan 5 g. Amp.I306A1.586,69 €
411111111100897COLCHICUM COMP. DROPS 1X100 ML(0,5 MG/ML)Colchicine 0,5 mg/ml sol.I045D13,65 €
421111111100898CLIPPER 5 MG. 30 TB.Beclametasone dipropionate 5 mg. Tb.I403A103,95 €
431111111100899ROACTEMRA 200 MG. 10 ML. 1 AMP.Tocilizumab 200 mg amp.I359 C565,00 €
441111111100824ACTEMRA 400 MG 20 ML 1 AMP.Tocilizumab 400 mg.amp.I359B1.110,00 €
451111111100823ACTEMRA 80 MG 4 ML 1 AMP.Tocilizumab 80 mg.amp.I359A230,00 €
461111111100777AMYTAL SODIUM 500 MG.1 ENJ.Amobarbital sodyum 500 mg enj.I331A704,14 $

Liste -2
HASTA SEVK FORMU
EK-4/A
FORMU DÜZENLEYEN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU: …………………………………………………

Sevk Tarihi:......../......./20….

Sevki yapan birim: .......................................................................................................


Genel sağlık sigortalısının Adı Soyadı : ............................................. T.C.Kimlik No.....................................
Hastanın Adı Soyadı : ............................................... T.C.Kimlik No.....................................
Hastanın Doğum Yeri / Tarihi :..........................................................................................
Dosya No : ................................................. Protokol No :............................


Tanı :........................................................................................................................................

Sevk gerekçesi (*) : …………………………………………………………………………

Sevk Edildiği Branş : ………………………………………………………………………

Gideceği Şehir : ………………………………………………………………………

Sevk Vasıtası : ………………………………………………………………………

Refakatçi gerekçesi (**): …………………………………………………………………..
Sevk Eden Hekim :
Kaşe (****)
İmza


MÜRACAAT EDİLEN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU: …………………………………….

Sevk nedeniyle müracaat edilen sağlık kurum/kuruluşuna başvuru tarihi :......../......./20…

Müracaat edilen sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış tarihi :......../......./20…

……/……/20….- ……/……/20…. tarihleri arasında ayaktan tedavi görmüştür.

……/……/20….- ……/……/20…. tarihleri arasında yatarak tedavi görmüştür.

Refakatçi durumu (***): ………………………………………………………….

Düzenleyen hekim :
Kaşe (****)
İmza(*) Gerekli teşhis ve tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzman hekiminin bulunmaması vb. tıbbi nedenlerin belirtilmesi gerekmektedir.
(**) Refakatin tıbben gerekli olduğunun gerekçesi ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir.
(***) Refakatli olarak gelindiğinin/kalındığının hekim tarafından belirtilmesi gerekmektedir.
(****) Kaşede yer alması gereken diğer bilgiler yanında hekimin çalıştığı sağlık hizmeti sunucusunun adının da yer alması (yoksa hekim tarafından elle yazılmış olması) gerekir.
SEVK FORMUNUN ASLI MÜRACAAT EDİLEN SAĞLIK KURUM/KURULUŞUNDAN AYRILIŞ AŞAMASINDA HASTAYA VERİLECEKTİR.
Liste-3
GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
Sıra NoSUT KODUÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)FİYAT (TL)
114GZ.10215SPH 8-10 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm71,18
115GZ.10216SPH 8-10 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
116GZ.10245SPH 10-13 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm71,18
117GZ.10246SPH 10-13 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
118GZ.10265SPH 13-16 Kolormatik 65 mm52,88
119GZ.10285SPH 16-20 Kolormatik 65 mm52,88
120GZ.10305SPH 21 ve daha fazla Kolormatik 65 mm52,88
121GZ.10495SPH/CYL 8-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
122GZ.10525SPH/CYL 10-2 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm71,18
123GZ.10526SPH/CYL 10-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
124GZ.10545SPH/CYL 13-2 Kolormatik 65 mm61,02
125GZ.10565SPH/CYL 16-2 Kolormatik 65 mm61,02
126GZ.10585SPH/CYL 20-2 Kolormatik 65 mm61,02
127GZ.10605SPH/CYL 21 ve daha fazla Kolormatik 65 mm61,02
128GZ.10825SPH/CYL 10-4 Kolormatik 65 mm52,88
129GZ.10826SPH/CYL 10-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm71,18
130GZ.10827SPH/CYL 10-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
131GZ.10845SPH/CYL 13-4 Kolormatik 6552,88
132GZ.10865SPH/CYL 16-4 Kolormatik 65 mm52,88
133GZ.10885SPH/CYL 20-4 Kolormatik 65 mm52,88
134GZ.10905SPH/CYL 21 ve daha fazla Kolormatik 65 mm52,88
135GZ.10996SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm76,27
136GZ.10925SPH/CYL 2-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm71,18
137GZ.10926SPH/CYL 2-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
138GZ.10955SPH/CYL 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm71,18
139GZ.10956SPH/CYL 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm76,27
140GZ.10971SPH/CYL 6-6 Kolormatik 65 mm52,88
141GZ.10981SPH/CYL 8-6 Beyaz 60 mm61,02
142GZ.10982SPH/CYL 8-6 Kolormatik 6552,88
143GZ.10991SPH/CYL 10-6 Beyaz 60 mm61,02
144GZ.10992SPH/CYL 10-6 Kolormatik 65 mm52,88
145GZ.11091Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (1 Kutu 6 adet)50,00
146GZ.11101Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (2 Kutu 12 adet)100,00

