www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > Özel Hastaneler > Tıp merkezlerine ek kadro

Özel Hastaneler Tıp merkezleri, poliklinikler ...

2922 (0 Kayıtlı Ve 2922 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Konu: Tıp merkezlerine ek kadro Konu Cevaplama Paneli
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Güvenlik Sorusu
Başlık:
  
Mesajınız:
Başlık Sembolleri
Konunun başında Sembol kullanmak için aşağıdaki Listeden bir Sembol seçiniz:
 

Diğer Seçenekler
Diğer Ayarlar

Konuya ait Cevaplar (Yeniler yukarda)
05-27-2012 14:50
tususev Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tıp merkezleri kadro devralma yoluyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen uzman kadrolarının yüzde 25'ine kadar ek kadro devralabilecek, ancak kuruluş birleşmelerinde bu oran dikkate alınmayacak. Sağlık kuruluşlarının kadroları Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi'ne kaydedilecek.

İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanacak ve tüm merkezlerinin kadro devri iş ve işlemleri, hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri bu sistem üzerinden yürütülecek.

Tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya mesleki diğer kariyerleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu personel listesi, kadro dışı çalışan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilecek.

Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç 5 iş günü içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. Bakanlıkça, yedi iş günü içinde Faaliyet İzin Belgesi verilen tıp merkezi hasta kabulüne başlayacak.

Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içinde Faaliyet İzin Belgesi alarak hasta kabulüne başlamayan tıp merkezinin ruhsatnamesi iptal edilecek.

-İlave ücret-

Tıp merkezleri, acil servise başvuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa hastanın yatışının yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanmasından sorumlu olacak.

Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların tıp merkezinde sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde hastanın sevki sağlanacak.

Acile başvuran hastalara gerekli müdahaleyi yapmayan, gerekiyorsa hastanın yatışını sağlamayıp tedaviyi tamamlamayan, hastanın sağlık güvencesi olup olmadığını, ödeme gücü bulunup bulunmadığını veya tedavi masraflarını nasıl karşılayacağını sorgulayan sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürü uyarılacak.

Aykırılığın bir yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilecek.

Aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulacak ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilecek. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi iptal edilecek.

Acil ünitesine başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevkinin ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşunun mesul müdürü uyarılacak. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulacak. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespitinde ise başka kapatma ve iptal cezaları uygulanacak.

-Yabancı hekim çalıştırabilecekler-

Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecek. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında; taşınma ve birleşme işlemlerini iki yıl içinde, tıp merkezi veya özel hastaneye dönüşümde ön izin işlemlerini bir yıl içinde ve ruhsatlandırma işlemini ön izin tarihinden itibaren üç yıl içinde sonuçlandıracak.

Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilecek veya faaliyetini askıya alabilecek.

Sağlık kuruluşları bu tarihten itibaren aktif faaliyet gösteremeyecek ve kuruluşunu devredemeyecek. Belirtilen süreler sonunda işlemlerini sonuçlandıramayan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilen izni iptal edilecek.

İzni iptal edilen kuruluşun, askı süresi sonunda tekrar faaliyete geçememesi halinde ruhsatı iptal edilecek.

Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilecek. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici Bakanlıkça durdurulabilecek.

Tıp merkezleri, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilecek. Ancak bu şekilde verilecek izin, tıp merkezine planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermeyecek.

-Havaalanı ve gümrüklerde sağlık hizmeti-

Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere sağlık üniteleri kurulabilecek.

Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek.

Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti, on sekiz ay sonra sona erecek.