http://www.memurlar.net/haber/209438/
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 09-09-2017, 14:08   #2
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

*****09 Eylül 2017 -

Sosyal Ağlarda Paylaş

Paylaş

0

Paylaş

Paylaş

Paylaş

Paylaş

*****Yorum Oku/Yaz

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –*****24/3/2013*****tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “(1), (3) ve (9)” ibaresi “(1) ve (3)” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9” ibaresi “60/c-1 veya 60/c-3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –*****Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde ve aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “EK-2/C Listesindeki” ibarelerinden sonra gelen “Koklear” ibareleri “işitsel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –*****Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.4.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “işlemler” ibaresi ile “ve vakıf üniversiteleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 2.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9” ibaresi**********“60/c-1 veya 60/c-3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –*****Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden” ibaresi “3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 –*****Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “gözetiminde” ibaresi “sorumluluğunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 –*****Aynı Tebliğin 2.4.4.F-4 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2.4.4.F-2(5) fıkrasında belirtilen fizik tedavi ve*****rehabilitasyon*****tedavileri için uygulanan, sağlık raporu sayısı, bölge, seans kontrolleri hesaba katılmaz.”

MADDE 7 –*****Aynı Tebliğin 2.4.4.F-6 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“2.4.4.F-6 - Spor hekimliği ile tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatoloji*****uygulamaları

(1) Resmi sağlık kurumlarında görevli; spor hekimlerince sunulan spor hekimliği uygulamalarının bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için bu hekimler tarafından, tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatoloji*****uzman hekimlerince sunulan tıbbi ekoloji ve*****hidroklimatoloji*****uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanabilmesi için bu uzman hekimler tarafından sağlık raporu düzenlenmesi gereklidir. Düzenlenecek raporda uygulanacak tedavi ve tedavi süresi belirtilecektir.

(2) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve*****rehabilitasyon*****uygulamalarına ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Bölge, seans ve sağlık raporu sayılarının kontrollerinde 2.4.4.F-2(5) fıkrasında belirtilen bölge, seans ve sağlık raporu sayıları da hesaba katılır.

(3) Spor hekimliği ile tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatoloji*****uzman hekimlerince SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları SUT eki EK-2/C Listesindeki “P915030” kodlu işlem puanı esas alınarak faturalandırılır.”

MADDE 8 –*****Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “U1*****ve*****U2” ibaresi “U1,*****U2*****ile*****U4” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler*****dahil*****olup ayrıca faturalandırılamaz.”

MADDE 9 –*****Aynı Tebliğin 2.6.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56*****ncı*****maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2*****nci*****maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalar, 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malulleri, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişilerin yerleşim yeri dışına*****sevki**********için**********birinci fıkranın (a) bendinde yer alan şartlar aranmaz.”

MADDE 10 –*****Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56*****ncı*****maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2*****nci*****maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalar, 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malulleri, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişiler için birinci fıkrada yer alan şartlar aranmaz.”

MADDE 11 –*****Aynı Tebliğin 2.6.9 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(1), (3) ve (9)” ibaresi “(1) ve (3)”**********şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 –*****Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Onuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin düzenlenen sağlık raporlarına istinaden temin edilen tıbbi malzeme reçeteleri, Kurum kayıtlarında yer alan malzeme bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar düzenlenebilir.”

b) On yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a ) SUT ve eki listelerinde yer alan tıbbi cihazları temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde yer alan fiyatları aşmıyor ise bu fiyatlar üzerinden Kurumca karşılanır.

b) SUT’ ta yer alan fiyatlarla temin edilemeyen*****ortez/protez*****ve diğer iyileştirici araç ve gereçler ile SUT’ ta yer almayan her türlü*****ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlere, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılacak protokol/sözleşme kapsamında, bu hastanede oluşan ve/veya oluşturulacak komisyon/kurulca ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi ve ihtiyacın hastanece karşılanarak Kuruma faturalandırılması halinde fatura tutarı üzerinden ödenir.”

MADDE 13 –*****Aynı Tebliğin 3.2.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “işletme gideri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.*****

“Bu*****fiyatlara**********Kurum*****bilgi işlem sistemi tarafından %12 işletme gideri ilave edilir.”*****

MADDE 14 –*****Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüberküloz ilaçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda*****kemoterapi*****ilaçları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 –*****Aynı Tebliğin 4.2.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hastalığın diğer hastalık*****modifiye*****edici ilaçlardan*****sulfasalazin*****veya*****methotrexat*****ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının*****kontrendike*****olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 –*****Aynı Tebliğin 4.2.1.C-8 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.1.C-8 –*****Vedolizumab

(1)*****Fistülize, şiddetli veya aktif*****luminal*****Crohn*****hastalığında;**********en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen hastalarda, ilacın başlangıç tedavileri sonrasında idame dozunun sekiz haftada bir 300 mg olması koşuluyla,**********ilacın kullanım dozu ve kullanım süresini belirten 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedavinin 4 üncü ayında tedaviye cevap alınamaması (hastalığa yanıt*****kriteri:*****Crohn*****Hastalık Aktivite İndeksi’*****nde*****70 puanlık düşüşün olmaması) durumunda tedavi kesilir.*****Crohn*****Hastalık Aktivite İndeksi’*****nde*****70 puan üzerinde düşüş olması halinde, ilacın dozu ve süresinin belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Sağlık kurulu raporunda, gastroenteroloji, genel cerrahi uzman hekimlerinden en az biri yer almalıdır. Sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, bu hekimler ile iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir ve sağlık kurum/kuruluşlarında klinik koşullarda uygulanır.

(2)*****Ülseratif*****kolit hastalığında; en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen hastalarda, şiddetli aktif*****ülseratif*****kolit bulgularının devam etmesi halinde, ilacın başlangıç tedavileri sonrasında idame dozunun sekiz haftada bir 300 mg olması koşuluyla, üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi veya genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzman hekimler ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.”

MADDE 17 –*****Aynı Tebliğin 4.2.6.B numaralı maddesinde yer alan “En az bir” ve “sağlık kurulu raporu ile” ibarelerinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 –*****Aynı Tebliğin 4.2.8.A numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “çocuk metabolizma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, geriatri, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.*****Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.”

MADDE 19 –*****Aynı Tebliğin 4.2.10 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.10.A-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hasta adına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya” ibaresi eklenmiştir.

b) 4.2.10.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gastroenteroloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları,” ibaresi eklenmiştir.

c) 4.2.10.C-2 numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “çocuk metabolizma” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibareleri eklenmiştir.

ç) 4.2.10.Ç-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çocuk metabolizma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibaresi eklenmiştir.

d) 4.2.10.D-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çocuk metabolizma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibaresi eklenmiştir.

e) 4.2.10.E numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tedavisinde” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “en az bir” ibarelerinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya” ibaresi ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “dayanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları,”**********ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 –*****Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Üçüncü fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o)*****Erlotinib;*****epidermal*****büyüme faktörü reseptörü (EGFR) gen*****exon*****19*****delesyonu*****ve/veya*****exon*****21 (L858R) mutasyonu, akredite bir*****laboratuvarda*****gösterilmiş*****metastatik*****nonskuamöz*****küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının birinci basamak tedavisinde ve yukarıda tanımlanan mutasyon ve*****delesyonu*****olan*****nonskuamöz*****küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında bir basamak*****kemoterapi*****sonu*****progresyonunda*****ikinci basamak tedavisinde*****progresyona*****kadar bu durumların belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. Reçeteye genetik tetkik sonucu eklenir.”

b) Üçüncü fıkrasının (t) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “KRAS” ibaresi “RAS”**********şeklinde değiştirilmiştir.

c) Üçüncü fıkrasının (y) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2)*****Skuamoz*****hücreli baş ve boyun kanseri*****endikasyonunda;

a) ECOG performans skoru 0-1 olan yassı hücreli*****nüks*****ya da*****metastatik*****nazofarenks*****dışı baş-boyun kanserlerinde birinci basamakta platin ve 5-Fluorourasil*****içeren*****kemoterapi*****rejimi ile kombine olarak kullanılır.

b)*****Sisplatin*****ile tedavi edilemeyen,*****kreatinin*****klirensi*****55 ml/dk*****olan ve/veya orta-ileri derece kalp yetmezliği olan hastalarda*****lokal-ileri evre hastalıkta radyasyon tedavisi ile kombine olarak kullanılır.