On sekiz ayın sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılacak.
http://www.medimagazin.com.tr/ozel-s...-70-43751.html


27 Mayıs 2012 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28305
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“b) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,”
“ç) Faaliyet izin belgesi: EK-2-c’de örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış tıp merkezlerinin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan tıp merkezlerinin hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbî hizmet birimlerini ve bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,”
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan"bu kuruluşlar"ibaresi"tıp merkezleri kendi aralarında"şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Tıp merkezleri, kadro devralma yoluyla Bakanlıkça belirlenen uzman kadrolarının %25’ine kadar ek kadro devralabilir. Ancak kuruluş birleşmelerinde bu oran dikkate alınmaz. Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanır ve tıp merkezlerinin kadro devri iş ve işlemleri, hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür.”
MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde yer alan"kadrolu veya kısmi zamanlı"ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(8) Tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5’te gösterilen personelin sayısı, ismi, ünvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kadro dışı çalışan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri Müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, EK-2/c’de örneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel tıp merkezi hasta kabul ve tedavisine başlar.
“(9) Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan tıp merkezinin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.”
MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Gerektiğinde, Bakanlıkta görev yapan bir hukuk müşaviri veya avukat,”
MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Acil servise başvuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların tıp merkezinde sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uygun sağlık kuruluşuna hastanın naklini sağlar.”
“(10) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi iptal edilir.”
“(11) Acil ünitesine başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevki bu maddenin altıncı fıkrasına uygun olarak sağlanmış olmakla birlikte, ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşunun mesul müdürü uyarılır. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki"ve poliklinikte"ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının ilk cümlesindeki"sağlık kuruluşunda"ibaresi"tıp merkezinde"şeklinde, altıncı fıkrasındaki"kuruluşun ve sağlık kuruluşunun"ibaresi"tıp merkezinin"şeklinde, dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesindeki"bir sağlık kuruluşunda"ibaresi"özel hastane veya tıp merkezinde"şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki onbirinci fıkra eklenmiştir.
“d) Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi 31/12/2013 tarihinde sona erer. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında; taşınma ve birleşme işlemlerini iki yıl içinde, tıp merkezi/özel hastaneye dönüşümde ön izin işlemlerini bir yıl içinde ve ruhsatlandırma işlemini ön izin tarihinden itibaren üç yıl içinde sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir. Ancak, 31/12/2013 tarihinde bu Yönetmeliğe uygunluk sağlaması gereken sağlık kuruluşları bu tarihten itibaren aktif olarak faaliyet gösteremez ve kuruluşunu devredemez. Faaliyetin askıya alınması halinde sağlık kuruluşu, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Belirtilen süreler sonunda işlemlerini sonuçlandıramayan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilen izni iptal edilir. İzni iptal edilen kuruluşun, askı süresi sonunda tekrar faaliyete geçememesi halinde ruhsatı iptal edilir.”
“g) Sağlık kuruluşlarına asgarî kadro sayıları bakımından kuruluş statüsünü kaybetmemeleri için gerekli olan aynı branştaki veya Planlama ve İstihdam Komisyonunca belirlenecek branştaki uzman kadrosu veyahut pratisyen hekim kadrosu verilebilir.”
“(7) Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilir. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak Bakanlıkça durdurulabilir.”
“(11) Tıp merkezleri, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, tıp merkezine planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Bu bent doğrultusunda yapılacak başvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe Ek 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.”
“Havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri
EK MADDE 3 –(1) Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere sağlık üniteleri kurulabilir.
(2) Sağlık üniteleri, gümrüksüz alanda tercihen gidiş katında, alanın her yerine en hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçişlerine yakın olmalıdır. Gümrüklü alanda ise özellikle pasaport işleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yolcu muayene ve müşahedesi için bir oda oluşturulabilir.
(3) Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müşahede odası gibi tıbbi bölümlerde bu Yönetmeliğe uygun şartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olmalı ve asansörler hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta olmalıdır.
(4) Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(5) Bu madde kapsamındaki ünitelerin planlamayı bozacak şekilde taşınma ve başka bir kuruluşla birleşme talepleri kabul edilmez. Bu alanlardaki hizmetin sonlanması halinde sağlık ünitelerinin faaliyeti Bakanlıkça sonlandırılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe Geçici 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Sandıklara ait sağlık birimleri
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on sekiz ay sonra sona erer. On sekiz ayın sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır.
(3) Bu madde kapsamındaki sağlık birimlerinde, on sekiz aylık süre içerisinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyette bulunulabilir:
a) Sağlık birimlerinde yalnızca iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin fatura ve sağlık kuruluşuna sevk işlemleri ile gereğinde muayene hizmeti yürütülür.
b) Bu birimlerde, sadece bu Yönetmeliğin Ek-13 sayılı listesinde yer alan işlemler yapılabilir.
c) Hekimler/uzmanlar sadece bu birimde meslek icra etmek şartıyla çalışabilir.
ç) Hekim dışı personel gerekli ve yeterli sayıda çalıştırılabilir.”
MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a’nın"1- TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER"başlıklıbölümünün 12 ve 13 numaralı maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı ekin"3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER"başlıklıbölümünün"Ğ)ÜSTYAZI ÖRNEĞİ”başlıklı alt bölümünde yer alan"Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ibaresi"Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü”olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2/a ve EK-2/b ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe EK-2/b’den sonra gelmek üzere ekteki Ek-2/c eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın"FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER"bölümünün 11 inci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiş, 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve"HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER"bölümüne 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere ekteki 15 inci madde eklenmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
15/2/2008
26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin
Tarihi
Sayısı
1
23/7/2008
26945
2
11/3/2009
27166
3
31/12/2009
27449 (5. Mükerrer)
4
10/3/2010
27517
5
3/8/2010
27661
6
25/9/2010
27710
7
6/1/2011
27807
8
7/4/2011
27898
9
3/8/2011
28014
10
28/9/2011
28068
11
14/2/2012
28204
12
3/4/2012
28253