*****Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.”

***************ç)**********Üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“jj) Arsenik*****trioksit:*****Pro-miyelositik*****lösemi /retinoik*****asit reseptör alfa (PML/RAR-alfa) geni varlığı ve/veya t(15;17)*****translokasyon*****varlığı ile karakterize*****relapslı/refrakter*****akut*****promiyelositik*****lösemili (APL) yetişkin hastalarda,*****remisyon*****indüksiyonu ve*****konsolidasyon*****(kurtarma tedavisi) için kullanılır.**********Önceki tedavi*****retinoid*****(ATRA) ve*****kemoterapi*****içermelidir. Diğer lösemi tiplerinde kullanılmaz. Bu durumların belirtildiği hematoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösteren sağlık kurulu raporuna dayanılarak,**********yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 21 –*****Aynı Tebliğin 4.2.15.D numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığında yer alan “rivaroksaban” ibaresinden sonra gelmek üzere “,*****edoksaban” ibaresi eklenmiştir.

b) Aynı maddenin 4.2.15.D-1 numaralı alt maddesinin başlığında yer alan “rivaroksaban” ibaresinden sonra gelmek üzere “,*****edoksaban” ibaresi eklenmiştir.

c) Aynı maddenin 4.2.15.D-1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “apiksaban”**********ibarelerinden sonra gelmek üzere “ veya*****edoksaban” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22 –*****Aynı Tebliğin 4.2.16 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya çocuk gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,”

MADDE 23 –*****Aynı Tebliğin 4.2.23 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığında yer alan “posakonazol” ibaresinden sonra gelmek üzere “(oral süspansiyon ve tablet formu)” ibaresi eklenmiştir

b) Maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “tedavisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnızca oral süspansiyon formu kullanılır” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24 –*****Aynı Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “,*****vilanterol*****ve” ibaresi “ve*****vilanterol+flutikazon,*****vilanterol+umeklıdınyum,*****tiotropium+olodaterol” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 –*****Aynı Tebliğin 4.2.27 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.27.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “4 doza” ibaresi “3 doza (3*****dahil)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “12 doza” ibaresinden sonra gelmek üzere “(12 dahil)” ibaresi eklenmiştir.

b) 4.2.27.A numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6)*****İmmün*****tolerans tedavisi (İTT); sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, üç hematoloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,**********sadece hematoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. İTT tedavisi açısından maksimum tedavi süresi 1 yıldır. Tedavi süresinin tamamlanması sonrasında hastanın İTT tedavisine vermiş olduğu yanıtın belirtildiği sağlık kurulu raporu da düzenlenecektir. Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler istendiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere bu dosyada muhafaza edilecektir.

a) Tedaviye başlama kriterleri; 11 (on bir) yaşından gün almamış, faktör düzeyi %1 ve altında, inhibitör*****titreside 10 BU (bethesda*****ünitesi)**********(10 değeri*****dahil) arasında olan HR*****titrajlı*****inhibitörlü hemofili-A tanılı hastalarda İTT’ ne başlanabilir. İTT için kötü yanıt*****kriterleri*****taşıyan hastalarda (inhibitör tanısı üzerinden 5 yıl geçmiş olması veya tepe inhibitör*****titresinin*****200 BU/ml’nin*****üzerinde olması) İTT tedavisi Kurumca karşılanmaz (Bu kriterlerin raporda belirtilmesi gerekir.).

b) İTT uygulama doz ve süresi;

1)*****İmmun*****tolerans tedaviye haftada 3 kez 50 IU/kg dozunda en az 6 ay süreyle uygulanacak şekilde başlanır. İlaçlar aylık dozlar halinde reçete edilir. Bu süre sonunda*****FVIII:C*****aktivitesi ve inhibitör*****titresine*****bakılır.**********%20 ve üzerinde inhibitör*****titresinde*****azalma olması halinde bu durumun raporda belirtilmesi koşuluyla 6 ay süreli yeni rapor düzenlenerek tedaviye devam edilebilecektir.*****FVIII:C*****aktivitesinin ≥ % 66 olarak saptanması durumunda İTT tedavisi sonlandırılacak olup, bu hastalarda Tebliğin 4.2.27*****nci*****maddesi kapsamında tedaviye devam edilecektir.

2) İTT tedavisi esnasında akut kanaması ve/veya cerrahi girişim gerekli olan hastalarda mevcut bypass edici ajanlar ile SUT hükümleri doğrultusunda kanama tedavisi uygulanabilir ve aynı zamanda İTT tedavisi de sürdürülür. Bu tedaviler dışında İTT tedavisi görmekte olan hastalara bypass edici ajanlar kullanılmaz. Tedaviye 10 (on) günden fazla ara verildiği takdirde İTT tedavisine devam edilmeyecek olup, bu hastalarda Tebliğin 4.2.27*****nci*****maddesi kapsamında tedaviye devam edilecektir. Söz konusu tedaviler için*****endikasyon*****uyumu aranacaktır.”

c) 4.2.27.D numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.27.D -*****Eltrombopag*****kullanım ilkeleri

4.2.27.D.1-*****İmmün*****trombositopenik*****purpura*****endikasyonunda*****eltrombopag*****kullanım ilkeleri

(1) Diğer tedavilere (kortikostreoid*****ve*****immünoglobulinler*****ve*****splenektomiye)**********dirençli ya da*****kortikostreoid*****ve*****immünoglobulinlere*****dirençli ve*****splenektominin*****kontrendike*****olduğu/yapılamadığı ya*****da**********splenektomi*****sonrası*****nükseden durumlarda, 1 yaşından itibaren*****trombosit*****sayısı 30.000’in altında olan kanamalı kronik*****immün*****trombositopenikpurpura*****hastalarında tedaviye başlanır.

(2) 1-5 yaş arası*****pediyatrik*****popülasyonda başlangıç dozu günde bir kez 25 mg, 6-17 yaş arası*****pediyatrikpopülasyon*****ile erişkin popülasyonda başlangıç dozu günde bir kez alınan 50*****mg'dır. 2 haftalık tedaviye rağmen*****trombosit*****sayısının 50.000’in altında olması durumunda doz 75*****mg’a*****çıkarılabilir.*****Trombosit*****sayısının 150.000’i aşması durumunda günlük tedavi dozu 25 mg basamaklarla azaltılmalıdır. Her doz değişikliğinde*****trombosit*****sayısı raporun açıklama bölümünde belirtilir.

(3)*****Trombosit*****sayısının 250.000 üzerine çıkması veya günlük 75 mg’*****lık*****tedavi dozuna rağmen 4 haftalık tedavi sonrası*****trombosit*****sayısının 30.000’ in altında kalması durumunda tedavi sonlandırılır.

(4)*****Trombosit*****sayısı 250.000’ i aştığı için tedavisi kesilen vakalarda*****trombosit*****sayısı 100.000 ve altına düştüğünde 25 mg’*****lık*****günlük doz ile tedaviye yeniden başlanır.

(5) Bu durumların belirtildiği, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Raporda kullanılacak ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi yer alır. Yenilenen her raporda hastanın bir önceki raporunda yer alan*****trombosit*****değerleri ve ayrıca tedaviye başlangıç*****kriterleri*****ve başlangıç tarihi belirtilir.

4.2.27.D.2- Kazanılmış ağır*****aplastik*****anemi*****endikasyonunda*****eltrombopag*****kullanım ilkeleri

(1) Önceki*****immün*****sistemi baskılayıcı tedaviye dirençli olan ve yoğun ön tedavi görmüş olup*****allojenik*****kök hücre*****transplantasyonu*****için uygun olmayan ve hayatı tehdit eden organ kanaması olan,*****trombosit*****sayısı < 20.000 olan*****edinsel*****şiddetli*****aplastik*****anemili (SAA) erişkin hastalarda tedaviye başlanır.

(2) Tedaviye başlandıktan sonra etkin dozu almasına rağmen 12 hafta sonunda*****trombosit*****sayısı 20.000’ in altında ise ilaç kesilir. Transfüzyon ihtiyacı olmayan ve*****trombosit*****sayısı 20.000’ in üzerinde olan hastalarda ilaca devam edilebilir. Tedavi sırasında hasta*****trombosit*****transfüzyonuna bağımlı olursa ve hematolojik yanıt kaybı olursa ilaç kesilir.

(3) Bu durumların belirtildiği üçüncü basamak hastanelerde hematoloji uzman hekiminin yer aldığı üç ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Her doz değişikliğinde*****trombosit*****sayısı raporun açıklama bölümünde belirtilir. Her raporda hastanın transfüzyona bağımlı olmadığı ve hematolojik yanıt kaybı oluşmadığı belirtilir.”

MADDE 26 –*****Aynı Tebliğin 4.2.28.A numaralı maddesinin başlığında yer alan “antihipertansiflerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya*****asetilsalisilikasitle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27 –*****Aynı Tebliğin 4.2.33.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)*****Ranibizumab*****ve*****aflibersept; hasta*****anamnezi, FFA (kontrendikasyonu*****yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek 4 (dört) ila 6 (altı) hafta arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Yükleme dozları arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 (altı) haftanın üzerine çıkması söz konusu olduğu takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerekmektedir. Yükleme dozunun tamamlanması sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik*****koherens*****tomografileri*****(OKT) değerlendirilir. Tedavinin devamında bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Devam tedavisi, ilacın Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı*****endikasyonu/kullanım şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda sürdürülecektir. Tedaviye alınan olumlu cevaba göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı*****endikasyonu/kullanım şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda tedaviye ara verilmesi durumunda yeniden tedavi, başlangıç*****kriterlerine*****uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden ara vermeden önce kullanılan ilaç ile mümkündür. Bu durumda yeniden yükleme dozu şartı aranmayacaktır. Tedavide ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra devam edecek tedaviler esnasında yapılacak değerlendirme sonucuna göre, hekim tarafından uygun görülen durumda başlangıç*****kriterlerine*****uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkün bulunmaktadır. İlaç değişimi yapıldığında yeniden yükleme dozu yapılması şartı aranmayacaktır.**********Yükleme dozu tamamlanmaksızın ilaç değişimi hasta bazında Sağlık Bakanlığı*****endikasyon*****dışı ilaç kullanımı onayına istinaden mümkündür.”

b) Maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.”