EK:

“EK-2/a
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ruhsat No :
Tarih ve Sayı :
TIP MERKEZİ RUHSATNAMESİ
Adı :
Adresi :
Sahipliğin Adı :
Poliklinik Sayısı :
Gözlem Yatak Sayısı :
Acil Gözlem Yatak Sayısı :
Mimari Proje Onay/Revizyon Tarihi :


Tıp Merkezleri ile ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri dâhilinde yukarıda adı yazılı tıp merkezinin Faaliyet İzin Belgesi ile birlikte hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi için işbu ruhsat verilmiştir.

ONAY”“EK-2/b
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ruhsat No:
Tarih:
POLİKLİNİK RUHSATNAMESİ

ADI :

ADRESİ VE TEL :

İŞLETENİ :

ÇALIŞMA SAATLERİ :

HASTA KABUL VE TEDAVİ EDECEĞİ UZMANLIK DALLARI:

HİZMET BİRİMLERİ (Uzmanlık Dallarının Gerektirdiği Poliklinik Odası Haricindeki):
1) Laboratuarlar :

2) Radyoloji görüntüleme cihazları :

3) Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetler :Yukarıda adı ve adresi belirtilen polikliniğin hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

ONAY”
“EK-2/c
Ruhsat No :
Tarih ve Sayı :
TIP MERKEZİ FAALİYET İZİN BELGESİ
Adı :
Adresi :
Sahipliğin Adı :
Çalışma Saatleri :

HASTA KABUL VE TEDAVİ EDECEĞİ UZMANLIK DALLARI:

Kadrolu Uzmanlık Dalları :

HİZMET BİRİMLERİ (Uzmanlık Dallarının Gerektirdiği Poliklinik Odası Haricindeki):
1) Laboratuarlar :
2) Radyoloji Görüntüleme Cihazları :
3) Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetler :
4) Koordineli çalışacağı hastane/hastaneler :
5) Diğer hizmet birimleri :
Revizyon Onay Tarih-Sayı :

Özel Tıp Merkezleri ile ilgili Mevzuat hükümlerine göre hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel tıp merkezinin faaliyet göstermesi için …/…/…. tarihinde iş bu belge düzenlenmiştir.

ONAY”11-Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?
a) Sağlık kuruluşunun tamamında10 gün süreyle faaliyet durdurulur. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
b) Ölüm veya yaralanmaya sebebiyet verilmişse sağlık kuruluşunun tamamında 30 gün süreyle faaliyet durdurulur. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.


15- Cerrahî müdahale birimi bulunmadığı halde cerrahi müdahale biriminde yapılmasına izin verilen işlemler yapılıyor mu?
Sağlık kuruluşunun
tamamında 1 ay süreyle
faaliyet durdurulur.
Aynı fiilin tekrarı halinde Sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi iptal edilir.

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Şu Anki Saat: 13:53


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com