MADDE 28 –*****Aynı Tebliğin 4.2.33.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin ikinci fıkrasında yer alan “birer ay” ibaresi**********“4 (dört) ila 6 (altı) hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır. Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.

(6) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.”

MADDE 29 –*****Aynı Tebliğin 4.2.33.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “FFA” ibarelerinden sonra gelmek üzere “(kontrendikasyonu*****yoksa)” ibaresi eklenmiştir.

b) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır. Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.”

MADDE 30 –*****Aynı Tebliğin 4.2.33.D numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)*****Ranibizumab*****tedavisine, 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek 4 (dört) ila 6 (altı) hafta arayla 3 kez yükleme dozuyla,*****aflibersept*****tedavisine 5 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek 4 (dört) ila 6 (altı) hafta arayla en az 3 en fazla 5 doza kadar yükleme dozuyla başlanır.*****Deksametazon*****intravitreal*****implant*****için yükleme dozu uygulaması bulunmamaktadır. Yükleme dozları arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 (altı) haftanın üzerine çıkması söz konusu olduğu takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerekmektedir.

(3) Yükleme dozunun tamamlanması sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik*****koherens*****tomografileri*****(OKT) değerlendirilir. Tedavinin devamında bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Devam tedavisi, ilacın Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı*****endikasyonu/kullanım şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda sürdürülecektir. Tedaviye alınan olumlu cevaba göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı*****endikasyonu/kullanım şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda tedaviye ara verilmesi durumunda yeniden tedavi, başlangıç*****kriterlerine*****uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden ara vermeden önce kullanılan ilaç ile mümkündür. Bu durumda yeniden yükleme dozu şartı aranmayacaktır.

(4)*****Ranibizumab*****ve*****aflibersept*****arasında ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra devam edecek tedaviler esnasında yapılacak değerlendirme sonucuna göre, hekim tarafından uygun görülen durumda başlangıç*****kriterlerine*****uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkün bulunmaktadır. İlaç değişimi yapıldığında yeniden yükleme dozu yapılması şartı aranmayacaktır. Yükleme dozu tamamlanmaksızın ilaç değişimi hasta bazında Sağlık Bakanlığı*****endikasyon*****dışı ilaç kullanımı onayına istinaden mümkündür.”

b) Maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.*****Deksametazon*****intravitreal*****implant,*****ranibizumabve*****aflibersept*****etkin maddeli ilaçlar ile aynı gün içerisinde olmamak kaydıyla uygulanabilecektir. (Aynı gözde diyabetik*****maküler*****ödemde 7*****implanttan*****fazla tekrar edilmesi gereken durumlar için hasta bazında Sağlık Bakanlığı*****endikasyon*****dışı ilaç kullanımı onayı aranır.)”

MADDE 31 –*****Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)*****Analog*****insülinler,*****pioglitazon,*****pioglitazonun*****oral*****kombinasyonları*****veya*****pioglitazonun*****insülin*****ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

a) 300 IU/ml*****insülin*****glarjin*****içeren ilaçlar; günlük*****insülin*****ihtiyacı yüksek olan (100 IU/gün) veya uzun etkili*****insülin*****kullandığı halde gece hipoglisemi riski yüksek olan veya*****brittle*****tip 1 diyabeti olan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.

b)*****İnsülin*****degludek+insülin*****aspart*****kombinasyonu;*****analog*****karışım veya uzun etkili*****insülinlerden*****birini kullanmış olmasına rağmen kan şekeri*****labil*****seyreden ve/veya sık*****hipoglisemik*****olay geçiren ve/veya hipoglisemi riski yüksek ya da*****regülasyon*****sağlanamayan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.”

b) Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “linagliptin” ibaresinden sonra gelmek üzere “,*****alogliptin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32 –*****Aynı Tebliğin 4.2.46 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Pirfenidon” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve*****Nintedanib” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2)*****Pirfenidon*****ve*****Nintedanib*****etken maddesini içeren ilaçlar;

a) Bağ dokusu belirteçleri açısından*****romatoloji*****konsültasyonu*****alınmış, IPF tanısı biyopsi ile ve/veya aşağıda belirtilen uluslararası kriterlere göre konmuş olan hastalarda tedaviye başlanır.

1)*****Toraks*****yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı*****tomografi*****(HRCT) raporu, (raporun tarih ve sayısının sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması)

2)*****Karbonmonoksit*****difüzyon kapasitesini (DLCO) de içeren ayrıntılı solunum fonksiyon testleri (DLCO-DLCO/VA-DLCO/VA/ADJ değerlerinin raporda belirtilmesi ve DLCO/VA/ADJ değerinin %30-90 arası olması.

b) Tedavinin devamı için hasta 6 ayda bir değerlendirilir. DLCO/VA/ADJ değerinde atak dönemi dışındaki ölçümde başlangıca göre %15 düşme (progresyon) olması halinde tedavi kesilir. Tedavinin devamı için başlangıca göre %15 düşme olmadığı her raporda belirtilmelidir.

Bu durumların belirtildiği üçüncü basamak sağlık kurumlarında üç göğüs hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm göğüs hastalıkları uzman hekimlerince*****reçetelenir.

(3)*****Pirfenidon*****ve*****Nintedanib*****etken maddeleri arasında tedavi geçişlerinde; tedaviye yanıtsızlık (progresyon)*****kriteri*****veya*****intolerans*****şartı (ilaca bağlı yan etki) aranır. Bu durum sağlık kurulu raporlarında belirtilmelidir.”

MADDE 33 –*****Aynı Tebliğin 4.2.47 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süreli” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 –*****Aynı Tebliğin 4.2.48 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çocuk*****endokronoloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35 –*****Aynı Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasında yer alan “6”**********ibaresi “4”**********şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen*****kriterlere*****uyan hastalara (invaziv/noninvaziv*****mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın) tedavi başlanır. Tedavi sürecinde SMA’*****dankaynaklı*****invaziv*****mekanik solunum desteği ihtiyacı geliştiği saptanan veya*****invaziv*****mekanik solunum desteği ihtiyacı devam eden hastalarda tedaviye son verilir. Enfeksiyon vb. durumlardan dolayı*****invaziv*****mekanik solunum desteği alan ve sebep ortadan kalktıktan sonra solunum desteği ihtiyacı kalkan hastalarda tedavi kesilmez.

ç) Sağlık Bakanlığınca hastaların klinik değerlendirmelerini yapmak üzere değerlendirme ekipleri oluşturulur, değerlendirme*****kriterleri*****ve hasta takiplerinin yapılacağı merkezler belirlenir. Hastaların klinik değerlendirmeleri belirlenen*****kriterler*****çerçevesinde ve periyotta bu merkezlerdeki sorumlu hekimler ve değerlendirme ekiplerince yapılır. Hastaların klinik değerlendirmelerinde*****Hammersmith*****Infant*****Neurological*****Examination*****(HINE) veya*****HammersmithFunctional*****Motor*****Scale*****Expanded*****(HFMSE) veya*****The*****Children’s*****Hospital*****of*****Philadelphia*****Infant*****Test of*****Neuromuscular*****Disorders*****(CHOP INTEND) adı verilen nörolojik ve motor*****skalalar*****kullanılır. Değerlendirme sonrası raporlar, “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu”*****na*****sunulur. Tedaviyi sonlandırma veya tedaviye devam etmeye dair nihai karar bu komisyon tarafından verilir.”

MADDE 36 –*****Aynı Tebliğin*****4.3*****numaralı maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı nedeniyle, bu fıkra kapsamında yapılan hesaplama sonucu bulunacak tutarın fazla olması halinde, bu durumdaki ilaca ilişkin MEDULA sistemi kayıtları, EK-4/C’dekayıtlı fiyatının EK-4/A Listesine giriş talep tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden TL karşılığına çevrilerek*****SUT’un*****4.4.1 maddesinde tanımlı*****baz*****iskontonun*****uygulanmasını müteakip bulunacak tutar üzerinden yapılır.”

MADDE 37 –*****Aynı Tebliğin 5.2.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a ) Fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9” ibareleri “60/c-1 veya 60/c-3” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Fıkranın (f) bendinde yer alan**********“manuel*****olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38 –*****Aynı Tebliğ eki Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)’*****nde*****aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeye**********“703810” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

“

703991

Videonistagmografi*****(VNG)

*****

704020

Çocuk işitme eğitimi, her bir seans

*****

*****

”

b) Listeye**********“804280” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

“

804281

MR*****T2****** kardiyak

*****

*****

”

c) Listeye**********“804410” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

“

804411

MR*****T2****** karaciğer

*****

804412

MR*****enteroklizis

*****

804413

MR,*****fetal

*****

804414

MR*****sisternografi

*****

804415

MR, difüzyon*****tensör*****görüntüleme,traktografi

*****

804416

MR 3-boyutlu Görüntüleme

*****

*****

”

MADDE 39*****– Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’*****nde*****aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “610820” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

1519

610820

ESWT

Ekstrakorporal*****şok dalgası, tek seans.

(En fazla 5 seans ödenir.)

42,16

*****

”

b) Listede yer alan “701580” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2973

701580

*****Adale testi

Ortopedi ve*****travmatoloji, nöroloji, spor hekimliği, tıbbi ekoloji ve*****hidroklimatolojiuzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

8,09

*****

”

c) Listede yer alan “701600” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2975

701600

Bilgisayarlı*****izokinetik*****test

Spor hekimliği uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

***************25,13

*****

”

ç) Listede yer alan “701610” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2976

701610

Denge/koordinasyon testleri

Nöroloji, beyin cerrahi, spor hekimliği, KBB, tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatolojiuzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

***************22,61

*****

”

d) Listede yer alan**********“701620” SUT kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2977

701620

Duyu-algı-motor değerlendirmesi

Nöroloji, beyin cerrahi,**********spor hekimliği, tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatoloji*****uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

22,61

*****

”

e) Listede yer alan “701630” SUT kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2978

701630

Eklem hareket açıklığı ölçümü

Ortopedi ve*****travmatoloji,*****romatoloji, spor hekimliği, tıbbi ekoloji ve*****hidroklimatolojiuzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

15,01

*****

”

f) Listede yer alan**********“701640” SUT kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2979

701640

El beceri testleri

Nöroloji uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

22,61

*****

”

g) Listede yer alan**********“701650” SUT kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2980

701650

Elektrodiagnostik*****testler

Nöroloji uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

25,13

*****

”

ğ) Listede yer alan**********“701660” SUT kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2981

701660

Günlük yaşam aktiviteleri testi

Nöroloji, tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatolojiuzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

25,13

*****

”

h) Listede yer alan “*****701670” SUT kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

*****2982

701670

Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek*****ekstremite)

Ortopedi ve*****travmatoloji, spor hekimliği, tıbbi ekoloji ve*****hidroklimatoloji*****uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

25,13

*****

”

ı)**********Listede yer alan**********“701690” SUT*****kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

*****2984

701690

Nörofizyolojik*****değerlendirme

Nöroloji uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

25,13

*****

”

i)Listede yer alan “701700”*****SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2985

701700

Postur analizi

Ortopedi ve*****travmatoloji, beyin cerrahi,*****romatoloji, spor hekimliği, nöroloji, tıbbi ekoloji*****hidroklimatolojiuzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

22,61

*****

”

j) Listede yer alan “701710”*****SUT*****kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

*****2986

701710

Skolyoz*****değerlendirmesi

Ortopedi ve*****travmatoloji, tıbbi ekoloji ve*****hidroklimatoloji, beyin cerrahi uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

25,13

*****

”

k) Listede yer alan**********“701720”*****SUT*****kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2987

701720

Yürüme analizi

Spor hekimliği, nöroloji ve tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatoloji*****uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

25,13

*****

”

l) Listede yer alan**********“701730”*****SUT*****kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2988

701730

Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz)

Spor hekimliği uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

30,02

*****

”

m) Listede yer alan**********“701740” SUT*****kodlu*****işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

*****2990

701740

Coldpack

Spor hekimliği, tıbbi*****ekoloji*****ve*****hidroklimatoloji*****uzman hekimlerince de uygulandığında faturalandırılır.

4,05

*****
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-29-2020, 15:44   #3
Raclerdteeks
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Custom writing Custom writing Custom writing

Top Write My Essay No Plagiarism Reviews!

You can get paper writing companies for almost any subject or type of essay. We provide assistance for nursing essays, admissions essays, scholarship essays, and extra. Because we care about your academics and private objectives we offer what you need at a good https://www.wishlistr.com/sarah56 worth without sacrificing high quality. When you're restricted in time, budget, and resources in your essay, skilled paper writing services might be the reduction you need.
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
değişiklik, sağlık uygulama tebliği, sosyal güvenlik kurumu, sut, yapıldı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Uzmanlık öğrencileri sağlık ve eş durumu mazeretleri ile uzmanlık eğitimi gördükleri kurumu değiştirebilirler mi? aerol Asistan Dr. / Araştırma Grv. 257 01-23-2021 07:40
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ödeme Komisyonu üyeleri aerol SGK 14 09-11-2020 17:43
Sezeryana kim karar veriyor: Kadınlar mı, Hekimler mi, Sağlık Uygulama Tebliği mi? aerol Tıbbi Konu Tartışmaları 4 07-29-2020 17:50
Milli Sağlık Kurumu (Enstitüleri) ihtiyacı aerol Genel Mesleki Konular 0 12-15-2010 20:28
Sosyal güvenlik SOS veriyor aerol Genel Mesleki Konular 0 09-26-2010 15:28


Şu Anki Saat: 18:01


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com